Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Lagtinget ska ge bifall till Världspostkonventionen till de delar den faller inom landskapets behörighet.

  I den proposition som ligger till grund för presidentframställningen ändrar rikets postlag så att synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt.

  Världspostkonventionen är ett viktigt fördrag inom Världspostföreningen. Konventionen revideras med fyra års mellanrum. De viktigaste ändringarna i konventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet, bestämmelser om personuppgifter och dessutom utvidgas bestämmelserna om blindskriftsförsändelser.

  I riket ändrar man postlagen så att de synskadade får rättigheter och vi har egen postlagstiftning.

  Från riket har man begärt förbehåll mot en av artiklarna i konventionen, bland annat för att definitionen för blindskriftsförsändelser är vag och att portobefrielsen även omfattar olika organisationer. Det är också ett förbehåll som landskapsregeringen omfattar.

  Landskapsregeringen överväger också, enligt sitt yttrande, en förändring av vår egen postlag.

  Utskottet konstaterar att lagändringen inte är nödvändig för att lagtinget ska kunna ge sitt bifall till konventionens ikraftträdande eftersom de som är synskadade redan i praktiken har rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt. Men utskottet anser att lagändringen ändå är både brådskande och önskvärd eftersom den skulle ge operatörerna en skyldighet att erbjuda de synskadade denna rätt till avgiftsfria försändelser. Även om den förestående lagändringen i praktiken enbart rör ett fåtal är frågan mycket viktig för de få som berörs.

  Landskapsregeringen bör alltså enligt utskottets mening inte invänta en stor revidering av postlagen eftersom det i det här specifika fallet torde vara fråga om en relativt enkel ändring av vår egen postlag. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.