Andra behandling

  • Först tillåts diskussion om efter det föreläggs lagförslagen var för sig för beslut. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.

    Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.