Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:01

  Tack, talman! Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen redogör för tillkomsten och innehållet i Världspostkonventionen som Finland, inklusive Åland, anslutit sig till. Världspostkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet. Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt att samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

  De förhandlingar som har resulterat i de tillägg till Världspostkonventionen vilka nu är föremål för begäran om yttrande, har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. i självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab deltagit i förarbetet av förslaget tillsammans med Kommunikationsministeriet och Posti Group Abp. Åland Post Ab deltog även vid en extraordinär kongress och känner därför mycket väl till innehållet i fördragsändringarna. Till landskapsregeringen har Åland Post Ab framfört att ändringarna kommer innebära en större kostnad för export för bolaget men även en möjlighet till bättre ersättning för distributionen på Åland.

  Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen om posttjänster.

  Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det nu aktuella andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning, konstaterar landskapsregeringen, för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

  I likhet med landskapsregeringen konstaterar utskottet att landskapsregeringen inte har underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. i självstyrelselagen. Utskottet finner det angeläget att självstyrelselagens bestämmelser efterlevs.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet.


 • Tack så mycket talman! Det här är angeläget att vi är med på förstås, såsom här har sagts. Det som jag är nyfiken på är att man säger att det innebär större kostnader för export och det kanske ger lite mera vid import av olika försändelser. Men vad pratar vi om då? Är det något som kommer att påverka oss vanliga människor och vanliga företag på Åland?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:05

  Jag tror säkert att det kommer att påverka, ledamot Silander. Det är nämligen så att terminalkostnader förväntas stiga och vi har många aktörer på området, privata sådana numera, och alla ska ju ha kostnadstäckning för det här. Jag misstänker nog att det är konsumenten i slutändan som får betala för det här.


 • Jo, det förefaller så när man läser texten. Vad jag tänkte på, är det av någon betydelse, är det 1 procent eller 10 procent eller något sådant, alltså volymen? Känns det betungande eller inte? Men jag förstår att det kan vara svårt att svara på den frågan.

  Jag går till nästa istället och konstaterar att utskottet säger att "man finner det angeläget att självstyrelselagens bestämmelser efterlevs". Det är sant i och för sig, men det låter som att "gör nu ert bästa och det är inte hela världen om ni inte följer det". Det låter ganska snällt. Borde det inte ha sagts med tydlig skärpa, att det är anmärkningsvärt att inte lag följs?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:06

  Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag kan själv skriva under er anmärkning. Det är mycket allvarligt förstås. Men landskapsregeringen måste säkert också välja sina strider och vid lämpliga tillfällen, vilket jag har uttryckt också tidigare, ta upp den här saken så att de här rutinerna efterföljs från rikets sida.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.