Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:07

  Tack, talman! Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen konstaterar att tilläggsavtalet till ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

  Utskottet har inga invändningar i ärendet och föreslår därför att lagtinget ger det begärda bifallet till tilläggsavtalet till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods i vägtrafik. Avtalet tillåter avvikelser från de förpackningsinstruktioner som gäller för transport av kobolthydroxid, som kan orsaka allvarlig förgiftning hos människor och djur. Villkoren för avvikelserna är utformade så att den säkerhetsnivå som gäller enligt ADR bestämmelserna bibehålls. Avtalet är avsett att fungera som en kortvarig lösning i avvaktan på permanenta ADR-föreskrifter.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.