Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Ärade lagting. Enligt 59 § självstyrelselagen krävs lagtingets bifall till internationella fördrag som Finland ingår och som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet, för att dessa avtal ska gälla även på Åland. Dagens aktuella världspostkonventionen rör postverksamhet som är Ålands behörighet. Syftet med konventionen är att underlätta och effektivera den internationella posttrafiken.

  Vid en kongress i Genève hösten 2019 förhandlades det fram en ändring i konventionen som innebär att medlemsländernas operatörer från och med år 2021 själva får fastställa terminalavgifterna för stora brev och för brev som innehåller varor. Med terminalavgifter avses den ersättning som det avsändande landets utsedda operatör är skyldig destinationslandets utsedda operatör för de kostnader som mottagandet av brevförsändelser ger upphov till i destinationslandet.

  Landskapsregeringen har inte heller denna gång själv förhandlat om ändringarna men Åland Post har både deltagit i förarbetet av ändringarna tillsammans med Kommunikationsministeriet i Helsingfors och Ålands Post deltog även vid nämnda kongress i Genève. Posten har till landskapsregeringen framfört att ändringarna innebär en större kostnad för export för bolaget men även en möjlighet till bättre ersättning för distributionen på Åland.

  Det nu aktuella ändringarna i världspostkonventionen kräver inte några ändringar i lagtingslagen om posttjänster och landskapsregeringen ser inte heller i övrigt några hinder för att lagtinget ger sitt bifall till att ändringarna träder i kraft även på Åland. Snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande posttrafik till och från Åland.

  Talman! I övrigt önskar jag hänvisa till regeringens skriftliga utlåtande i ärendet. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.