Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:12

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice. Lagförslaget är av övervägande lagteknisk art. Syftet med lagförslaget är att uppdatera den åländska lagstiftningen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter på Åland. Lagförslaget syftar även till att fortsättningsvis göra det möjligt att göra erforderliga avvikelser från Europeiska unionens kör- och vilotidsförordning. Lagförslaget innehåller även mindre lagtekniska följdändringar i landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt.

  Utskottet konstaterar att lagförslaget medför ett återinförande av möjligheten att för Ålands del besluta om undantag i fråga om användning av färdskrivare samt körtider. Kör- och vilotidsförordningen är nämligen för närvarande undantagslöst tillämplig på Åland i och med att riksförordningen om användning av fordon på väg har upphävts. Landskapsregeringen anser att eftersom det enligt EU-lagstiftningen finns möjlighet till undantag för öar med Ålands areal, finns det skäl att göra det möjligt att besluta om undantag även för Ålands del, till den del bestämmelserna i kör- och vilotidsförordningen inverkar på egenföretagare.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack, talman.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:14

  Talman! Sannerligen, idag är kör- och vilotidsförordningen ovillkorligen tillämplig i landskapet i enlighet med riksförordningen från 1992 som ger helt orimliga konsekvenser för våra åländska yrkeschaufförer idag och faktiskt gör vardagen ganska knölig för våra yrkeschaufförer.
  Det finns en möjlighet till undantag, uttryckligen för öar. Det är bra att vi gör detta undantag. Det här är faktiskt positivt för Ålands egenföretagare och också positivt att undantag kan göras i stöd av landslagsförordningen enligt förslaget. Detta skapar förutsättningar för betydligt mindre krångel, mindre byråkrati och mera sunt förnuft i de regler som binder landskapets yrkeschaufförer. Detta är något som Moderat Samling välkomnar. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt.Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.