Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


  • Tack, herr talman! ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Det här aktuella tilläggsavtalet M323 tillåter avvikelser från de förpackningsinstruktioner som gäller transport av kobolthydrid. Tilläggsavtalet gör det möjligt att under vissa villkor transportera kobolthydroxid i IBC-behållare. Det är fråga om en kortvarig lösning i avvaktan på långvariga krav på denna typ av transporter.

    Landskapsregeringen ser inga hinder att det här placeras eftersom säkerhetsbestämmelserna kring ADR bibehålls. Tack.


  • Diskussionen är avslutad.Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.