Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades 6.9.2010 vilket betyder att ärendet kan bordläggas ännu en gång endast om lagtinget så beslutar.

  Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.

  Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Herr talman! Finns det fog att påstå att arbetet med självstyrelsens grundläggande beståndsdelar varken ges den uppmärksamhet eller de resurser som den fortlöpande omvårdnaden egentligen kräver? Är det så att vi alla i denna plenisal har anledning att se oss själva i spegeln och samtidigt ställa oss denna fråga?

  Politiskt talar vi en hel del om behovet av självstyrelseutveckling, att stärka detta parlaments beslutsmakt i stora som små frågor. Vi oroar oss för hur demilitariseringen och neutraliseringen ska klara det externa trycket, främst via EU och NATO, vi debatterar svenska språkets sviktande ställning i det åländska yrkeslivet och framför allt så slår vi i kommitté- och utskottsbetänkanden med jämna mellanrum fast ytterst ambitiösa målsättningar men vad gör vi för att konkret förverkliga dessa ambitioner?

  Herr talman! Detta resonemang förde jag med mig själv igår kväll, istället för att se IFK Mariehamn spela fotboll, med tanke på dagens fortsatta spörsmålsdebatt och svaret till mig själv, och nu till er alla här idag, är att vi inte tar det ansvar som självstyrelsens kärnfunktioner skulle erfordra och då menar jag avsaknaden av personella resurser i form av tjänstemän som ges tid och möjlighet att dels fördjupa sig i frågorna, dels bereda ärendenas politiska hantering.

  Vi må alla gnälla över att en mängd goda förslag inte förts vidare till politiska beslut men syende och sist bottnar det mesta i nämnda brist på ansvariga tjänstemän. Det tåls att upprepas: självstyrelseförvaltningen behöver en översyn när det gäller de grundläggande funktionerna i vårt självstyrelsesystem.

  Herr talman! Även om mitt anförande så här långt kan uppfattas som ett försvarstal för landskapsregeringens sida senfärdiga hantering av jordförvärvskommitténs betänkande så vill jag understryka att inte ens nämnda brist på tjänstemannaresurser rättfärdigar förseningen till alla delar. Jag kan intyga att det nog funnits flera än kollegan Runar Karlsson i centergruppen som varit beredda att skriva på det nu aktuella spörsmålet. Månad efter månad har centergruppen efterfrågat landskapsregeringens sida reaktioner på kommittébetänkandet och irritationen har tidvis varit påtaglig, särskilt med tanke på de ansökningar om jordförvärvstillstånd som legat på hög.

  Nå, spörsmålet har denna gång haft en omedelbar effekt genom att landskapsregeringen bara någon vecka efter dess inlämnade presenterade nya riktlinjer gällande innehav av aktier kopplat till fast egendom.

  Jag önskar även upplysa kollegerna om att centern inte kommer att stödja den aviserade klämmen. Ett godkännande gör varken till eller från i denna process. Självstyrelsepolitiska nämnden granskar som bäst det av landskapsregeringen den 7 juni i år beslutade regelverket för aktier kopplade till jordförvärv och på basen av den analysen får vi säkert anledning att återkomma i frågan och även en hel del andra förslag i jordförvärvskommitténs betänkande.

  Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att kommentera en artikel i Ålandstidningen 20 september i vilken läsarna bl.a. bibringades uppfattningen att en frånkoppling av hembygdsrätten från kravet på finskt medborgarskap skulle hota Ålands EU-undantag. Andemeningen i artikeln var att vi ålänningar skulle akta oss för att öppna upp det åländska samhället eftersom det kan få oanade konsekvenser.

  Det är första gången jag stöter på ett sådant påstående och personligen anser jag att situationen är det helt omvända. Om vi inte får finska statsmakten att gå med på nuvarande diskriminering av andra än finska medborgare så riskerar vi förr eller senare kritik av våra EU-undantag.

  EU har uttryckligen erkänt den särställning som Åland har folkrättsligt och i.o.m. att Ålandsprotokollet tillhör primärrätten är garantin för den fortsatta respekten för Ålands särställning stor.

  Trots detta innebär de restriktioner som Åland tillämpar gällande jordförvärvsrätten och näringsrätten inte att Åland har full befogenhet att tillämpa vilka sorts regler som helst.

  Här kan vi dra oss till minnes att Anna-Lena Sjölund knuten till Ålands fredsinstitut, kartlade de här aspekterna för några år sedan. Hon var mycket tydlig att vi har ett stort ansvar för våra egna undantag. Hembygdsrätten är den fula ankungen i boet.

  Förutom att kravet är att restriktioner inte får göras striktare än vad de var 1 januari 1994 måste de även tillämpas på en icke-diskriminerande grund.

  Det fortsatta kravet på finskt medborgarskap för erhållande av hembygdsrätt är inte ett relevant krav och strider mot Ålandsprotokollets krav på icke-diskriminering av EU-medborgare. Det märkliga, herr talman, är att detta faktum, fortfarande över 15 år efter EU-inträdet, inte gett upphov till EU-kommissionens reaktioner. Tack.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Tack, herr talman! Jag håller med resonemanget om hembygdsrättens förhållande till EG-rätten och det lite märkliga uttalandet som har förekommit i pressen. Ltl Harry Jansson inledde med orsaken till att man inte har kommit framåt med betänkandets enhälliga förslag om utveckling av våra instrument och skyller det på brist på tjänstemän. Jag har varit med så länge att jag har sett att vi tidigare har haft samma brist på tjänstemän, och kanske större brist på tjänstemän, men vi har ändå haft en snabbare handläggning av den här typen av frågor. Man ska rikta intresset mot den politiska ledningen. Jag har ställt en fråga till liberalernas ordförande och till centerns ordförande; varför skyller partierna på varandra i landskapsregeringen när det gäller det här dröjsmålet? Den frågan är fortfarande obesvarad. Det innebär att hela det politiska ansvaret faller på minister Roger Eriksson. Är det rättvist?

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, herr talman! Jag har tidigare i självstyrelsepolitiska nämnden tagit minister Eriksson i försvar. Jag anser att han inte ensam ska bära ansvaret för den uppkomna situationen. Man kan föra ett resonemang och ställa sig frågan varför inte landskapsregeringen köpt in externa resurser för att förverkliga de mest brännande frågorna i jordförvärvskommitténs betänkande. Här är det nog en spariver som har slagit fel. Som jag berörde i mitt inledningsanförande så måste vi sköta om kärnfrågorna med större omsorg än vad vi gör idag. Någon orsak att här desto mera kapitulera vem som har gjort fel finns det inte. Det är bara att konstatera att den ledande ansvariga tjänstemannen för de här frågorna försvann på pappaledighet. Därmed gick hela arbetet i stå. Det är beklagligt, men det är dagens sanning, tyvärr.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Kollegan Harry Janssons offentliga bild är att först beror det på brist på tjänstemän och sedan beror det på brist på ekonomiska resurser. Det politiska ansvaret nämns inte särskilt, eftersom man uppenbarligen inte vill tvätta det byk som man nog tvättar bakom kulisserna i den här frågan. Man säger från båda håll att orsaken är det andra regeringspartiet. Det är skäl att vara öppen i den frågan. När man i så här viktiga frågor får så stora fördröjningar som vi nu har fått i en fråga där vi parlamentariskt har varit överens om särskilt de viktigaste frågorna som nu ännu inte är lösta. Man måste öppet kunna diskuterar och redovisa vad orsaken är. Jag menar att det inte är brist på tjänstemän och det är inte brist på ekonomiska medel.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, herr talman! Vid kansliavdelningen har det skapats en tjänstefunktion som inte bara ska förverkliga den typen av kommittéförslag, som nu diskuteras, utan samtidigt handlägga alla fortlöpande jordförvärvsärenden, alla fortlöpande ansökningar om näringsrätt och alla ansökningar om hembygdsrätt. De flesta som själva har jobbat som tjänstemän förstår att det blir en ganska hopplös situation. Att förena en vikarietillsättning med ett ansvar för att, utöver de fortlöpande ärendena, även då se till att de grundläggande frågorna får en bra beredning inför den politiska processen. Jag tycker det är fel att landskapsregeringen inte har tagit till externa resurser, dvs inköp av kompetent kunnande för att få de här frågorna att avancera, därmed är det politiska ansvaret.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag vill börja med en sak som höjer min puls avsevärt. Att ltl Harry Jansson i en replik lastar över felet på Sören Silverström som har varit pappaledig. Det har också i andra sammanhang sagts att trafikavdelningens problem beror på att Niklas Karlman har varit pappaledig. Är det så här vi ska bemöta tjänstemän som tar ut sin föräldraledighet? Nej, så är det inte. Organisationen ska tåla att tjänstemän kan bli sjuka, de kan vara med om en olycka och de kan ta föräldraledighet. Jag vill aldrig mera höra här i lagtingets talarstol att problem beror på att någon tjänsteman har varit pappaledig. Då är det säkert många problem som också beror på att tjänstemännen har varit sjuka och mammalediga osv. Jag blir ytterst upprörd när jag hör detta. Om en tjänsteman väljer att ta ut sin pappaledighet så måste man ju vara beredd på det. Man måste vidta åtgärder så att det ändå fungerar och inte skylla på det i efterhand. Det är ytterst osmakligt. Sluta upp med det!

  Pulsen är fortfarande hög, herr talman, men jag ska gå in på det som jag tänkte säga. När det gäller vems fel detta är och varför det har tagit så länge så är ni alla i regeringsblocket lika stora kålsupare som inte har lyckats prata ihop er när vi hade ett kommittébetänkande i botten. Mina vänner, en parlamentarisk kommitté har ju sagt hur det här ska göras. Inte behöver man strida sedan efter det. Det är bara att göra jobbet. I så fall borde man ha stridit i kommittén och lagt fram sina åsikter. Det är väl som vanligt när det gäller den politiska förankringen mellan centern och liberalerna, den fungerar inte överhuvudtaget. Där har vi problemet. Inte ska vi lasta allt ansvar på kansliminister Roger Eriksson även om han har huvudansvaret och får betalt för att genomföra det här. Problemet är samspelet i äktenskapet, tyvärr.

  Jag är också mycket kritisk till det här men nu måste vi se framåt och få en lösning. Vi har hållit på att svarva på det här nu hela valperioden. Vi kommer inte att komma i mål med knappt någon av punkterna innan den är valperioden är slut. Då har det tagit över fyra år att misslyckas med detta. Kommittén tillsattes i april 2008. Då var vi bekymrade i kommittén att vi tog ett helt år på oss, vi tyckte det var så bråttom. Vi ansåg ändå att de här frågorna var så viktiga så att vi valde att ta den tiden. Jag tror att samtliga kommittémedlemmar är frustrerade över att det har tagit så här länge efter att kommitténs betänkande kom. När man hade detta färskt i huvudet så borde de här sakerna har gjorts. Tidsaspekten är under all kritik.

  När det gäller de personella resurserna så har obunden samling i flera omgångar motionerat i lagtinget om det borde finnas en självstyrelseombudsman. Den tjänsten skulle dels kunna vara en rättschef, typ JK. Den tjänsten kunde ha övervakningsansvaret för de här frågorna, så att man får en övervakningsfunktion som inte är densamma som har berett och föredragit de här ärendena. Övervakningen är en stor brist när det gäller näringsrätt och jordförvärvsrätt. Med de ändringar som kommittén föreslår så måste man ha en effektiv övervakning.

  En självstyrelseombudsman borde vi ha för att det här ska fungera. Visserligen är det svåra ekonomiska tider. Man måste kunna prioritera så att detta fungerar för det är absolut självstyrelsens första uppgift, den är överst på prioriteringslistorna.

  Herr talman! I mitt andra anförande tänkte jag prata om hembygdsrätt och näringsrätt. När det gäller hembygdsrätten så måste man konstatera att den har devalverats kraftigt. Från början var det någonting ytterst värdefullt. Nu leder den enbart till en rättighet, nämligen att ställa upp och rösta i lagtingsvalet och att slippa militärtjänst. Det som i praktiken spelar någon roll är att man får ställa upp i lagtingsvalet och rösta i lagtingsvalet. De övriga rättigheterna som tidigare kopplades till hembygdsrätten har behövt avskaffats. Varför det? Ja, för att man kräver finskt medborgarskap för hembygdsrätten. Vi kan inte förvägra svenska medborgare i all evighet att bedriva näring, äga mark och att flytta till Åland. Därför har vi behövt ta bort det och jämställa alla. När man har bott här i fem år så får man bedriva näring och förvärva markområde precis på samma villkor som en person som har hembygdsrätt. Tack vare kopplingen till finskt medborgarskap har hembygdsrätten devalverats till någonting mycket mindre än vad den var från början. Det är ytterst olyckligt.

  Jag vill hålla med ltl Harry Janssons resonemang. Detta att om vi ifrågasätter kopplingen till finskt medborgarskap så skulle det hota vårt EU-undantag, det är ju precis tvärtom. Precis tvärtom! Idag diskriminerar vi dagligen de EU-medborgarna som inte är finska medborgare men som vill ha hembygdsrätt. Den artikel som hänvisades till här måste ha varit felskriven. Men jag har inte sett någon rättelse. Det är mycket märkligt resonemang från den som uttalade sig i tidningen. I många sammanhang har jag sagt att det är ytterst känsligt för Finland. Det känns som man är och sågar på navelsträngen.

  Varför ska vi ha så orimligt krav i dagens EU-samhälle? För att få bli detta som självstyrelsen ska skydda oss emot så måste man först bli det, sedan får man bli ålänning. Det är mycket märkligt.

  Kommittén har sju förslag när det gäller hembygdsrätten. Man har pratat om dem, tänker på och jobbar med. Man kan inte kruxa av något av de här förslagen ännu. Det är flera förslag som vi kan göra själva. T.ex. att det uppställs villkor i landskapslag gällande tillfredsställande kunskaper i svenska språket vid beviljande av hembygdsrätt. Något sådant lagförslag har inte kommit vare sig på remiss eller hit till lagtinget.

  Att man skulle få över folkbokföringen har jag inte hört att man överhuvudtaget har nämnt. Och att man i landskapslagstiftning preciserar hur begreppet bo och hemvist ska tolkas har jag inte heller hört något om osv. All fokus var på jordförvärvsfrågan. Jag skulle säga att hembygdsrättsfrågan kanske är den allra allvarligaste. Den frågan har också mer eller mindre lämnats därhän. Man har nämnt frågan på några fina middagstal och kontakter med ministrar och sedan har det inte gjorts någonting. Det enda viktiga för att välkomna en ny ålänning är ju att man klarar svenska språket så att man kan integreras i det åländska samhället. Sedan spelar inte någonting annat någon roll. Så ska det vara, men så är det tyvärr inte idag.

  Herr talman! När det gäller näringsrätten har kommittén också där sex förslag, där alla beror på oss själva. Det är lagstiftning och regelverk som vi själva ska förbättra. Näringsrätten är ju ett ytterst viktigt instrument för att vakta språkbalansen, att kräva av företagare att deras verksamhet i viss mån fungerar på svenska. Idag är det under all kritik. Det ställs bara ett villkor i tillståndet att verksamheten ska ske på svenska. Vad är det då? Kommittén säger att man måste specificera det. T.ex. ett företag som verkar på Åland men överhuvudtaget inte på den åländska marknaden, bara på världsmarknaden. Vad är det som behöver fungera på svenska? Det är kontakter mot den lokala marknaden och kontakter mot lokala myndigheter osv. Detta måste man specificera i ett tillstånd. Om man sedan använder andra språk mot sina kunder ut i världen, det kan inte vara förbjudet, vilket det inte heller är idag, även om det enligt tillståndet inte är tillåtet. Här är också hanteringen tyvärr under all kritik. Jag har inte hört talas om någon lagstiftning som är på gång när det gäller detta. Det kan bero på att det stora regeringspartiet reserverade sig och vill helt avskaffa näringsrätten och ersätta den med en anmälan. Det skulle vara en formidabel katastrof egentligen, särskilt i det utvecklingsskedet som Åland befinner sig i nu. Där skulle den andra delen av regeringen behövt driva på. Om det inte fungerar inom regeringssamarbetet, gå till oppositionen och be att få skriva en lagmotion. Men tyvärr, vi har inte sett några åtgärder där heller.

  Om man använder näringsrätten rätt och om man framförallt övervakar den rätt så är det ett viktigt verktyg. Som näringsrätten används idag så ger den inte den nyttan som det borde göra.

  Herr talman! Man skulle helst inte vilja lämna in det här spörsmålet, vilket jag sade i mitt anförande tidigare. Det är sådana frågor som vi borde vara eniga om och inte debattera i lagtinget desto mera, eftersom vi har haft en kommitté som har benat ut en linje som omfattas av nästan alla partier till alla delar. Eftersom det inte hände någonting, inte hände någonting och sedan hände det ingenting så var vi tvungna att lämna in det här spörsmålet. Sedan började hända och då hände fel saker. Då körde man formidabelt i diket med beslutet om nya principer där man ska reglera aktieöverlåtelser. Därför kände vi oss tvungna att lämna in det här spörsmålet. Det minsta som lagtinget kan göra är att rikta en hovsam uppmaning till landskapsregeringen om att utan dröjsmål förverkliga de här åtgärderna.

  Därför vill jag föreslå en hemställan som är utdelad på lagtingsledamöternas bord. Det sägs; "lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande, Åländsk utredningsserie 2009:4, från den 2 april 2009 och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet."

  Detta för att om möjligt åtminstone förverkliga någon, kanske tio procent, av de punkter som kommittén räknade upp.

  Det engagemang som lades ner av ledamöterna och också av de hörande i kommittén får inte gå till spillo på det här viset. Engagemanget måste utnyttjas, därav den här klämmen. Tack.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, herr talman! Jag tror att vi i sak är helt överens med ltl Sundman om att kommittébetänkandet borde ha processats mycket tidigare. Vi har lite olika åsikter om varför det har dröjt. Jag tror inte att chefsjuristen Silverström tar illa upp när jag säger att hela arbetet har stannat upp på grund av vad han har ägnat sig åt, det som är ytterst viktigt i livet, sina barn. Däremot vidhåller jag att det är en hopplös konstruktion som vi har, att på en enda tjänsteman lasta inte bara de fortlöpande ärendena utan även utvecklingsfrågorna. Det tänker jag inte ge upp i debatten. Här är pudelns kärna.

  Sedan finns det politiska ansvaret här, vilket jag redan berörde i mitt anförande, att landskapsregeringen borde anvisa extra resurser för att ta hand om jordförvärvskommitténs goda förslag.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! Det allvarliga är när man nämner att orsaken är att en tjänsteman har varit pappaledig. I praktiken var Silverström sekreterare i den här kommittén och hade den kunskapen som arbetades upp inom kommittéarbetet. Det är klart att den enskilde tjänstemannen kan mycket. Det får aldrig vara orsaken till att arbetet upphör. En organisation måste tåla att tjänstemännen tar föräldraledighet. I Sverige är det vanligt bland stora företag att man mer eller mindre tvingar de anställda att ta pappaledighet. Man utvecklas som individer. Deras kompetens och förmåga att kommunicera ökar drastiskt. Man borde uppmuntra pappaledigheter och se till att organisationen klarar av det. Man ska ta in extra resurser för att göra jobbet under den tiden, som ltl Harry Jansson säger. Det finns också andra som kan jobbet.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Herr talman! Man kan naturligtvis resonera som ltl Sundman gör. I vårt lilla åländska samhället så vet vi alltid vem, vad och vilka osv. Vad gäller de pappalediga tjänstemännen så har de själva i tidningsartiklar radats upp på bild. Det har skrivits att de har valt att prioritera sina barn, det är en mycket klok åtgärd. Jag tog tyvärr inte möjligheterna när jag själv hade de yngre barn. Trots detta håller jag med om att man borde ha anvisat extra resurser. Att fylla ett vikariat med den här typen av frågor visade sig vara omöjligt. Att en ny tjänsteman på en kort tid skulle sätta sig in i allt detta som Sören Silverström med flera har ägnat åratal åt att penetrera. Det är ett ansvar som vi får bära tillsammans i regeringsblocket, det håller jag helt med ltl Sundman om.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Camilla Gunell, replik

  Herr talman! Jag önskar ge ltl Sundman mitt fulla stöd vad gäller att skylla på tjänstemän som är pappalediga. Det visar hur ytligt förankrad jämställdhetspolitiken är i landskapsregeringen. Det handlar om några på toppen som är intresserade av den ambitionen, men det är inte förankrat i regeringsgrupperna överhuvudtaget. Det här är närmast ett tecken på en ganska tragisk uppfattning ur jämställdhetssynvinkeln, att sådana personer som är pappalediga och mammalediga får ta skammen för att sådant här arbete inte utförs. Organisationen ska fungera ändå, precis som ltl Sundman säger.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! Jag får tacka för det understödet. Man skickar de signalerna till förvaltningen och också till hela samhället eftersom de här fallen följs i tidningarna. Man tycker att tjänstemännen ska bete sig som riktiga karlar, hålla sig på jobb och inte vara hemma med barnen. Under ytan finns en helt annan uppfattning än det som man försöker klistra på på utsidan. Vill man att det ska vara möjligt och uppmuntra tjänstemän att ta pappaledigt och mammaledighet så ska man verka för att organisationen ska tåla förändringar. Man ska inte ha vattentäta skott mellan tjänstemännen, som man har idag. Där är landskapsförvaltningen långt efter moderna organisationer. Det finns mycket att göra för praktisk jämställdhet. Det har kommit ganska långt, alla har klistermärke på sig, men vad finns under kavajen? Där är det inte jämställt, tyvärr.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Roger Eriksson, replik

  Herr talman! Ltl Sundman säger att det inte händer någonting med ärendena. Om man tar en liten reflektion; jordförvärvslagen är från 1975, landskapslagen och dito förordningar är från 2003. Betänkande blev klart i april i fjol. Vi rör oss på självstyrelsesystemets kärnpunkter, de politiska processerna tar sin tid. Det är givet att det måste få spekuleras, diskuteras och gås igenom noggrant. Konsekvenserna av det man gör blir väldigt stora för det åländska samhället.

  Sundman sade att det inte händer någonting på området med finskt medborgarskap när det gäller hembygdsrätten, det är också fel. Lantrådet leder en grupp som ser över hela revisionen av självstyrelselagen, den här frågan ingår också i det paketet. Frågan om medborgarskap har också diskuterats i tidigare landskapsregeringar.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! Visst får sådant här ta tid, men det får inte ta en sådan tid! Det får inte ta så här länge som det nu har tagit, sedan april 2008, två och ett halvt år. Många av de här punkterna har vi inte hört någonting om. Visst har vi hört att kopplingen till finskt medborgarskap till hembygdsrätten är på gång. Visst är vi medvetna om att det kanske är den allra svåraste frågan att få ändring i. Det finns också andra punkter i betänkande, under rubriken hembygdsrätt, som man överhuvudtaget inte har tagit tag i. Varför har man inte gjort det?

  Minister Roger Eriksson, replik

  Tack, herr talman! Kommittén tillsattes 2008 och blev färdig med sitt arbete 2009. Det stämmer inte att man inte har tagit tag i de andra frågorna. Det arbetas för fullt redan nu, bland annat med hembygdsrättsfrågan. Ltl Sundman nämnde också att åtgärden som vi har gjort är totalt felaktig och har slagit fel, det stämmer inte heller. Om man läser inledningen till beslutet som vi har tagit så heter det riktlinjer för landskapsregeringens tillämpning av 8 § jordförvärvslagen, det är dit som man har riktat sig. Läs paragraf så förstår du bättre.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Talman! Jag vet nog vad som står i paragraf 8. Jag förstår innebörden av den. Det handlar om landskapsregeringens prövningsrätt som är väldigt vid när det gäller beviljande av jordförvärvstillstånd. Om man läser vidare i landskapsregeringens beslut så står det att man ska reglera överlåtelser av aktier. Det ska man inte, utan man ska reglera vem som äger aktierna för att tillståndet ska gälla, annars förfaller tillståndet om fel typer av fysiska personer förvärvar aktierna i den juridiska personen. Det måste man ju skriva ut i beslutet annars blir det ju väldigt konstigt. Man har ju nu ändrat uppfattning efter den här debatten och efter självstyrelsepolitiska nämndens kritik. Ändra beslutet och lägg till de övriga detaljerna, så blir det här beslutet komplett. Det var inte rätt ifrån början.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! I senaste diskussion ställde jag frågan till centerns ordförande minister Thörnroos och till liberalernas ordförande lantrådet Eriksson om de politiska orsakerna till att leverans i enlighet med den breda politiska överenskommelsen inte har skett. Då går det inte att komma dragande med tjänstemannamotivet eftersom vi vet att den mycket kunniga tjänstemannen, som hanterade det här ärendet på kansliavdelningen, var sekreterare i kommittén och det arbetet var färdigt utfört.

  Följande steg var att överföra ärendet till lagberedningen och detta har inte gjorts. Vad är den politiska orsaken till att man gör den typen av politiska nedprioriteringar av en parlamentarisk överenskommelse? Det är den politiska frågan och den har inte besvarats. Man vill tydligen gömma de oenigheter som finns i de här frågorna mellan centern och liberalerna i landskapsregeringen. Det är möjligt att det är så futtigt att det bara gäller någon enstaka punkt som man inte är överens om, som också var fallet i kommittén där det finns en liberal reservation. Är det detta som har stoppat resten av de viktiga frågorna? Frågorna om att utveckla turismen, att utveckla näringslivet och att utveckla boendet på Åland så att inflyttningen fortsättningsvis kan vara stark. Om det är så att oenigheten, som fanns kring reservationen, har stoppat det så är det för futtigt. Det är självstyrelsepolitiskt för futtigt. Jag vill ha svar på den frågan av centerns och liberalernas ordförande. Vad är den politiska orsaken till dröjsmålet?

  Det andra i debatten, utöver tjänstemannaorsakerna, som har kommit fram visar att det är hugget i luften. Det är helt enkelt en lagberedningsfråga. Där kan man antingen använda sig av egen personal eller av köpta tjänster. Det kan man inte skylla på. Man kan inte skylla på pappaledigheten heller eftersom den inte har med saken att göra eftersom det här arbetet redan var gjort av ifrågavarande tjänsteman. Betänkande är gediget, motiveringarna är gedigna och noga formulerade och noga genomgången av de olika partiernas politiker i kommittén och av sekreteraren. Vi får koka ner detta till en lagberedningsfråga när det gäller att förverkliga kommitténs förslag. Jag kan inte heller se att ekonomiska skäl överhuvudtaget skulle ha med saken att göra, Jag kan inte se problem att göra en lagberedning i ett arbete som är så gediget grundat. Arbetet är redan så gediget gjort i det här betänkandet. Det kan inte röra sig om hemskt stora kostnader. Vi köper nog in extern servicekapacitet i betydligt mindre ärenden än det här. Det var det första.

  Det andra är en fråga till samma personer; när avser landskapsregeringen att göra om sitt tillämpningsdirektiv gällande 8 § jordförvärvslagen som man tog den 7 juni 2010 och som alldeles uppenbart är olagligt? När avser man att formulera om det så att det blir i enlighet med lagstiftningen, så att det följer den behörighetsfördelning som finns mellan riket och landskapet i självstyrelselagen? Aktiehandel är ju inte vår behörighet, som vi känner till. Däremot gäller vår behörighet besittande i bolagen av fast egendom. Därför måste man göra om tillämpningsdirektivet så att det följer självstyrelselagens kompetensfördelning. När avser man att göra detta? Det är lite bananrepublik över Åland om man inte gör det snabbt.

  Herr talman! Jag vill avsluta med att stöda den av Danne Sundman framförda klämmen. Klämmen är bra eftersom den framhäver att det åländska samhället ska följa principen om rule of law. Den avslutas på ett kraftfullt sätt och därför är det väldigt viktigt att lagtinget skulle ställa sig bakom denna kläm. Tack.

  Minister Katrin Sjögren, replik

  Herr talman! Utan att på något vis att förringa betydelsen av grundvalarna i självstyrelselagen så finns det ganska många gånger en omöjlig verklighet på andra sidan den här dörren. Där handlar det om självstyrelse för ålänningar, där handlar det om resurser på lagberedningen, där handlar det om tjänstemän och där handlar det om att leverera barnomsorgslagar, förvaltningslagar, handikappservicelagar. Sist och slutligen handlar det faktiskt också om ett prioriteringsarbete och den praktiska självstyrelsen som finns till för ålänningarna. Många gånger pratar man om att överta behörighet å ena sidan, å andra sidan pratar man om att den offentliga sektorn ska minska. Det är en ekvation som är väldigt svår att få ihop.

  Till ltl Roger Jansson vill jag säga att det finns en praktisk självstyrelsepolitik också i den här frågan.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Tack för det försöket till en ärlig redovisning av de möjliga orsakerna bakom den här fördröjningen. Jag har dock svårt att ta till mig det resonemanget som förs. Kommittén tillsattes av landskapsregeringen 22 april 2008. Kommittén ägnade sig intensivt åt det här arbetet med 27 sammanträden på detta knappa år, till 2 april 2009. Man har hört sakkunniga och till och med rest för att lära sig mera i sammanhanget. Då var jobbet i stort sett färdigt. Det politiska jobbet var färdigt. Den politiska beställningen var klar. Då var det bara frågan om att förverkliga. Man kunde enkelt ha köpt in den lagberedningskapaciteten så att vi hade haft det här ärendet bra mycket längre än vad vi har det idag., Kanske vi inte ens har ärendet på lagberedningen ännu?

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Roger Eriksson, replik

  Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson påstår att riktlinjerna är olagliga. Jag håller inte med. Om man tittar på själva upplägget så är det just riktlinjer för tillämpning av paragraf 8. Läser man bara punkt 1, aktier som berättigar till förvärv så kan man få den uppfattningen att vi försöker styra och reglera aktiehandel på Åland, vilket ju inte är meningen. Här avser man enbart att det är riktlinjer för hur man ska tolka paragraf 8, hur man ska behandla det här problemområdet, när aktieöverlåtelser berättigar till enskilt markområde. En aktie ger rätt till ett visst enskilt markområde. Detta har vi varit eniga om i kommittén också. Det är klart att vi har beredskap att utveckla kommitténs beslut. Vi har också ambitionen att det ska bli lagstiftning i förlängningen, det har vi alla haft. Detta system, som vi har utarbetat, avser egentligen aktier som berättigar till förvärv eller besittning av markområde enligt 2 § jordförvärvslagen. Detta är tanken. Jag tror att vi har en gemensam syn i botten.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Jag har, sedan det här beslutet kom, försökt förstå hur landskapsregeringen tänker när de tolkar sitt eget papper på det sätt som minister Eriksson nu förklarade att man gör. Jag har hört det förut. Jag förstår vad ni säger, men när man läser såsom man normalt läser lagstiftning och regelverk så får man en annan uppfattning. Det är så tydligt formulerat att det här gäller överlåtelse av aktier som ska uppfylla vissa kriterier, där mottagaren ska uppfylla vissa kriterier. Det är ju inte detta som det är frågan om, utan det är bolaget som ska uppfylla vissa kriterier för att ha jordförvärvstillståndet kvar. De villkoren är sedan bundna till vem som äger aktierna. Det är mot bolaget som det här principbeslutet måste rikta sig och inte mot själva aktieköpet, för det är inte vår behörighet.

  Minister Roger Eriksson, replik

  Tack, herr talman! Jag omfattar ltl Roger Janssons resonemang. Så har vi också tänkt att det ska stå här. Jag tolkar det på mitt vis. Om man plockar ut vissa ord så kanske det bli feltolkningar. Vi har beredskap att se över regelverket och utveckla det. I förlängningen vill jag också ha en lagstiftning på det här området.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! För självstyrelsens skull har jag sagt att jag inte vill ha det här pappret bedömt i det finska domstolsväsendet. Det för mig generande eftersom det är så otydligt på den här punkten. Jag håller med om att vi ligger nära varandra, vi kanske till och med ligger exakt på samma linje när det gäller målsättningen med det här pappret. Jag har sedan kritiserat att det här blev den negativa åtgärd som man valde att prioritera, bland alla kommitténs positiva åtgärder. Politiskt var det lite olyckligt att man gjorde på det sättet, kanske inte så lite olyckligt heller utan ganska mycket.

  Före det här pappret börjar cirkulera i domstolsbehandlingar i landet så ska man formulera det på det sättet som man egentligen avsåg att ha det.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Herr talman! En av demokratins nackdelar är att den demokratiska processen tar tid. Det får man leva med om man vill leva i en demokrati. Den politiska oenighet, som oppositionen i sitt spörsmål säger att finns mellan regeringspartierna, den finns inte. Landskapsregeringspartierna är helt eniga i den här frågan. Vi stöder oss på ett enigt betänkande från den parlamentariska kommittén om man bortser ifrån näringsrätten, där det finns divergerande åsikter. I spörsmålssvaret talar vi nu om hembygdsrätten, vi är helt överens tillika med övriga ledamöter i salen att vi bör ta tag i den frågan. Samma sak när det gäller jordförvärvsrätten. Det finns ingen avsikt och det finns inget uppsåt ifrån landskapsregeringens sida att försvåra eller fördröja självstyrelsens utveckling.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Talman! Jag tackar för svaret från centerns ordförande när det gäller min frågeställning. Svaret från centerns ordförande är att några politiska oenigheter inte finns som orsak till den här fördröjningen. Det är andra orsaker, tydligen de här som vi nu har smulat sönder ganska ordentligt här tidigare. Vill man prioritera en bred parlamentarisk kommittés arbete i viktiga självstyrelsepolitiska utvecklingsfrågor och näringspolitiska utvecklingsfrågor framom någonting? Svaret anger att man inte har velat göra det. Man är eniga om den prioriteringen. Det gör att detta spörsmål och den här klämmen som nu föreslås blir ännu viktigare. Jag utgår ifrån att centerns ordförande tycker att klämmen behövs som stöd för landskapsregeringens fortsatta skötsel av det här ärendet.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Tack, herr talman! Landskapsregeringen tackar ju naturligtvis för allt stöd vi kan få när det gäller att utveckla självstyrelsen. Däremot tror jag inte att det finns något större stöd att söka i det här klämförslaget som ligger. Vi har ju samma ambition från tidigare och vi har samma vilja.

  Ltl Roger Jansson borde veta att centern alltid har varit ett självstyrelseprogressivt parti och att vi alltid har försökt att föra självstyrelsen framåt. Jag vågar säga att hela landskapsregeringen har den ambitionen. Jag kan också tillstå att jag inte heller tycker att vi har lyckats fullt ut. I den bästa av världar borde det här ha varit processat och klart tidigare. Men som jag sade, demokratiska processer tar tid.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Talman! Efter dessa relativt stora ord, som jag förstår att minister Thörnroos står bakom, är det skäl för lagtinget att presentera en tidtabell för när man till lagtinget tänker komma med de olika lagförslagen, som är nödvändiga för rättssäkerhetens skull. Det är skäl att begära ordet och redogöra för tidtabellen. Om det är så att klämmen är onödig så måste vi få en argumentation till varför den är onödig. Klämmen avslutas med; "att snarast återkomma till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet". Det behövliga är klargjort i kommittén. Snarast är, eftersom det riktar sig till den här landskapsregeringen, i sådan god tid att vi hinner behandla det i detta lagting. Är detta, enligt minister Thörnroos, landskapsregeringens intention?

  Ltl Olof Erland

  Herr talman! Rent allmänt ska behövliga lagframställningar alltid föras till lagtinget. Det finns inte några andra vägar.

  När det gäller självstyrelseutveckling var en parlamentarisk kommitté en metod för att försöka ena alla partier kring viktiga frågor, vilket man har gjort med undantag för en punkt. Det gäller näringsrätten där liberalerna reserverade sig. Där har vi, i ordets rätta bemärkelse, en mera liberal syn på styrelserna. Bolagen ska själva kunna bestämma hur de ska styra sin verksamhet inom regelverk som finns inom den region där man verkar. Den ambitionen tror jag inte att liberalerna har gett upp ännu. Vi får konstatera att vi inte har fått stöd där om man inte ser till ltl Roger Janssons senaste inlägg i den frågan. Han sade att vi har en mycket, mycket vidsträckt dispensmöjlighet. Det får vi leva med idag. Den dag det kommer företag som inte vill etablera sig här på grund av styrelsesammansättningen så anser jag att det är ett problem.

  För övrigt när det gäller den parlamentariska kommitténs förslag har jag förståelse för att när man föreslår åtgärder så är det många av dem som kräver förhandlingar, lagberedning och så vidare. För mig finns det inte någon anledning att gå in i orsakerna till varför det tar tid. Det har landskapsregeringen redogjort för.

  Det som förvånade mig förra gången det här ärendet var upp, var att det var tre ledamöter här i lagtinget som ganska tvärsäkert sade att det här inte var lagligt. Jag tror att det var ltl Sundback, ltl Roger Jansson och ltl Danne Sundman. Man sade att det beslut som landskapsregeringen tog tidigare här var olagligt, det gick inte att göra så. Det gäller paragraf 8, överlåtelse av aktier. Enligt tillämpningsföreskrifterna säger man att man vill reglera aktieöverföring och det skulle vara olagligt enligt landskapsregeringens beslut när man säger hur man ska tillämpa det. Det kan bli aktualiserat när man tillämpar det om man på något sätt försöker stoppa överlåtelse av aktier mellan personer.

  Jag tolkar det här på ett annat sätt. Man måste se det i sin helhet. Ltl Roger Jansson var väl lite inne på vad det här betyder senast i sitt anförande. Det betyder att vi har aktiebolag. I de bolagen har vi en koppling till aktier, man äger andelar i detta bolags kapital. Man handlar med aktier på en marknad eller man handlar utanför marknaden genom olika regleringar. När man säger att man ska reglera överlåtelsen av aktier så är det inte överlåtelsen som sådan, t.ex. att landskapsregeringen ska övervaka överlåtelsen av pengar när det gäller olaglig städverksamhet, man reglerar inte överföringarna, utan man reglerar vad de används till. Jag ber om ursäkt om den här metaforen ligger lite på sidan om. Här gäller det att förklara självklarheter för sådana som är juridiska experter, vilket inte är det enklaste.

  En bolagsordning, aktiebolagslagen i Sverige, i Finland och internationellt är ganska harmoniserad. Man talar om villkor, man talar om förbehåll och man talar om hembudsrätt osv. Man kan inte överlåta aktier utan vidare i vissa bolag därför att det finns hembud. Man frågar och man får köpa de här aktierna. Man betalar för aktierna, de är överlåtna och någon säger nej; det här bolaget tillåter inte detta. Det finns en hembudsklausul.

  Samma sak gäller när landskapsregeringen gör upp sina tillstånd när det gäller jordförvärv, man säger; det här bolaget får förvärva jord, om ni i bolagsordningen inför en begränsning på aktiehandeln. Man inför en begränsning på att här gäller de regler som gäller för fysiska personer. Man försöker jämställa juridiska och fysiska personer.

  Det är uppenbarligen så att några här i lagtinget har tolkat det här väldigt strikt. Man kan inte reglera överlåtelser av aktier eftersom vi inte har behörighet. Men man kan reglera effekten av överlåtelsen av aktier via bolagsordningen när man ger tillstånd. Om detta behöver förtydligas i tillämpningsföreskrifterna ska landskapsregeringen bedöma. Kanske självstyrelsepolitiska nämnden har diskuterat detta. Men att detta skulle vara olagligt, det kan en domstol avgöra. Men då måste man gå in i tillämpningen, som landskapsregeringen har rätt att göra, och säga att det är fel av landskapsregeringen att man har givit tillstånd åt ett bolag och det bolaget har sålt aktier. Där kan domstolen göra sin bedömning.

  Rätt eller fel till den här delen, när det gäller så här viktiga frågor, som har föregåtts av en grundlig utredning i en parlamentarisk kommitté så krävs det också nyanser i argumenteringen. För min del har jag förtroende för landskapsregeringen till den delen att det gäller att förtydliga de här bestämmelserna, ta intryck av debatten och sedan gå vidare med alla de här viktiga frågorna.

  Pappaledighet hör ju inte till det här ärendet. När det gäller lagberedningen och att föra de här frågorna politiskt i land så är det också en fråga som är beroende av rikets kunskap, brist på kunskap och tycke eller godtycke. Den artikel som man hänvisade till här i tidningarna, om att hembygdsrättens koppling till medborgarskap skulle störa EU-reaktionerna på ett eller annat sätt, så det ska man ta sig an och reda ut. Det är inte omöjligt. Det här har kommissionen ingenting att göra med, utan det är Finlands regering. Var och en kan väl själv tänka efter vilka relationer det är till Finlands regering idag.

  Att det här skulle vara lagstridigt, det får nog lagtingets självutnämnda jurister och experter argumentera vidare för om det ska vara trovärdigt, tack.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! Om man läser innantill i det här beslutet om nya principer så är förfarande olagligt. Men om man läser beslutet på det sätt som ltl Erland med flera nu redogör för, vilket ju är en efterhandskonstruktion, så då fungerar det. Om man använder detta på det viset att man reglerar ett tillstånd så att det gäller under vissa förutsättningar. Det är det som är lösningen. Det är också viktigt hur man ställer de här villkoren. Det kanske är så att i vissa fall ska det vara hundra procent fysiska personer som har rättigheterna, i andra fall en majoritet och kanske något däremellan. Det här ska också, vilket är oklart behörighetsmässigt, helst regleras i bolagsordningen och i vissa fall också helst i lagfarten så att det framgår av markområdets lagfart att de här begränsningarna finns. Sedan är det fritt att handla med aktierna. Men då tar man ju en risk om man som köpare är en sådan fysisk person som inte har de här rättigheterna. Tillståndet kan förfalla, lagfarten återbryts och det här området måste säljas på offentlig aktion. En hembudklausul är inga problem, om befintliga aktieägarna har lov att äga aktierna och markområdet så då får de äga alla aktier. Hembudsklausuler är inte några problem.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Som tidigare ärenden idag har visat så krånglar inte liberalerna i onödan. Här gäller det att uppnå ett syfte. Vi vill reglera jordförvärvsrätten i enlighet med den parlamentariska kommittén där vi själva har deltagit. Sedan hur man förverkligar och gör det är ju någonting som vi har diskuterat. Om det är oklart i skrivningen i beslutet så har åtminstone jag försökt förstå bakgrunden till det. Tydligen är vi överens om intentionerna. Bolagsordning, lagfart osv i tillämpningen är ju viktiga ingredienser. Det är ju landskapsregeringen som nu ska förverkliga det här. Då får de väl ta till sig den här diskussionen. Jag ser inget fel i att man förtydligar tillämpningsdirektiven. Sedan när man sätter igång och tillämpar dem så kommer man att se hur det här fungerar i praktiken. Det är ju dit vi ska försöka nå.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Herr talman! För att uppnå självstyrelsens syften i det här fallet så får man vara beredd på lite krångel, nämligen rätt så tydliga tillämpningsanvisningar vilka villkor man ska ställa åt vilka typer av juridiska personer som begär jordförvärvstillstånd. De punkterna måste vara klara i det här beslutet, vilket de inte är i det beslut som nu föreligger. Jag hör på ltl Olof Erland att han har förstått galoppen när det gäller hur man ska använda den behörigheten som ges landskapsregeringen i paragraf 8. Den ska inte användas på det sätt som man nu hade tänkt, den ska användas så som kommittén sade. Det finns ju hopp att det här kan förbättras. Diskussionen om detta fortsätter i självstyrelsepolitiska nämnden där man kan reda ut de här begreppen och hjälpa till med att lista de villkor som ska anges i det här principbeslutet. Det kanske också helt eller delvis borde vara lag. Vi ska i största möjliga mån undvika principbeslut eftersom de inte ens publiceras i Ålands författningssamling. Principbesluten är väldigt otillgängliga. Man bör också överväga huruvida man ska föra över de här bestämmelserna i lagen.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Det finns krångel och det finns onödigt krångel. Det viktiga i det här fallet är att man får en praxis för tillämpningen. Nästa steg är om man ska befästa detta i lag. Alltid när man har självstyrelsens grundvalar på bordet ska man tänka efter om man behöver ändra på dem. Vad är konsekvenserna om vi ändra på dem? Vet vi verkligen vad vi ska göra? Det är ingenting som man hastar iväg och gör. Är det så att tillämpningsföreskrifterna är otydliga, då utgår jag ifrån att vi har en såpass förnuftig och alert landskapsregering att man ser över detta och visar att man har lyssnat på lagtinget. Det här replikskiftet visar att det finns det otydligheter och möjligheter till misstolkningar. Det är inte omöjligt att få det här att fungera.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Herr talman! Det är ju viktiga fundamentala frågor som vi diskuterar; jordförvärvsrätten, näringsrätten och hembygdsrätten. Jag tycker faktiskt det är ganska unikt att man i en parlamentarisk kommitté lyckas komma överens om 23 av 24 förslag i så här viktiga frågor. Kommittén blev klar den 2 april i fjol, märk väl inte i år. Av dessa punkter har landskapsregeringen kommit med ett förslag. Man har tagit ett beslut, som tyvärr var felaktigt. Man kan inte förbjuda handel med lös egendom, aktier. Nu pekar ltl Erland på att man kan göra på det sätt, som jag själv gav mig till tolk för förra gången det här ärendet var uppe, d.v.s. att man kan sätta upp villkor när det gäller tillstånden, men man kan inte kategoriskt formulera beslut på det sätt som man har gjort. Det är ändå ett framsteg att ltl Erland har insett att formuleringen kanske inte var den bästa.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Jag har lite svårt att förstå repliken. Det var ju ungefär en upprepning av vad jag sade. Så här ska man reglera aktiehandel. Jag slutar med ett frågetecken?

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Jag måste försöka räta ut frågetecknet åt ltl Erland. Problemet är ju att landskapsregeringen har tagit ett beslut som inte är korrekt. Det får vi direkt stöd för från ltl Erland, vilket är intressant. Det är betydligt mera bekymmersamt att landskapsregeringen, på nästan ett och ett halvt år, har tagit sig an 1 förslag av 24 mycket goda förslag.

  När man tappar hembygdsrätten för studier som överstiger fem år, så det kan man ju reglera själv, bara man kommer sig för att ta beslut. När det gäller förslaget om att Åland skulle vara ett eget handelsområde, att man skulle utreda det och komma med förslag så nog borde ju landskapsregeringen kunna komma med någonting.

  När vi kom hit till lagtinget den 6 september så kom vi till ett tomt bord. Det fanns ju inte några ärenden för landskapregeringen hade inte fått fram någonting. Nog borde man ju ändå kunna prioritera det som är viktigt.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Att räkna punkter i en parlamentarisk kommitté har jag inte berört överhuvudtaget. Inte har jag pratat om detta. Jag har pratat om tolkningen av bolagsordningen och aktiehandeln. Det är inte så enkelt som att räkna upp punkter i en parlamentarisk kommitté och hur många man har genomfört. Vi sysslar inte med någon enumerationspolitik.

  När det gäller hembygdsrätten och studier så är det en ganska komplicerad fråga. Det har att göra med om man jobbar och studerar tillfälligt och hur man ska få en likställdhet mellan olika studeranden och hur man ska skapa register osv. Det här är någonting som är under bearbetning i landskapsregeringen, vad jag förstår. Det finns enkla sättet att få tillbaka sin hembygdsrätt för studerande. Men det finns också ett behov av att reglera hela komplexet av hembygdsrätt och nationalitet.

  Talmannen

  Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Tack, herr talman! Jag tycker inte om att icke jurister ska vara någon slags sämre lagstiftare än jurister. Jurister är lagtolkare. Jag har varit lagstiftare i över 30 år och är därmed överställd alla landets jurister. Vårt lagstiftaransvar som ledamöter av Ålands lagting måste vi alla ta på fullaste allvar. Här har vi också en kontrolluppgift gentemot landskapsregeringen. I jordförvärvslagen 8 § står det; ” då i 2 § när tillstånd meddelas kan det beviljas på det villkor landskapsregeringen med avseende fäst vid lagens 1 § nämnda syfte må prövaren nödigt föreskriva”. Vi har varit överens om att det är detta som man skriver i lagen. I andra punkten i tillämpningsdirektivet står det; ”landskapsregeringens tillstånd krävs ifall fysiska personer, som inte uppfyller kriterierna i punkt 1, förvärvar aktier”. Det är ju där som problemet i den här formuleringen finns. Det finns också i första punkten lite problem. Det här borde förtydligas utgående från att vi är överens om målsättningen.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Jurister kan man ju förse med citationstecken. Lagstiftare är politiker. Det är ju lagtingets huvuduppgift vid sidan av budgeten. Jag menade det nog mera det i sammanhanget att de ”jurister” inom citationstecken, som är tvärsäkra, har jag lärt mig också som lagstiftare att man kanske ska sätta ett litet frågetecken som man inte omedelbart ska räta ut. Är det på det viset att de vet det här? De vet och inte jag? Därför har jag försökt definiera paragraf 8, hur den borde vara, hur den borde tolkas, hur den borde förtydligas och hur det borde skrivas. Jag tycker inte det är så komplicerat när jag har hört ltl Roger Jansson och ltl Danne Sundman.

  Ltl Roger Jansson, replik

  Herr talman! Jag har lärt mig, under det långa livet, att i svåra juridiska frågor så har juristerna i allmänhet rätt i 50 procent av fallen, eftersom de i allmänhet är oeniga om de frågorna. Medan lagstiftaren alltid har när man har kommit till ett beslut. Sedan kan det visa sig att man måste ändra det beslutet i framtiden för att det visade sig att tolkaren inte kunde följa den tankebana som lagstiftaren hade haft. Därmed måste vi höja vår egen självkänsla när det gäller lagstiftning och juridiska frågor. Vår uppgift i lagtinget är att följa landskapregeringens arbete och också se till at landskapsregeringen följer de lagar som vi har varit med och stiftat. När det gäller tillämpningen av åttonde paragrafen så är vi överens om hur åttonde paragrafen ska tolkas. Det är i villkoren för bolagen som det här ska skrivas in. Då blir det så tokigt när landskapsregeringen säger att ltl Erland och Jansson måste få tillstånd när man ska förvärva aktierna, så var det ju inte.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Det stämmer inte att juristerna har rätt till 50 procent på hög nivå. I detta har jag åtminstone 50 procent rätt. Det är så med juridiken och det är så med lagstiftningen att det finns en instans i varje civiliserat land som har rätt och det är domstolen som skipar rättvisa. När det gäller landskapets tillämpningsbeslut när de tillämpar det, om de gör det rätt eller fel det kan domstolen döma.

  Vad har att göra två saker som var uppe tidigare; se till att det fungerar i praktiken och se till att det kommer lagstiftning vid behov också till den delen. Jag tror inte att man lagstiftningsmässigt ska peta så mycket i grundvalarna för självstyrelsen. Finlands statsminister vill ändra grundlagen. Jag anser att det är käpprätt åt juridiken.

  Talmannen

  Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Gun Carlson, replik

  Tack, herr talman! Jag vill gärna hålla med det som ltl Olof Erland säger i den här diskussionen, om de nya villkoren är lagstridiga eller icke enligt 8 § jordförvärvslagen. Jag vill gärna erinra om det som jag sade i ett tidigare anförande. När man beredde den nu gällande självstyrelselagen så var man inne på den här diskussionen. Man kunde konstatera att de här överlåtelserna inte skulle kräva någon ändring i jordförvärvslagen eftersom landskapsregeringen redan nu, enligt 8 § jordförvärvslagen, vid beviljande av tillstånd kan föreskriva villkor som förhindrar en oönskad överlåtelse. Med andra ord utpekar lagstiftaren redan medlet för förhindrande av aktieöverlåtelser som står i strid med lagens syfte. Det är detta som det här handlar om. Verkligheten har ju visat att många överlåtelser via bolag sker mot jordförvärvslagens syfte.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Den här hänvisningen till självstyrelselagen är intressant för det visar vad man vill åstadkomma. Jordförvärv är en så viktig sak att man ska kunna gå in och inskränka på det som annars tas för givet. Det blir problematiskt när den fria marknaden får aktier och överlåtelser och konfronteras med landskapsregeringens intentioner, då måste vi ta in själva bolagsordningen, det är inte så lätt. Som ltl Gun Carlson här sade, och fler med henne, så är vi överens om intentionerna, att landskapsregeringen ska ha fullmakter och möjligheter att ställa villkor och förbehåll.

  Ltl Gun Carlson, replik

  Herr talman! Jag stöder gärna det som ltl Erland säger. Om det under den här debatten, och också under självstyrelsepolitiska nämnden behandling, kommer fram att formuleringarna i de nya riktlinjerna inte är helt bra så kanske de ska förbättras. Det är väl en självklarhet. Jag vill bara säga det så att vi inte krånglar till det för mycket.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Är det krångel så ska man inte krångla till också detta. Självstyrelsens utveckling innebär ofta små steg och små förbättringar. Man ser kanske detta som otydligt och oklart och nu man ser en framkomlig väg. Ibland får man intrycket att här ska vi ha en enda stor lag som ställer allting till rätta. Den ambitionen tror jag nog är övermäktig.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.

  Under överläggningen har lagtingsledamoten Danne Sundman understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson lagt följande förslag till hemställan:  

  Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande Åländsk utredningsserie 2009:4, från den 2 april 2009 och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i ärendet.

  Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan bordläggs till plenum 29.9.2010. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum inkommande onsdag.