Remissdebatt

Resebyråverksamhet LF 7/2021-2022

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Talman! Ärade lagting. Landskapsregeringen föreslår en ny lag om resebyråverksamhet eftersom den nuvarande lagen med tiden blivit föråldrad och delvis också svårtillämpad.

  Den nuvarande landskapslagen om resebyrårörelser har i princip förblivit oförändrad sedan den trädde i kraft 1975. Endast en mindre ändring har gjorts i lagen i samband med EU-inträdet på 90-talet.

  I dagsläget är det 14 aktörer som har tillstånd att utöva och därmed ägna sig åt denna form av reglementerad näring, alltså resebyråverksamhet på Åland. Ålänningarna är sannerligen ett resande folk. I vissa fall vet vi alla att även utom-åländska aktörer involveras när ålänningar ska ut och resa.

  Hela specialregleringen rörande resebyråverksamheter baserar sig på EU:s paketresedirektiv. Det senaste paketresedirektivet är från 2015. Enligt direktivet ska medlemsstaterna bland annat säkerställa att resebyråerna ställer säkerheter för paketresor som inte fullgörs på grund av arrangörens obestånd. Det handlar om den resandes trygghet.

  Behörighetsmässigt hör bestämmelserna i paketresedirektivet delvis till Ålands och delvis till Finlands behörighet. Bestämmelserna om konsumentskydd hör till riksdagen medan bestämmelserna som reglerar utövandet av den specifika näringen hör till lagtingets behörighet.

  I praktiken innebär det här att Finlands lag om kombinerade resetjänster från 2017 gäller också på Åland medan Finlands lag om leverantörer av kombinerade resetjänster inte gäller, utan ersätts alltså med den nu föreslagna lagen om åländska resebyråverksamheter.

  Landskapsregeringens bedömning har varit att den nuvarande lagen är i ett sådant behov av modernisering att det inte är ändamålsenligt att endast göra ändringar i den. Därför föreslås en helt ny lag.

  Talman! I korthet handlar det om att vi föreslår för lagtinget följande moderniseringar: Lagens tillämpningsområde, det klargörs vad som är en paketresa och förhållande till nämnda lag om kombinerade resetjänster.

  Det införs ett nytt publikt register, där allmänheten enkelt kan kontrollera att man bokar med en aktör som uppfyller kraven. Här har vi trygghet och transparens.

  Kraven för att bedriva resebyrå förenklas så att t.ex. föråldrade bestämmelser om den som bedriver resebyråverksamhets ålder samt branschkännedom tas bort.

  Bestämmelserna om ställande av säkerheter tydliggörs, det införs bestämmelser om ömsesidigt erkännande av säkerheter i andra EU-EES-stater.

  Till sist så moderniseras även tillsynsbestämmelserna.

  Landskapsregeringen har under processens gång fört en aktiv dialog med branschen under hela beredningen. Sammanfattningsvis kan man säga att branschen på Åland är uppdelad i å ena sidan ett antal mindre aktörer och å andra sidan ett antal väldigt stora aktörer som är stora även på nationell nivå. De mindre aktörerna har generellt betonat möjligheten att fortsatt verka under landskapsregeringens tillsyn, i stället för Finlands konkurrens- och konsumentverk KKV.

  De större aktörerna har betonat att det är viktigt att åländska företag i branschen inte försätts i en sämre position än motsvarande aktörer i t.ex. Finland och Sverige. Särskilt viktigt har de ansett det vara att det finns möjlighet att anpassa säkerheterna efter verksamheten, i praktiken efter det egna kapitalet, och att det inte innebär en sämre position ur marknadsföringssynpunkt att vara underställd landskapsregeringens tillsyn. Detta är något som har beaktats i beredningen.

  Det kan även nämnas att inom direktivets ramar så har förslaget utformats på sätt som ska leda till så lite byråkrati som möjligt. Det har varit en ledstjärna i vårt arbete. I riket har det förutom säkerheterna byggts upp en särskild reglering kring tillsyns- och insolvensskyddsavgifter som aktörerna i branschen måste betala. Något motsvarande finns inte i t.ex. Sverige och något motsvarande föreslår vi inte heller i det nu aktuella lagförslaget som skulle gälla för åländsk del.

  I allmänhet innebär inte förslaget några omvälvande förändringar utan det är en allmän modernisering där regleringen blir lite friare till vissa delar och mer detaljerad på andra ställen i syfte att förenkla både för aktörer i branschen, tydligare krav att förhålla sig till, och också tydligare för myndigheterna. Tack, talman!


 • Tack, talman! Landskapsregeringen är nog att gratulera för att ta fram en sådan här lag som gör det enklare att göra livet lite lättare för alla dem som vill åka ut och resa. Jag hör till dem som tror att resebyråer kan vara en framtidsbransch i takt med att det har blivit allt enklare och samtidigt allt mera snärjigt att göra bokningar på egen hand och söka sig framåt på olika vägar. Det här ska nu få positiva ekonomiska effekter och göra det möjligt för fler att verka som resebyrå i landskapet och på olika sätt göra det enklare.

  Min fråga var egentligen, endast två remissvar kom in trots att remissrundan var rätt bred. Vad drar vicelantrådet för slutsatser av det?


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Bra frågor. Vad gäller sistnämnda så utgår jag från att det är ett resultat av - och det tror jag att kommer att höras i samband med kommande behandling i utskottet - att vi har bemödat oss att föra särskilda samtal med de större aktörer som har visat en viss oro över lagförslagets konsekvenser. De har helt enkelt funnit att vi har lyssnat på dem så pass bra att de inte desto mera behövde återkomma i den skriftliga remissrundan. Det är så som jag tolkar det. Det handlar om trygghet.

  Jag tror att vi alla har i färskt minne vad som hände när en större internationell reseaktör blev på obestånd och tusentals personer drabbades med allt vad det innebär, både ekonomiskt och i vissa fall också direkta fysiska obehag med osäkerhet om hemresa och så vidare.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:42

  Tack, talman! Bästa lagting. Jag vill berömma landskapsregeringen för en väldigt bra lagstiftning. Jag förstår att det inte har varit lätt att dribbla mellan små och stora företag som har ganska olika krav och önskemål. Det här är en väldigt bra lag, den har gått ut brett på remiss även fast remissvaren inte var så många. Det är väl också ett tecken på att fältet har varit nöjda, precis som vicelantrådet sade.

  Det är ett mycket pedagogiskt resonemang genom hela lagstiftningen. Man behöver inte vara så insatt i resebranschen för att förstå sammanhangen. Jag tycker också att det är bra att man valde vägen att göra en ny landskapslag.

  Det är en tydligare lagstiftning som gynnar företagen givetvis men även konsumenterna, kunderna i och med att man också får ett register som gör det enkelt att se vem det är som man bokar sin resa med. Jag är också helt säker på att det här kommer att öka möjligheterna till flera företag och starkare företag. Åland är ett resande folk, men vi har också väldigt mycket att erbjuda i form av diverse paketresor.

  Jag tycker också att det var glädjande att vicelantrådet tog upp andemeningen att tanken var att avbyråkratisera maximalt och det tror jag att man har lyckats med, i alla fall sett till den gamla lagstiftningen.

  Jag vill bara tacka för en gångs skull att det här var en bra lagstiftning.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet
  omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.