Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 36 § arbetsordningen för Ålands lagting föreskriva redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Redogörelsen avser tiden från 8 april 2021 fram till tid-punkten för överlämnandet.

Åtgärder