Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Talman! Landskapsregeringen föreslår att en lag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken antas.

  Bakgrunden till detta lagförslag är att ett av Europeiska unionens mål är att undanröja sådana hinder som begränsar fri rörlighet för personer och tjänster mellan gemenskapens medlemsstater.

  Kommissionen har genom flertal åtgärder strävat till att harmonisera medlemsländernas lagstiftning gällande tillträde till och utövande av reglerade yrken inom EU. Ett av de viktigaste är det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet som utfärdades 2005 som Ålands lagting införlivat genom landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Kommissionen har gjort vissa moderniseringar i yrkeskvalifikationsdirektivet 2013 där bl.a. infördes att gemensam utvärdering av de nationella yrkesregleringarna och en öppenhetsinsyn. Kommissionen kom fram till att medlemsstaternas regleringar inte tillräckligt beaktat unionsrättens proportionalitetskrav samt att det är nödvändigt att införa en gemensam analytisk ram med en uppsättning kriterier som medlemsstaterna ska beakta vid införandet av nya eller ändring av gällande bestämmelser om reglerade yrken.

  Den 29 juli 2018 trädde EU parlamentets och rådets direktiv om detta i kraft och direktivet ska implementeras i nationell lagstiftning senast den 30 juli 2020.

  Talman! Landskapsregeringen föreslår att direktivet implementeras genom en kort ramlag, i vilken ges fullmakt för landskapsregeringen att anta landskapsförordning med mer detaljerade bestämmelser om proportionalitetsprövningen av förslag till nya eller ändrade bestämmelser om reglerade yrken inom den åländska lagstiftningsbehörigheten.

  De föreslagna bestämmelserna kommer främst att påverka arbetet vid lagberedningen då förslag till ny eller ändrad lagstiftningsbehörighetsvillkor inom områden som faller under Ålands lagstiftningsbehörighet tas fram. För de fall att den föreslagna regleringen faller in under yrkeskvalifikationsdirektivets definition av reglerade yrken ska den förslagna lagen tillämpas. Även tjänstemän vid landskapsregeringen som föreslår lagstiftningsåtgärder gällande reglerade yrken behöver ha kännedom om den föreslagna lagen samt underliggande myndigheter som delegerats rätt att fatta beslut om reglering av yrken vilket i dagsläget är Ålands musikinstitut, Ålands folkhögskola och högskolan på Åland.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Gruppanförande | 15:10

  Talman! Lagförslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken. Det är den långa och kanske lite oförståeliga rubriken för det här lagförslaget.
  Lagförslaget bygger på ett direktiv från Europaparlamentet och rådet 2018 och Åland ska senast 20 juli 2020, det är ganska snart, så ska detta implementeras. Och EU tycks ju ha en otrolig förmåga att kontrollera att direktiv efterlevs. Så därför är det viktigt att lagtinget som lagstiftande organ ser till att direktivet får lagstatus före deadline. I lagförslaget finns en uppräkning av vilka yrken som är reglerade på Åland, reglerade i den meningen att lagen bestämmer vilka kvalifikationer och examina en person bör besitta för att ha rätt att utöva yrket ifråga.

  Denna lag hör ihop med direktivet och lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, som minister Hambrudd poängterade, och den kompletterades nyligen i lagtinget. När man försöker ta till sig EU-direktiv och underliggande aktstycken och handlingar blir man lätt förvirrade eller konfunderad av långa meningar, inskjutna bisatser och hänsyftningar till urkunder och beslut i olika organ. Det är lätt att drabbas av samma orkeslöshet som enligt den nu aktuella bokskrivaren Bolton lär angripa president Donald Trump när han ska ta sig an tjocka luntor och dokument.

  Den allt annat än lättillgängliga textmassan gör att det är lätt att glömma att EU i grunden är en fredsunion som skapats av människor som upplevt andra världskrigets fasor och som skapats med önskan och mål att mänskligheten i framtiden skulle förskonas från en upprepning av liknande ohygglighet.

  EU ska vara ett samarbete där vi ska lära känna varandra, ta del av varandras erfarenheter och tillsammans uppnå ett Europa med fred och samverkan, men också ett EU som en ekonomisk makt att räkna med i världen. Ett Europa där vi ska se på grannarnas kultur, språk, sedvänjor och examina med nyfikenhet och öppenhet att lära och inte med argusögon som vill framhäva det egna som det enda rätta och överlägsna.

  Tyvärr skyms den underliggande tanken och målet med EU just nu av stängda gränser för att begränsa smittrisker – vilket naturligtvis är helt befogat och nödvändigt. Men vad som också framstår så här efter 75 år av fred i Europa är en oförmåga att hitta gemensamma lösningar och en mer tilltagande ovilja att se bortom landets egna gränser. Tendenserna oroar.

  Det här direktivet om proportionalitetsprövning som ska styra lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer gällande reglerade yrken är EU:s sätt att värna om det gemensamma, om öppna gränser och om vikten av att människor har en öppen marknad att röra sig över. Målet är att ge möjlighet lära känna andra och därmed förstå att vi människor i grunden är ganska lika trots att vi präglats av olika kulturer och att detta ska utgöra en bra grogrund för ett fredligt samarbete.

  Summa summarum förstår jag det så att när vi bestämmer och reglerar våra yrken, då ska vi ha den här lagen grund och beakta den. Vi ska inte försvåra utan underlätta för personer med utbildning från andra EU-länder att bli accepterade och få möjlighet att utöva sitt yrke här. Vi ska se möjligheter och inte hinder!

  Centern omfattar det här lagförslaget och att det remitteras till lag- och kulturutskottet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.