Enda behandling

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

 • Talmanskonferensen har beslutat att repliker tillåts med anledning av upplysningen. Lagtinget fattar inget beslut med anledning av upplysningen.


 • Tack, talman! Bästa lagting. Tack för möjligheten att få presentera del 1 av landskapsregeringens exitstrategi.

  Låt oss först börja med en kort tillbakablick. Alla som har följt pandemins utveckling i våra närområden och även i hela världen vet att länderna har valt olika strategier i bekämpningen av Covid-19. Det betyder också att länderna har valt olika exitstrategier när man ska lämna pandemin.Vissa har satt stort fokus på test och kräver x antal test för att få göra olika aktiviteter, vissa kräver ett så kallat PCR-test som är ganska dyrt och andra kräver ett antigentest. Någon kräver ett vaccinationsintyg. Vissa kopplar aktiviteterna till olika incidenstal. Det finns otroligt många möjligheter och varje land har i princip valt sin egen strategi.

  Vi på Åland har en handlingsplan uppdelad i tre delar antagen av landskapsregeringen den 28 januari 2021. I den finns det tre olika faser; utgångsfas, accelerationsfas och en spridningsfas. Däremot finns det ingen exitplan. Att skapa en exitplan är en ganska svår process, inte bara för oss här på Åland utan även för andra länder för det finns nämligen inget facit.

  Landskapsregeringen valde då ett ganska brett och djupt angreppssätt. Vi bjöd in åländska företag och det offentliga Åland till ett öppet hörande. I den första delen hade vi representanter för åländska kommuner, vi hade underlydande myndigheter såsom ÅSUB och ÅHS och vi hade flera aktörer från det privata näringslivet. Från rederierna hade vi sammantaget tolv stycken. Alla fick ge sin syn på vad som är viktigt för dem i landskapet Ålands exitstrategi.

  I den andra delen satte vi fokus på individen och lyssnade in; vad är det som berör barn och ungdomar och vad är det som är viktigt för de äldre? Där var också ett stort antal aktörer och jag ska inte glömma att nämna tredje sektorn. Den är viktig.

  Sammantaget så var man helt överens, oberoende av vilken organisation man representerade, att budskapet till landskapsregeringen var att öppna upp så snabbt som möjligt, men att göra det tryggt.

  I den första delen av vår exitstrategi, som jag presenterar här och nu, så vill jag börja med att nämna några så kallade x variabler som påverkar exitstrategin väldigt mycket.

  Den första är gränsen. Ni som sitter här och ni som lyssnar så vet att det är behörighet som kontrolleras från Helsingfors. I dagsläget är gränsen för andra än arbetspendlare, fastighetsägare och studerande stängd till och med den 25 maj. Vi har sedan några veckor tillbaka en direkt dialog med inrikesministeriet och senast den här veckan har jag suttit i samtal med minister Ohisalo och fört ett resonemang om hur man ser på saken från finsk sida. Naturligtvis har jag påtalat det som vi många gånger har känt ett litet förtret över; vi är en gränsregion.

  En annan sak som påverkar vår egen exitstrategi är incidenstalet och inte bara hos oss utan även i våra närliggande regioner. Dagens siffror från THL visar att incidensen till exempel i Åboregionen ligger strax över 8, medan incidenstalet fortfarande i Sverige sammantaget ligger över 700. Det är sådant som påverkar.

  En annan sak är vaccinationstakten. Det är ofrånkomligt att Åland ligger sist nu på listan över vaccinationer som vi har erhållit. Vi får hoppas och det är vår tro att vi ska komma lite högre upp och kunna öka vaccinationstakten. En annan sak är vaccinationsprocenten. Det som de lärda strider om är vilken vaccinationsnivå som behövs för att få flockimmunitet. Den frågan som man överhuvudtaget inte har processat ännu, men som jag är informerad om att vi kan förvänta oss ett besked ganska snart, är: Hur tänker man med dem som har fått två doser? Hur länge ska de ha begränsningar? Landskapsregeringen och samrådsgrupp kommer att ha ett möte med THL, Institutet för hälsa och välfärd, i Helsingfors den här veckan och det kommer att vara riktgivande för fortsättningen.

  Gränsvärdena i vår handlingsplan är riktgivande, de är inte absoluta. Arbetet med handlingsplanen har gjorts i samarbetsgruppen som består av representanter från Ålands hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen.

  Vi har ändå fastslagit några saker i landskapsregeringen: Handlingsplanen kommer att ligga till grund för fortsättningen. Det har förts diskussioner om man borde skapa mellansteg, men vi har konstaterat att så vill vi inte göra. Det är således handlingsplanen som ligger fast. Vi kommer i morgon på plenum att fatta ett beslut där vi i vår exitstrategi gör den första avvikelsen mot ett noll-läge om man kan säga så. När det gäller offentliga tillställningar så kommer vi att tillåta 250 personer i enlighet med rekommendation från samverkansgruppen. Vi skiljer på inomhus och utomhus, det har tidigare varit samma.

  När det gäller förplägnadsrörelser, restaurangernas öppethållningstider, så har budskapet gått till tjänstemännen på social- och miljöavdelningen att de behöver förbereda ett brev till Helsingfors, eftersom de kontrolleras därifrån, att vi vill ha förändrade öppethållningstider så att vi går tillbaka till klockan 24 och 01. Sedan är frågan om hur snabbt man kan processa detta.

  När det gäller distansarbete, munskydd och besök på sjukhus så föreslår vi inga ändringar i nuläget, inte heller när det gäller barnomsorg, gymnasium, privata tillställningar eller hobbyverksamhet.

  Däremot när det gäller näringsverksamhet i offentliga utrymmen så arbetar avdelningen nu som intensivast med att ta fram anvisningar för offentliga lokaler som är bättre anpassade för åländska förhållanden än vad som hittills varit fallet.

  Det som vi har lyckats med här på Åland är att skydda våra riskgrupper. Nu är våra riskgrupper vaccinerade med en vaccinationsprocent som överstiger 90 procent. Det betyder det som jag sade tidigare att vi behöver komma till ett konkret förslag, i samråd med THL och även andra myndigheter, vilket regelverk det är som kommer att gälla för den som är färdigt vaccinerad och skyddad. Det tror jag att kommer att bli en väldigt, väldigt viktig sak för alla som redan nu har fått två vaccineringar.

  En annan sak som vi har lyckats med här, förutom att skydda riskgrupper, är att vi har haft en otroligt intensiv smittspårning. Jag kan bara lyfta på hatten för smittspårningsteamet.

  Bästa ledamöter! Att öppna upp ett samhälle som varit stängt i över ett år får efterverkningar inte bara på det privata näringslivet utan även på den privata människan. Vi vill alla välkomna folk till Åland denna sommar. Vi vill att besökarna ska komma hit. Vi vill att fartygstrafiken ska gå igång. Det är oerhört viktigt.

  Samtidigt så vet vi också att en smittkedja inom en familj, till exempel med fem eller sex personer, gör att incidenstalet rusar eftersom incidenstalet är kopplat till antalet invånare. Det här är någonting som vi i större utsträckning kommer att beakta när vi jobbar vidare med den här strategin. Vi vill att Åland ska öppnas upp. Vi vill göra det så snabbt som möjligt, men vi vill göra det på ett tryggt sätt.

  För tillfället arbetar man intensivt på social- och miljöavdelningen. Man arbetar i samverkansgruppen. Så fort det börjar klarna kring gränser och andra restriktioner, som kan lättas av andra myndigheter, så kommer vi att återkomma, antingen skriftligen eller muntligen, till lagtinget så att ni känner att ni finns med i den här diskussionen också.

  Finns det nu kloka förslag som ni tycker att landskapsregeringen borde ta med sig så lyssnar jag gärna. Tack för ordet.


 • Tack, herr talman! Tack till lantrådet för den här genomgången. Jag tror att vi alla förstår att det är många svåra överväganden som man har behövt göra under den här resans gång.

  Min fråga gäller egentligen de här utomhustillställningarna. Lantrådet sade att man kommer att skilja mellan antalet som får träffas utomhus och inomhus. Vad är antalet inomhus och från och med när bedömer man att man kan införa de här gränserna?

  Med min andra reflektion och fråga rör vaccinationspassen. När man är vaccinerad eller har haft coronasmitta och kan bedömas som säker att röra sig över gränserna, finns det några problem kopplade till oss ålänningar och vår närvaro i kantasystemet?


 • Tack för frågan ledamot Gunell. angående när beslutet kommer att fattas så kommer det att fattas imorgon av landskapsregeringen. Det är politiskt avstämt, det kommer att fattas i morgon och det kommer att börja gälla från och med fredag. Vi talar då om offentliga tillställningar och om max 20 personer inomhus, men 50 personer om man följer de anvisningar som tidigare har givits ut; att det finns tillräckligt med nödutgångar, finns tillräckligt med toaletter, att man kan hålla avstånd i samband med en akut situation och att man i samband med servering kan hålla avstånd och så vidare. Det finns ganska detaljerad information om det här.

  Utomhus, som sagt, är det 250 personer och det kommer att börja gälla från och med fredag denna vecka.

  När det sedan gäller vaccinationspass eller inte vaccinationspass så finns det nu två skolor. Den ena skolan anser inte att man egentligen ska ha vaccinationspass. Därför att det är delvis diskriminerande för den som kanske inte har skaffat sig ett vaccinnationspass, den som av etiska skäl inte vill vaccinera sig och det är svårt att kontrollera dem. Det uppfattas inte som rättvist och skäligt eftersom vaccineringarna sker i ålderskategorier och den som är yngst får det sist som kanske vill ha det först för att kunna delta. Så det är den ena skolan som finns.

  Det andra alternativet som diskuteras är om man kunde acceptera en viss procentsats, att kanske när 70 procent av ett lands befolkning är vaccinerad - nu tog jag en siffra bara i den här diskussionen - då bedömer man att det är fritt att resa från det landet. Men man är inte helt överens här, inte i vårt eget land Finland och vi har inte fört några djupare diskussioner i landskapsregeringen. Vi avvaktar lite, speciellt nu vad THL kommer med för information den här veckan.


 • Talman! Lantrådet ger välförtjänt beröm till ÅHS och i synnerhet till smittspårningen. Nu har massvaccinationerna påbörjats och ÅHS har byggt upp en imponerande logistik med hjälp av posten. Lantrådet nämnde att vi ligger lägst i landet när det gäller vaccinerade. En avgörande faktor är nu att Åland faktiskt får tillgång till vaccin. Kan landskapsregeringen och lantrådet säga någonting om det? Hur ser tillförseln av vaccin ut till Åland och ålänningarna?


 • Tyvärr ligger det utanför landskapsregeringens kontroll. Det beslutas helt i Helsingfors och det är i första hand smittskyddsläkaren som har kontakterna dit. Vad vi kan göra är politiska påtryckningar. Jag hade ett samtal tidigare idag med ansvarig minister Annette Holmberg-Jansson och vi är helt överens om att vi från landskapsregeringen helt enkelt behöver fatta ett beslut för att också på offentlig nivå påtala att vi behöver få mera vaccinationsdoser hit. Oberoende hur man räknar så om 26 procent av befolkningen är vaccinerad så är det 26 och är det 42 i ett annat distrikt så är 42 mera än 26. Sedan får man resonera hur man vill. Men det finns nog en liten frustration från den politiska landskapsregeringen att vaccinationstakten inte går att öka när det finns utrustning, det finns logistik och det finns planer. Nu är det bara vaccinet som fattas.


 • Talman! Jag tror att alla är införstådda med att det är statsrådet som fattar besluten. Men kan lantrådet säga; fördelar man vaccinationsdoserna beroende på hur incidensen ser ut i de olika områdena eller finns det några speciella kriterier som man fördelar vaccinet på? För det har ju faktiskt inte varit klart att massvaccinera på Åland förrän i måndags.


 • Tack, talman! I slutet av förra veckan så beslöt man att frångå det som man tidigare hade haft funderingar kring, det vill säga att man skulle öka vaccindoser till områden med högre incidenstal. Man bedömde att det inte längre var ändamålsenligt, utan att man fördelar enligt befolkningen.

  Ja, jag kan bara säga att jag hoppas och tror att vi ska få mera vaccin hit. Det är lite ödets ironi, i Stockholm har de vaccin och där är det ingen som vill vaccinera sig och vi har allting färdigt och vi har inget vaccin. Så här är det i den här världen.


 • Talman! Förra våren och sommaren hade vi stundvis en ganska obehaglig situation där särskilt personer som kom hit resande från Sverige inte fick så gott mottagande på vissa platser, en ren rädsla. Hur ställer sig landskapsregeringen när det gäller öppnandet av samhället till den här konflikten som ju finns? Vi vet att personer i Finland ogärna samlas med personer från Sverige. Jag tänker att det är en viktig strategisk fråga inför den kommande turistsäsongen.


 • Talman! Om man riktigt går tillbaka till grunden så kan man ju konstatera att hanteringen av Covid-19 många gånger inte är ett helt logisk. Jag kommer ihåg i fjol - nu raljerar jag lite - men då kunde man komma med egen båt från Sverige och då var det helt okej, men du kunde inte åka med ett större fartyg för då kunde du eventuellt sprida smitta. Så den här logiken i hanteringen har brustit på många olika ställen och det gör det liksom är lite svårt och följa det hela. Viruset känner inga gränser. Viruset vet inte om det kommer från Finland, Sverige eller från Ukraina. Det kommer nog när det kommer. Jag vet att man är medveten om detta. Jag vet också att man försöker arbeta med att skapa den här medvetenheten och man ska fortsättningsvis ändå vara försiktig. Jag kan inte ge ett bättre svar här och nu, tyvärr.


 • Talman! Jag har full förståelse för att det är svårt att ge konkreta svar. Det är så många beslut som ligger utanför landskapsregeringens beslutsfattandeförmåga och behörighet i de här ärendena.

  Vad jag kan förstå så kommer Finland att gå in för den här trafikljusmodellen också denna sommar inom det här öppnandet och det får gärna lantrådet bekräfta. Då är det ju så att inom vår närregion så har vi många länder där man har ganska höga incidenstal. Det är just den här turistiska biten och den här sommaren som vi vet att är ödesdiger för många av våra näringsidkare och företagare. Man måste liksom få en ekonomi i sommar helt enkelt. Det skulle vara bra med så klara och tidiga besked som möjligt så att man kan ställa om, men också förstås att man vågar rekrytera och anställa.


 • Talman! Om beslutet låg i landskapsregeringens händer så skulle vi se till att gränserna öppnades. Vi skulle se till att vaccinationstakten ökad hos våra egna, men nu gör den inte det. Men det är också därför som vi har direkt kommunikation till inrikesministeriet. Jag vill säga att minister Maria Ohisalo har varit väldigt lyhörd för de önskemål vi har, men hon har också en svår situation. Vi hoppas på det bästa och vi jobbar för det också.


 • Tack, talman! Jag hade också tänkt fråga om de här hälsopassen eller vaccinpassen som ledamot Gunell redan frågade. Lantrådet redogjorde för de här två olika vägvalen, två olika spår, hur man går vidare och att det är öppet ännu. Vilket spår som än väljs, hur går det här ihop med med ÅHS:s egna vaccinationsregister som inte är kopplat till det här nationella vaccinationsregistret?


 • Tack, talman! Först först vill jag säga att på EU-nivå har ju länderna enas kring vad det ska finnas i den här hälsodeklarationen, vilka uppgifter det ska finnas för att det ska kunna accepteras. Så det är ju väl, men det är ju ingen som vet när de ska användas, det har de inte kunnat enas kring. Jag tror att jag stoppar där.

  När det sedan gäller vaccinationssystemet så är det precis så som ledamoten lyfte fram, vårt vaccinationsprogram är inte kopplat till kanta, alltså det finska registret. Men däremot har man nu förberett för det så att även de vaccineringar som rör Covid-19 kommer att bokföras i kanta på samma vis som om du var bosatt i Helsingfors, Åbo eller Tammerfors. Är det så att det blir fråga om ett vaccinationspass så kommer ålänningarna att ha precis samma möjligheter som vilken annan medborgare som helst i landet Finland.


 • Tack talman! En till fråga som kanske är lite för detaljerad, men jag testar nu ändå när jag har en andra replik här. Om man som ålänning behöver ett intyg över att man har fått vaccination, vänder man sig till ÅHS och får ett vaccinationsintyg om man behöver det något vid något tillfälle?


 • Talman! ÅHS har tidigare sagt att de inte är intresserad, åtminstone inte till den stora allmänheten, att skriva intyg därför att de har helt enkelt inte det regelverket plats. Som tanken är nu så är det ju meningen att kantaregistret ska komma igång i slutet av maj, så förhoppningsvis så kommer man att kunna använda sig av det sedan.


 • Tack, talman! Man kan läsa i medierna i dag, bland annat i riksmedier, att THL på rikssidan förbereder en ändring av inresereglerna så att man enligt den svenska modellen skulle börja kräva ett negativt test för inresande. Jag undrar om det har funnits en diskussion kring detta? Detta skulle då kontrolleras av av rederierna och flygbolagen att man har ett negativt test. Rederierna har tidigare sagt att de välkomnar en sådan modell för att kunna garantera ett säkert resande. Det skulle t.ex. i sådana fall betyda att nu när sommaren nalkas och våra studerande ungdomar kommer hem så måste de ha ett negativt testintyg när de kommer och de är ganska dyra. Finns det några tankar eller kan det finnas någon lösning för att det inte blir en orimlig kostnad för våra ungdomar?


 • Tack för frågan ledamot Fellman. Ja, det där är nog en frågeställning som landskapsregeringen har haft upp i diskussioner ett antal gånger. Det är ju så att rederierna i dagsläge, åtminstone rederierna som trafikerar Helsingfors-Tallinn, begär ju ett ett negativt test. Du ska ha ett negativt test och har du inte ett negativt test så kommer du inte ombord. Och så är det med den saken. Vi fick undantag i trafiken mellan Stockholm och Mariehamn i den diskussionen, så där har det inte krävts ett negativt test. Så det är liksom det första.

  Det andra sedan, det är ändå gränsen som är stängd. Det är gränsen som begränsar vem som kan komma in. Skulle ett negativt test möjliggöra att du får komma in så kunde man ju lätta på gränsrestriktionerna.

  Nå, om det nu är så att det är det som kommer att krävas på lagnivå, vilket jag inte bedömer som helt sannolikt, det har ju varit bekymmer tidigare i grundlagsutskottet. Men om det är detta som krävs då är det ju någon som måste kontrollera dessa intyg. Och ÅHS kan ju inte bevaka fyra hamnar - tre fartygshamnar och en flyghamn - så mycket personal finns inte att tillgå. Då kanske man kan tänka sig att gränsbevakningen kan göra det. Den frågan har också diskuterats och den är inte helt okomplicerad, därför att du ska ta del av uppgifter som är hälsouppgifter och som är sekretessbelagda. Det är det första.

  Det andra är att det behöver också var kompatibelt med självstyrelselagen. Om man begär handräckning så behöver de också göra det på finska sidan. Ni hör ju själva att den här historien inte är helt okomplicerad.

  Därtill kommer det som ledamoten lyfte upp; det är inte rimligt att en studerande som kommer hem till Åland ska betala mellan 1 650 till 3 000 kronor för att få komma hem. Det kan vi inte acceptera från landskapsregeringen och det har vi också varit väldigt tydliga med.


 • Det känns ju jättebra att höra att det är en fråga som man har diskuterat och reflekterat kring hur man ska lösa. Jag förstår att det finns många diskussioner kvar. Men om det blir så som man nu skriver i de finska medierna att det blir rederierna och flygbolagen som ska kontrollera passagerare som kliver på färjan att de har ett negativt testintyg, att det faktiskt blir så att inresande turister kontrolleras och ungdomar, ålänningar som kommer hem kontrolleras för ett negativt testintyg, finns det en beredskap hos landskapsregeringen analogt med det som man gjorde under vintern då man gick in och betalade för negativa intyg för företag? Har man funderat på en sådan lösning?


 • Den här frågan från THL har ju varit på tapeten åtminstone tre gånger tidigare, mig veterligen. Bara under den här våren har det förts ett resonemang om det är så här man ska göra eller inte göra. Vi avvaktar vidare tills det har processats färdigt i riksdagen och i regeringen.

  Men jag säger det som jag sade tidigare; det är inte rimligt att en ålänning som kommer hem efter studier - det är ändå en ganska stor del som studerar på den svenska sidan - ska betala mellan 1 650 och 3 000 kronor. Hur vi sedan ska hantera det så att det både är lägligt, lagligt och möjligt, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men det är den ambitionen vi har i alla fall.


 • Tack, talman! Man tycker ju - det är mycket tyckande här - att när vaccinationsprogrammet har kommit tillräckligt långt så skulle man släppa det mesta åtminstone av restriktionerna. Jag hoppas att vi snart är där.

  Min fråga gäller egentligen när det sades här att man utomhus kan anordna aktiviteter med 250 deltagare från och med någon viss dag. Om man tar exemplet arenan uppe i Idrottsparken, betyder detta att det är 250 personer totalt sett? Eller kan man också där tänka sig en indelning i sektioner som har gjorts förr och som man gjorde till exempel i Kuopio i förra helgen, att man med säkerhetsavstånd mellan sektionerna kan få in mycket mera folk, om man så vill?


 • Talman! Jag hör vart det här lutar. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Den information vi har fått är att man rekommenderar max 250, om man sedan tänker per sektion eller om man tänker på annat, det kan jag faktiskt inte svara på. Den frågan behöver vi ta med oss. Jag vet att sittplatserna där är 1 600. Hur man exakt kommer att hantera detta jobbar man med för tillfället. Det måste ju vara klart till vi tar beslutet i morgon i alla fall, det är nog ett som är säkert!


 • Lagtinget antecknar sig lantrådets upplysning för kännedom.