Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken

Lagförslag LF 30/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om till-lämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice. Lagförslaget är av övervägande lagteknisk art. Syftet med lagförslaget är att uppdatera den åländska lagstiftningen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter på Åland. Lagförslaget syftar även till att fortsättningsvis göra det möjligt att göra erforderliga avvikelser från Europeiska unionens kör- och vilotidsförordning. Lagförslaget innehåller även mindre lagtekniska följdändring-ar i landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik