Remissdebatt

Offentlig upphandling LF 3/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mats Perämaa

  Fru talman! Då lagtinget i våras behandlade frågan om en ny upphandlingslagstiftning över EU:s gränsvärden så borde den framställningen som landskapsregeringen gav ha innehållit stadganden och äskanden om att upphäva den gamla lagstiftningen. Så var inte fallet så därför ser landskapsregeringen sig nödgad att nu på detta sätt formellt begära om att den gamla lagstiftningen ska upphävas.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack, fru talman! Jag vill bara uttrycka mitt varmaste stöd till landskapsregeringen som sätter finsk lagstiftning ur kraft här på Åland. Jag hoppas att man fortsätter på den vägen framöver.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.