Ny vallag för Åland

Lagförslag LF 3/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny vallag som ersätter den nu gällande landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Den nya lagen syftar inte till att förändra grunderna för det åländska valsystemet eller någon central del av det. Landskapsregeringen föreslår ändå att hela lagen förnyas, eftersom den gällande lagen till följd av ålder och flertalet ändringar framstår som både omodern, osystematisk och svårgenomtränglig. I den föreslagna lagen har språket moderniserats och systematiken gjorts mer logisk och överskådlig.
Den enskilt största förändringen är att en möjlighet att ordna förtidsröstning via internet införs. Enligt förslaget ska det vara möjligt för väljare som är bosatta utanför Åland att rösta via internet i lagtingsvalet. En förutsättning för att förtidsröstning via internet ska kunna genomföras är att ett system för internetröstning som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och funktion kan anskaffas och utprövas i tillräckligt god tid och till en godtagbar kostnad.
Landskapsregeringen föreslår nya regler när det gäller antalet kandidater som en initiativtagare har rätt att ställa upp. Enligt förslaget får antalet kandidater vara dubbelt så många som det antal som ska väljas. I praktiken innebär förslaget att i lagtingsvalet begränsas antalet kandidater till 60. I kommunalval bestäms antalet kandidater enligt hur många fullmäktige som ska väljas i kommunen.
Genom förslaget förtydligas jävs- och behörighetsbestämmelserna för dem som ingår i de olika valmyndigheterna och för andra funktionärer.
I förslaget ingår även ändringar av kommunallagen för landskapet Åland, landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar samt landskapslagen om valfinansiering. De föreslagna ändringarna utgör till övervägande del anpassning till den föreslagna nya vallagen.
I kommunallagen föreslås två materiella ändringar. Den ena innebär att tidpunkten för bestämmande av rösträtten i rådgivande kommunala folkomröstningar bestäms i förhållande till röstningsdagen, i stället för till den dag när fullmäktige fattar beslut om omröstningen. Den andra innebär att åldersgränsen, liksom i riket, sänks från 18 till 15 år för medverkan i initiativ till en rådgivande folkomröstning i kommunen.
I landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar föreslås vissa ändringar och tillägg på motsvarande sätt som i förslaget till vallag. Det föreslås också att det ska vara möjligt för kommunen att anordna förtidsröstning via internet vid en rådgivande kommunal folkomröstning. Enligt förslaget är det kommunen själv som fattar beslut om sådan röstning ska ordnas.
Avsikten är att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så att den kan tillämpas vid lagtingsvalet och kommunalvalen som hålls i oktober 2019.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen