Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

Budgetförslag BF 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Kraftnät Åland Ab tog upp lån om sammanlagt 70 miljoner euro för att förverkliga en likströmsförbindelse till riket. Det största lånet på 60 miljoner euro upptogs i Nordiska investeringsbanken (NIB). Låneavtalet med NIB undertecknades den 11 december 2012 och lånet lyftes i två rater om vardera 30 miljoner euro. Ränteperioden omförhandlas efter tio år och Kraftnät Åland Ab har därmed nu möjlighet att omförhandla lånevillkoren och byta långivare för den första av dessa två rater.
Landskapsregeringen anhåller därför om en fullmakt från lagtinget att bevilja Kraftnät Åland Ab en landskapsgaranti för ett lån på maximalt 22 miljoner euro. Avsikten är att återbetala den ovannämnda första raten av lånet från NIB. Låneraten som Kraftnät Åland Ab avser återbetala har ett saldo på 22,6 miljoner euro och det blir alltså en minskad skuldsättning netto.

Åtgärder