Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt med förslag till lag...

Republikens presidents framställning RP 6/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sidhänvisning: 23, 27, 30, 33, 35, 38

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser