Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mika Nordberg

  Fru talman! Jag ska presentera lagförslag nr 15 som handlar om lastning av fordon i yrkesmässig trafik.

  Det finns egentligen tre orsaker till varför vi kommer med det här lagförslaget.

  Det första är att det grundar sig på ett EU-direktiv, 2015/719/EU. Direktivet går ut på att man inom EU vill ha en överblick över själva fordonsvikterna. Man har valt att införa en kontrollfunktion där polismyndigheterna rapporterar in till staterna, i det här fallet landskapsregeringen, resultatet av de kontroller som görs regelbundet redan idag. Man tillför inte polisen en ny uppgift, utan den uppgift som polisen har gjort under alla år och kommer att fortsätta med kommer nu att rapporteras in till landskapsregeringen där en statistik förs över hur lasterna fördelas.

  Den andra punkten i samband med den här lagändringen är att man vill titta på lastning av fordon. Fordonets förare är den som ansvarar för lasten, att den är lastsäkrad på ett korrekt sätt. I det här lagförslaget införs även att företaget kommer att ha ett ansvar när det gäller lastningen. En chaufför kommer till ett företag och hämtar ett släp eller trailer som är färdigt lastad och då kan det vara omöjligt för chauffören att komma åt hela lastutrymmet och titta på lasten. Därför har man vägt in att även de som lastar har ett ansvar.

  Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att det här är främst av tekniskt natur. Det här har redan varit på remiss. Tack.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, fru talman! Ja, som ministern sade så bygger det här på ett EU-direktiv. Hur har man tolkat det här direktivet? Är det minsta möjliga motståndets lag, att man har försökt vara så liberal som möjligt i de här tolkningarna eller har vi det strängaste alternativet? Vi har ibland en förmåga att bygga på lite mera i vår förvaltning när vi har möjlighet.

  Titta på 62 §, Lastning. ”Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för person, skada, egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller.” Man börjar fundera och man får köra på vägarna snart. En grusväg dammar nästan året runt om den inte är saltad. Var går gränsen? Hur mäter man den där gränsen?

  Minister Mika Nordberg, replik

  Fru talman! Den här implementeringen är gjord på en lämplig nivå för de åländska förhållandena.

  De facto handlar det nu om lasten. Kör du på en grusväg så är det själva underlaget som dammar upp. Du har till exempel transporter av sågspån och kör du det lasset utan att ha en täckning över så yr sågspånet runt vägarna. Har du lasten täckt t.ex. med ett för lasten lämpligt nät så orsakar du inte onödigt damm.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack för den förklaringen ministern. Hoppas att det är så i verkligheten då så att man inte tolkar det annorlunda.

  Som jag sade tidigare, när man antar sådana här direktiv så när vi var på besök till Bryssel och pratade med vår representant Julia så informerade hon att det oftast inte är EU-direktivet som är problemet utan bekymret är ländernas tolkning av EU-direktivet när de implementerar det. Därför frågade jag, har vi gjort det så enkelt som möjligt för vår yrkestrafik eller försöker vi krånglar till det ännu mera än vad vi behöver?

  Minister Mika Nordberg, replik

  Fru talman! Jag begärde ingen andra replik.

  Men som jag sade i den första repliken så anser vi att vi implementerar det på en lämplig nivå.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag gör ett nytt försök att resonera lite kring lastning av fordon i yrkesmässig trafik.

  För den som lyssnade på frågestunden så vill jag säga att orsaken till att jag lyfte det där var att jag faktiskt trodde att jag skulle sitta som talman när det här ärendet skulle upp.

  För det första vill jag säga att vi från centerns sida stöder lagförslaget. Vad som sedan är tillämplig implementering känner vi kanske en viss tveksamhet kring. Vi utgår ifrån att ministern i det här fallet är väldigt säker på vad han gör.

  Bristen på kontroll av vikter för våra fordon på vägarna har också gjort att en stor del av vårt brobestånd har slitits ut i förtid och det finns all anledning att vara observant på det. Infrastrukturen är ju allas vår gemensamma. Med tanke på den kostnadsmassan vi står inför, det stora antal broar som vi de facto behöver renovera, så finns det nog all anledning att vara observant på det. Så ingenting ont kanske som inte har någonting gott med sig.

  Vi hyser kanske vissa tveksamheter till hur detta ska genomföras i praktiken om man menar allvar med det här. Orsaken till den frågeställningen är främst är att det har varit en viktkontroll de senaste fem åren och då var polisens enhet från Åbo här. Polismyndigheten har inte haft någon egen våg, utan man har tillgång till den gamla så kallade ”bettvågen” som finns ute vid Möckelö vägstation. Den kalibrerades för ungefär ett år sedan tror jag och måste väl snart kalibreras igen.

  Den som tidigare handhaft detta inom polisverksamheten är trafikgruppen. Där har man ju från polisens sida, säkert utgår jag ifrån med landskapsregeringens goda minne i alla fall, lagt ner den verksamheten. Vem är det nu som ska kontrollera att det här lagförslaget efterlevs?

  Jag vill anknyta lite till det som ltl Brage Eklund lyfte tidigare. Om vi skriver en lag bara för skrivandets skull där vi vet i processen att den här lagen inte kommer att gå att följa så ställer jag mig lite tveksam till varför vi gör det.

  Om minister Fellman, som kan polismyndigheten väl, eller minister Norberg, som kan trafiken väl, kunde komplettera och dels förklara om man har haft en dialog med myndigheterna kring det här.

  Den har varit på remiss, men det framgår inte heller av lagförslaget vart den har varit på remiss och det kan också vara lite intressant att få reda på.

  För övrigt har vi från centerns sida inga flera synpunkter på det här lagförslaget.

  Minister Mika Nordberg, replik

  Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande så har den varit på remiss. Jag sade också i mitt anförande att det inte påförs några nya uppgifter på polisen.

  När det gäller de tunga fordonens vikt när så har man historiskt på Åland försökt ha egna vågar. Men det har visat sig att användningen inte har varit i den utsträckning som den bör vara för att man ska vara bekväm att utföra de här kontrollerna. Därför har polisen istället begärt handräckning från Åbo där den rörliga trafikgruppen har kommit hit och bistått den åländska polisen. Det undersökande jobbet görs på ett mycket bättre sätt om man har god utrustning för det och daglig kunskap att göra det jämfört med mycket sällan.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Det som är nytt i 62b § är att polismyndigheten årligen nu ska återrapportera till ansvarig myndighet, i det här fallet landskapsregeringen, hur väl man efterlever direktivet. Det har mig veterligen inte gjorts tidigare.

  Min första fråga kvarstår ändå; vart har detta lagförslag varit på remiss? Varför framgår det inte av det lagförslag som presenteras här i lagtinget att det har varit på remiss?

  Minister Mika Nordberg, replik

  Fru talman! Lagförslaget har varit på remiss till polisen, som jag sade tidigare. Det har även varit på remiss till transportrepresentanter. Det finns en lång lista, men jag har den inte framför mig här.

  Igen till saken, läser man paragrafen så står det ju att det ska göras i den omfattning som fordonstrafiken är representerad på Åland. Utifrån detta så säger jag igen att det här inte är några nya arbetsuppgifter som påförs. Det ska göras en sammanställning av de kontroller som har gjorts och tillställas landskapsregeringen för att kunna föras statistik över tid. Visar det sig att det har varit en för låg nivå så är det någonting som behöver höjas och komma på en lämplig nivå i förhållande till de antal fordon som finns på våra vägar.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack, talman! Tack för förtydligandet kring remissen. Som jag har sagt tidigare så tycker jag att det vore på sin plats att det också framgår av lagförslaget, speciellt för dem som inte har tagit del av själva beredningsprocessen.

  Vad sedan gäller 68a § så är detta nytt: ”Ålands polismyndighet ska minst årligen före den 1 februari informera landskapsregeringen om det totala antalet kontroller som har genomförts under det föregående kalenderåret, och om det antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.” Däremot framgår inte hur landskapsregeringen avser att hantera det.

  Den intressantaste frågan är väl hur det ska finansieras. Någon måste ju också finansiera dessa kontroller eftersom vi inte själva varken har utrustning för tillfället eller den personal som behövs för att kunna genomföra det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.