Tredje behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I tredje behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslagen för antagande.

  Diskussion.

  Vtm Gunnar Jansson

  Herr talman! Minister Katrin Sjögren och hennes stab har likt en befälhavare med sin besättning på ett fartyg fört detta projekt med framgång tryggt i hamn med lotshjälp av två utskott i lagtinget. Det är en betydande reform. Jag tror att vi kan gratulera, inte bara myndigheten utan alla nuvarande och framförallt blivande kunder. Vi kan alla räkna oss till dem.

  Jag har följt det dåvarande omvända kommunalförbundet Ålands Centralsjukhus sedan 1956 när jag första gången hade min anställning där. Det är 55 år sedan. Jag är nu ersättare för styrelsens ordförande. Det vittnar om effektivitet hos ordförande och även dess styrelse att jag under de gångna fyra åren inte har behövt delta i ett enda möte. Det är en betydande reform som nu går i hamn. Även om det inte är sagt i dokumenten som åtföljer lagstiftningsprocessen så är det ju naturligt att en reform på den här nivån följs upp och att lagtinget i sinom tid får en information med beskrivning av hur reformen har fallit ut, t.ex. i form av ett meddelande eller något annat dokument. Normalt brukar man ha en period på två år. Så gjorde vi explicit t.ex. i gymnasialutbildningsreformen där kulturutskottet framställde den önskan, den hemställan som lagtinget enhälligt omfattade. I många andra mera omfattande reformprogram brukar man ha den här typen av beställning. Jag menar att även utan en sådan så är det helt på sin plats att lagtinget kanske inom två år informeras om hur ärendet fortskrider. Naturligtvis är det så att en myndighet under landskapsregeringen kontinuerligt följs med processen i berättelse, i budgetförslag och i lagstiftning och i andra dokument. Jag kan föreställa mig att en samlad uppföljning och en avrapportering kunde vara på plats.

  På den liberala lagtingsgruppens vägnar gratulerar jag regeringen och minister Sjögren samt alla övriga medverkande för ett välförrättat värv. Jag konstaterar, från mitt perspektiv 1956 som anställd, som patient och anhörig till patienter med mera att myndigheten fungerar bra. Jag har mestadels gott att säga och hoppas att det också kan fortsätta. Tack.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Förslaget till landskapslag om hälso- och sjukvård föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.