Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


  • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:14

    Tack, talman! Det är lite samma sak i det här ärendet. Utskottet har beslutat att inte ge sitt bifall då det gäller den här förordningen eftersom tidsfristen redan har löpt ut.

    Här finns dock en principiell sak som man också kunde diskutera. Det är om utskottet och lagtinget skulle ge sitt medgivande till ursprungskonventionen, vilket man inte har gett sitt bifall till tidigare. Vi hade en ytlig diskussion i utskottet kring den här saken, men behöver ha en mera utförlig diskussion med landskapsregeringen innan vi fattar ett sådant slutgiltigt beslut. Tack, talman.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i
    enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.