Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

  Vicetalman Roger Jansson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av kontaktgruppsmöte vid utrikesministeriet i Helsingfors. Ltl Igge Holmberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.

  Andra behandling

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion.

  Ltl Wille Valve

  Fru talman! Bästa kollegor, ärade åhörare, jag tänkte sända en liten försoningens hälsning från utskottsmajoriteten till plenimajoriteten. Nu är denna fråga avgjord, talmanskonferensens ursprungsförslag till artikel 3 har förkastats i första behandlingen och ersatts av ett bättre ändringsförslag.

  I sak är det förslag som plenimajoriteten nu har omfattat faktiskt bättre än talmanskonferensens grundförslag var, där samtliga lagtingets tjänstemän, oberoende av hur stor eller liten lagtingsförvaltningen är – skulle ha omfattas av ett generellt förbud mot tjänstledighet vid inval.

   

  Vad händer nu? Jag gör personligen bedömningen att lagen knappast kommer att falla i laggranskningen, där om tvista de lärde. Den torde de jure var okej, de facto är jag inte lika säker på den saken.

  Det är dock troligt att också vår nye president gör en markering på samma sätt som presidenten gjorde år 2006.

  Jag vill avsluta med att tacka alla lagtingsledamöter för en intressant och stimulerande debatt.  Jag ser fram emot att se vad laggranskningen – och särskilt hur Republikens nye president – hanterar vårt resonemang i den här frågan. 

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Tack, fru talman! Ltl Wille Valve gör det påståendet att den nuvarande presidenten skulle göra samma markering som den förre presidenten gjorde i samband med en framställning som rörde landskapsförvaltningens tjänstemän. Det skulle vara intressant att veta på vilka grunder som ltl Wille Valve påstår detta.

  Wille Valve, replik

  Jag gör inte påståendet att samma markering kommer, men jag håller det personligen för troligt att det kommer en markering. Sedan är det spekulation vad det är för typ av markering. Presidenterna är ganska olika. Förra presidenten hade varit justitieminister och aktiv inom internationella arbetsorganisationer. Den nya presidenten har en helt annan profil. Det är svårt för mig att avgöra vilken markering som kommer, om det ens kommer en markering.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Tack, fru talman! Jag uppfattade det nog som att ltl Valve ansåg att den nuvarande presidenten skulle göra motsvarande markering, även om det anfördes av personliga skäl eller något annat. Om man nu tror att det är på det sättet så skulle det vara värdefullt att veta på vilka grunder. Det är farligt att tro att det har att göra med presidenternas kompetens eller erfarenheter som ministrar. En sådan motivering måste göras på laga grund, annars är det väldigt illa med republiken Finland.

  Wille Valve, replik

  Svaret på den frågan finner man i den anteckning som presidenten år 2006 gjorde i protokollform. Om vi jämför med det lagförslag som låg då mot det som vi nu har godkänt i plenum så håller jag det för troligt att det kommer en liknande markering. För det första som man rimligtvis gör när man godkänner eller kritiserar ett sådant här lagförslag är att titta på vad som har gjorts tidigare.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Gunnar Jansson

  Tack, fru talman! Med en mycket knapp majoritet slog lagens innehåll fast vid plenum i måndags. Vi kommer inte från liberalt håll att föreslå att hela lagen ska förkastas nu i den avgörande andra behandlingen. Vi kommer nu inte heller att ha behov av att i protokollet göra anteckningar, som vi eventuellt skulle ha gjort i måndags, eftersom vi för vår del inte kommer att driva denna sak till omröstning. 

  Vad sedan gäller beslutets framtida öde, det beslut som lagtinget av allt att döma fattar nu idag, så får vi ett svar senast inom fyra månader efter att beslutet anländer till justitieministeriet.

  Med tanke på det i talmanskonferensens lagförslag hänvisas till behandlingen, som kollegan Valve riktigt åberopade här från 2006, så får vi väl utgå ifrån att Ålandsdelegationen återuppväcker de tankar som då förekom, att ärendet sannolikt i Ålandsdelegationen problematiserats till en sådan nivå att ärendet går vidare till högsta domstolen. Då skulle jag nog också, med någon insyn i dess sätt att fungera, tro att högsta domstolen i sin så kallade Ålands grupp tittar på vad den dåvarande republikens president Tarja Halonen antecknade till statsrådets protokoll 2006.

  I det materiella avseendet kan jag tänka mig att högsta domstolen fäster avseende vid vad den själv sade 2006, dvs. i små förhållanden som vi har här på Åland, där vi hanterar stora saker något så betydelsefullt som de facto normgivning i ett parlament, så eftersträvar man högsta tänkbara kompetens under hela ärendets gång. Då kan frågan uppstå; är det svårt att ersätta en utskottssekreterare? För det är det som är kärnfrågan. Det kan inte vara en kärnfråga huruvida en före detta utskottssekreterare har kvalificerat sig för offentlig anställning. För då är det någonting helt annat som vi har att göra med. Jag ska inte nämna termen nu för den riskerar att leda fel.

  Jag har erfarenhet av att vara utskottssekreterare. I tiden när jag hade fullgjort mina juridiska studier så ingick det mer eller mindre som en kvalificering i åländska förhållanden och det var en mycket eftersträvansvärd post att vara sekreterare i ett landstingsutskott, som det hette på den tiden. Jag har erfarenheter av två utskott; kulturutskottet och lagutskottet. Det kan hända att det har inverkat på omgivningens syn på mig, men jag tycker att jag aldrig har haft något problem med att jag har en sådan bakgrund, inte på något sätt. Tvärtom, det invigde mig i miljöer som jag hade nytta av i framtiden.

  Med det vill jag på inget sätt undervärdera betydelsen och kvaliteten på lagtingets nuvarande utskottssekreterare. Tvärtom, jag vill som i måndags säga att jag är övertygad om att deras integritet står över de farhågor som här har kommit till uttryck.

  Jag önskar inte att den här lagen faller presidentföredragningen, men jag blir inte överraskad om så sker. Tack, fru talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Först föreläggs förslaget till landskapslag om lagtingets kansli för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till ändring av arbetsordning för Ålands lagting för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit förslaget. Förslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.