Föredras

 • Utdrag ur protokollet

  En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

  För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

  Svaret kommer att ges av minister Tony Asumaa. Ordet ges först till vicetalman Veronica Thörnroos.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Min motiveringstext är ett citat. ”Lantrådet Sjögren gick ut förra veckan i media och kunde glatt berätta att Medis nu är räddat och får en utökning av sina anslag. Mariehamns Socialdemokrater kan inte dela den glädjen eftersom det fortfarande fattas 80 000 euro, alltså två hela lärartjänster”.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Är Medis fortsatta verksamhet tryggad eller inte?

  Minister Tony Asumaa

  Fru talman! Enligt landskapslag om Medborgarinstitut kan en kommun eller ett kommunalförbund vara huvudman för Medborgarinstitut med tillstånd av landskapsregeringen.

  Ändringar i tillstånd att hallå Medborgarinstitut beslutas också av landskapsregeringen. Landskapsregeringen har inga planer på att ändra det nuvarande tillståndet så Medborgarinstitutets verksamhet är garanterad och tryggad genom detta tillstånd.

  Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram särskilt vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken på Åland. Fri bildningsverksamhet är en mycket viktig del för att bland annat skapa en meningsfull fritid för oss ålänningarna.

  Medborgarinstitutet stöds rent ekonomiskt från landskapets sida genom att kommunerna fortsättningsvis erhåller landskapsandelar för Medborgarinstitutets verksamhet baserat på det reviderade landskapsandelssystemet.

  Att Medborgarinstitutet fortfarande finns med som en skild fördelningsgrund är med anledning av den politiska vilja regeringen har för att främja denna fria bildningsverksamhet på Åland.

  Fru talman! Enligt den tidigare gällande landskapslagstiftningen beräknades landskapsandelen för Medborgarinstitut på basen av antalet undervisningstimmar.

  För att göra systemet mer enhetligt ändrades detta vid reformen av landskapsandelssystemet så att landskapsandelen istället beräknas med kommunens invånarantal som grund. Landskapsandelen beräknas nu utgående från ett basbelopp som är 34,70 euro för finansåret 2018.

  Kommunens landskapsandel är 10 % av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med kommunens invånarantal.

  Mottagare av landskapsandelen för Medis är huvudmannen i detta fall Mariehamns stad.

  Basbeloppet som betalas ut har inte någon direkt koppling till de faktiska kostnaderna för Medis verksamhet eftersom kommunernas uppgifter på detta område inte är strikt lagreglerade.

  Detaljer kring planering, budgetering och genomförandet av den ordinarie verksamheten inom Medborgarinstitutet har inte landskapsregeringen möjlighet att lägga sig i och gör det inte heller.

  Huvudmannen för Medis, Mariehamns stad, och kommunerna har däremot möjlighet att påverka både verksamhetskostnaderna och hur mycket av kommunernas intäkter som fördelas till bl.a. Medis, bibliotek, grundskola, socialvård, infrastruktur etc.

  Fru talman! Genom att strukturen för det nya landskapsandelssystemet har ändrats har det fått som följd att landskapsandelarna har minskat, också för Medborgarinstitutets del.

  Eftersom kommunerna inte i tillräcklig omfattning hunnit analysera konsekvenserna av det nya landskapsandelssystemet i förhållande till Medis verksamhet, kommer regeringen i samband med tilläggsbudgeten 2018 att föreslå en temporär ändring av landskapslagen om Medborgarinstitut.  Syftet med lagförslaget är att tillfälligt under åren 2018 och 2019 ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för Medborgarinstitutet. Det temporära stödet är avsett att uppgå till totalt 200 000 euro fördelat på åren 2018 och 2019.

  Lagförslaget föreslås behandlas som en så kallad budgetlag i samband med tilläggsbudgeten 2018 så att stödsystemet som föreslås för Medborgarinstitut kan träda i kraft så snart som möjligt under våren 2018.

  Fru talman! För att trygga den fria bildningen på Åland så stöder landskapsregeringen Medborgarinstitutet i enlighet med den nya lagen om landskapsandelar, som lagtinget har antagit, samt det extra stöd som planeras om 2 x 100 000 euro under 2018-2019 och som beviljas till kommunerna för deras andel i Medborgarinstitutet i Mariehamn. Tack.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! I januari lämnade centern in en åtgärdsmotion eftersom det fanns en stor oro ute på fältet, speciellt också hos Medis ledning om man skulle få mera tilläggsanslag eller inte.

  I den debatten som följde här i lagtinget vill jag ge en eloge åt ltl Sara Kemetter och ltl Göte Winé för de var nämligen de enda som då var intresserad av att säga någonting. De sade, jag citerar ltl Sara Kemetter: ”Det är helt klart att det skett någon form av miss här” i och med att landskapsandelarna sänktes så mycket för Medis.

  Men det oaktat så har landskapsregeringen kommit med dubbla budskap ett flertal gånger. När lantrådet Sjögren står i pressen och säger att Medis är räddat och socialdemokraterna, som sitter i samma regering, samma vecka skriver en insändare om att man inte kan glädjas tillsammans med lantrådet så blir ju förvirringen total hos Medis och hos dem som berörs av kurserna. Även här vid Ålands lagting har vi svårt att veta; kommer Medis att få mera pengar eller inte?

  Nu säger ansvarig minister att de kommer att få temporärt för två år, men för övrigt ska de minska ner sitt kursutbud. Har jag uppfattat saken rätt?

  Minister Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Som jag sade så kommer vi med en temporär lagändring av lagen för Medborgarinstitut för att kunna möjliggöra tilläggsfinansiering för driften av Medborgarinstitutet.

  Hela landskapsandelssystemet ska utvärderas efter några år så då blir det en större helhet. Men genom denna åtgärd så får vi extra finansiering på det snabbaste möjliga sättet.

  Om vi tänker på Medborgarinstitutets verksamhet så det som vtm Thörnroos säkert syftade till när hon pratade om Medis verksamhet var säkert den fria bildningens del. Vi måste komma ihåg att Medborgarinstitutet inte bara innehåller fri bildning, utan Medborgarinstitutet har en budget på 1,4 miljoner euro varav den fria bildningens del utgör 48 procent. Landskapsregeringen köper exempelvis uppdragsutbildningar från Medborgarinstitutet för närmare 420 000 euro 2018 vilket är 30 procent av verksamheten. Så landskapsregeringen tryggar ytterligare verksamheten i Medborgarinstitutet genom att bidra till annan verksamhet och upphandling inom Medborgarinstitutets ramar.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Nu tycker jag att ministern försökte blanda bort korten lite. Jag talar inte om uppdragsutbildningen överhuvudtaget. Uppdragsutbildningen har varit konkurrensutsatt och Medis fick den på en fri marknad i princip. Den har ingenting att göra med landskapsandelarna. Landskapsandelarna är ju kopplade till den fria bildningen.

  Det som jag tycker är tråkigt och där landskapsregeringen har misslyckats, det är när man med ena munnen - i det här fallet från liberalt håll - säger; ”vi har räddat Medis”, medan socialdemokraterna samtidigt säger; ”Medis är inte räddat”.

  Avslutningsvis, talman, jag är glad att det initiativ som centern har tagit och drivit - med stöd även från vissa medlemmar i regeringspartierna - har resulterat i att vi nu får en temporär lagstiftning över två år. Sedan finns det förstås, som ministern sade, all anledning att evaluera hela processen kring landskapsandelssystemet för framtida bruk. Tack.

  Minister Tony Asumaa

  Tack, fru talman! Jag personligen och landskapsregeringen är mycket glada över att centern faktiskt visar det här brinnande intresset, engagemanget och uppskattningen för Medis verksamhet. Det bådar gott för framtiden. Om vi alla jobbar så här helhjärtat så kommer vi att behålla Medis verksamhet åtminstone på den här nivån framöver.

  Med tanke på vicetalmannens och centerns engagemang i den här frågan så är det också viktigt att de för ut budskapet till sina medlemmar ute i kommunerna. Det är också viktigt att vi har en så här bred politisk och helhjärtat samsyn över alla partigränser vad gäller Medis verksamhet, eftersom det nya avtalet med Medis snart löper ut och också finansieringen framöver.

  Jag ser med tillförsikt på Medis verksamhet. Med detta breda partistöd, över alla partigränser, anser jag nog att Medis verksamhet är mera än tryggad. Tack.

  Talmannen

  Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.