Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:16

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att en lag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken antas. Genom den föreslagna lagen och till lagen anknytande förordning implementeras Europaparlamentet och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

  Implementeringstiden för direktivet utgick den 30 juli 2020, varför lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

  Utskottet konstaterar att syftet med EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv är att underlätta för dem som vill utöva ett reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland. Ett yrke är reglerat om det enligt lag eller en förordning kräver en viss utbildning, examen eller rätt att utöva yrket. Det är således medlemsstaterna själva som beslutar om ett yrke ska vara reglerat eller inte.

  På basis av en kartläggning över medlemsstaternas reglerade yrken ansåg kommissionen att det var nödvändigt att införa gemensamma kriterier som medlemsstaterna ska beakta vid införande av nya eller ändring gällande bestämmelser om reglerade yrken. Ett direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken antogs därför.

  Landskapsregeringen föreslår att direktivet implementeras genom en kort ramlag som ger fullmakt för landskapsregeringen att anta en landskapsförordning med mer detaljerade bestämmelser om
  proportionalitetsprövningen. Till lagförslaget bifogas ett utkast till en ny förordning. Utskottet föreslår en komplettering av förordningsfullmakten så att den preciseras i enlighet med den tilltänkta förordningen och därmed blir mera exakt och avgränsad.

  Eftersom direktivet om proportionalitetsprövning rör skyldigheter för personer inom landskapsregeringens allmänna förvaltning och underlydande myndigheter finner utskottet det lämpligt att detaljbestämmelserna utfärdas genom förordning och föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en smärre ändring av teknisk art.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i föreliggande form. Tack, talman.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Anförande | 13:19

  Proportionalitetsprövning är ett ganska svårt ord och jag tänkte drista mig till att vara lite filosofisk, men jag ska försöka hålla mig till sak.

  "Världen är så stor så stor, Lasse Lasse liten, större än du någonsin tror, Lasse Lasse liten". Så börjar en dikt av Zacharias Topelius som berättar om en liten gosse som John Blund låter följa med till olika delar av världen och överallt möter han saker som han blir rädd för. Men John Blund, eller Nukkumatti som han också kallas, låter honom alltid komma hem. Hemma är det tryggt och där steker mamma plättar.

  Landskapslagen om proportionalitetsprövning för antagandet av nya och ändrade krav för reglerade yrken bygger på ett EU-direktiv med mål att göra det lättare för EU-medborgare att inte bara stifta bekantskap med andra länder utan också att leva och arbeta i EU-länder och se att det också bortom hemmahorisonten inte är så skräckinjagande och farligt som det var för Lasse liten.

  Jag har varit lärare och i undervisningen i samhällskunskap kom vi ibland in på problematiken vi och dem. Vid ett tillfälle så fick jag väldigt stor hjälp av en studerande som sade att man nog behöver vara lite försiktig med främlingar men inte med italienare. Då frågade jag varför italienare var mer pålitliga än andra, och då blev svaret att det visste hen för hen hade haft italienska grannar under den tiden som familjen bodde i Sverige. Och med ens förstod alla i klassen att de som man lär känna så blir mindre farliga.

  Det är djupt mänskligt att vara rädd för det obekanta men rädslan är också farlig, den skapar gränser och murar mellan vi och dem. På Facebook är det just nu populärt att ta fram olika språkliga uttryck. Min mormor använde ordet "katolsk" och det använde hon när barnen var oregerliga, då var de "katolska". Sedan använde hon ibland ordet "polack", det hade inte alls samma betydelse som i dag. Det betydde att man var uppstudsig och revolutionär. Precis som "katolsk" hade sina rötter i reformationen så hade "polack" sina rötter i det ryska riket där polackerna upprepade gånger gjorde uppror mot Tsaren. Men den finländska befolkningen höll sig åtminstone väl på ytan med Storfursten Tsaren. De här orden tror jag börjar bli glömda, det kanske bara är jag som kommer ihåg det här.

  Att vara stolt över sitt eget, sin kultur och utbildningstradition är bra, men det är också viktigt att vara ödmjuk inför vad andra länder har att erbjuda.

  Proportionalitetsprövningsdirektivet hör ihop med yrkeskvalifikationsdirektivet. EU har konstaterat att medlemsländerna inte till fullo uppfyllt det senare och behöver en påminnelse om att yrkesverksamma ska kunna vara rörliga över gränserna. Varje land måste iaktta den uppsättning kriterier som ska beaktas när man inför nya bestämmelser om reglerade yrken. För att förstå andemeningen så bör man se på synonymer till proportion såsom; balans, omdöme, vett och relation.

  Målet med detta lagförslag är att man ska se på EU och grannländernas yrkesbehörighet med sans och besinning när vi fastställer behörighetsregler.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.