För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM DEN 3 NOVEMBER 1999 KL. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredrages för bordläggning ärende nr 1:

   

  Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat.

   

  Enligt 5 § 1 mom. landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse skalll ny landskapsstyrelse tillsättas sedan nyval till lagtinget ägt rum. När ny landskapsstyrelse skall tillsättas utser lagtinget enligt 64 § 1 mom. lagtingsordningen lantrådskandidat på förslag av talmannen. Sådant förslag skall utan dröjsmål föreläggas lagtinget. Enligt 68b § arbetsordningen skall talmannen vid plenum framföra sitt förslag, varefter ärendet bordläggs till avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

   

  Med stöd av nämnda bestämmelser och efter överläggningar med lagtingsgrupperna föreslår jag därför att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse lagtingsmannen och avdelningschefen Olof Erland.

   

  Talmannens förslag föreslås härmed bordläggas till plenum inkommande fredag den 5 november 1999. Kan bordläggningstiden omfattas. Omfattat. Förslaget är bordlagt till plenum den 5 november.

   

   

  Föredrages ärende nr 2:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i lagutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Lotta  Wickström-Johansson, Olof Erland, Fredrik Lindqvist, Bert Häggblom och Christer Jansson samt de därpå följande till ersättare, nämligen Anne-Helena Sjöblom, Britt Lundberg, Bert Häggblom och Ragnar Erlandsson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 3:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i finansutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Viveka Eriksson, Lars Holmberg, Olof Salmén, Anne-Helena Sjöblom och Jan-Erik Mattsson samt de därpå följande till ersättare, nämligen: Ritva Sarin-Grufberg, Dennis Jansson, Dan-Anders Sundman och Jörgen Strand.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 4:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i näringsutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Anne-May  Pehrsson, Gun-Mari Lindholm, Leo Sjöstrand, Ritva Sarin-Grufberg och Runar Karlsson samt de därpå följande till ersättare, nämligen: Dennis Jansson, Lars-Åke Wiklöf, Olof Salmén och Karl-Göran Eriksson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 5:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i kulturutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Hasse Svensson, Dan-Anders Sundman, Barbro Sundback, Britt Lundberg och Karl-Göran Eriksson samt de därpå följande till ersättare, nämligen: Raija-Liisa Eklöw, Gun-Mari Lindholm, Lars Holmberg och Dennis Jansson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 6:

   

  Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i social- och miljöutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fem första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson, Lars-Åke Wiklöf, Ulf Andersson och Per-Erik Eriksson samt de därpå följande till erättare, nämligen Jan-Erik Mattsson, Gun-Mari Lindholm, Leo Sjöstrand och Karl-Göran Eriksson.

  Antecknas.

   

  Föredrages ärende nr 7:

   

  Val av 3 ordinarie medlemmar och  3 ersättare i justeringsutskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna tre första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Ronald Boman, Anne-May Pehrsson och Dennis Jansson samt de därpå följande till ersättare, nämligen: Sune Mattsson, Ulf Andersson och Karl-Göran Eriksson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 8:

   

  Val av 10 ordinarie medlemmar och  5 ersättare i stora utskottet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna tio första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Barbro Sundback, Jörgen Strand, Bert Häggblom, Ronald Boman, Ritva Sarin-Grufberg, Raija-Liisa Eklöw, Lotta Wickström-Johansson, Per-Erik Eriksson, Ulf Andersson och Britt Lundberg samt de därpå följande till ersättare, nämligen Hasse Svensson, Viveka Eriksson, Christer Jansson, Dan-Anders Sundman och Fredrik Lindqvist.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 9:

   

  Val av 3 ordinarie justeringsmän och 2 ersättare för justering av lagtingets protokoll.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna tre första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Leo Sjöstrand, Christer Jansson och Dennis Jansson samt de därpå följande till ersättare: Ulf Andersson och Lars-Åke Wiklöf.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 10:

   

  Val av 2 medlemmar i kanslikommissionen.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna två kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Anne-Helena Sjöblom och Christer Jansson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 11:

   

  Val av 4 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna fyra första kandidaterna valda till ordinarie medlemmar, nämligen: Ragnar Erlandsson, Olof Salmén, Lars-Åke Wiklöf och Fredrik Lindqvist samt de därpå följande till ersättare: Hasse Svensson, Christer Jansson, Bert Häggblom och Karl-Göran Eriksson.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 12:

   

  Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet.

   

  Enligt 51 arbetsordningen tillåts vid val inte diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista. Enligt 68 § arbetsordningen verkställs därför ingen särskild valförrättning, utan förklaras de på listan upptagna kandidaterna valda nämligen: Olof Erland med Dan-Anders Sundman som personlig suppleant och Ragnar Erlandsson med Karl-Göran Eriksson  som personlig suppleant.

   

  Valet gäller för den i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet föreskrivna mandatperioden.

  Antecknas.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning om ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning. (FR nr 5/1999-2000).

   

  Meddelande om när ärendet föredras för remiss ges senare.

   

   

  Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen. (P nr 1/1999-2000).

   

  Ärendet tas upp till behandling vid lagtingets plenum fredagen den 5.11.

  Lagtingets nästa plenum är fredagen den 5 november kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.20).