Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


  • Tack, fru talman! RID är ett regemente om internationell järnvägs transport av farligt gods och ingår som en del av KTIF det vill säga Konventionen om internationell järnvägstrafik. Avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Ålands lagtings godkännande måste således inhämtas för att bestämmelserna ska träda i kraft även på Åland. I likhet med det andra ärendet handlar detta regemente om att förlänga giltighets tider för säkerhetsrådgivares intyg med anledning av Covid-19 pandemin mellan den 1.3.2020 och 1.2.2021.

    Till skillnad från ADR så har lagtingets bifall inte inhämtats i konventionen om internationell järnvägstrafik vilket hittills tolkats som en förutsättning för att lämna bifall till tillfälliga tilläggsavtal. Det är ett gott ställningstagande, självstyrelsepolitik, då Åland annars indirekt säger att lagtingets bifall inte behöver inhämtas för att internationella avtal som ingåtts i ett tidigare skede av självstyrelsens historia skulle vara helt okej. Åland har ingen spårbunden trafik idag, men det ligger trots allt inom vår behörighet och således kan detta avtal sägas vara en fråga om självstyrelsepolitik. Även om det saknas spårbunden trafik idag så är det ingen garanti för att spårbunden trafik för alltid kommer att saknas på Åland. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan svarar presidenten att ärendet inte kunnat behandlas innan tilläggsavtalets giltighetstid löpt ut. Detta på grund av att så är fallet, men även på grund av att lagtingets bifall inte inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik vilket även i fortsättningen bör vara en förutsättning för att godkänna tilläggsavtal till RID. Tack.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.