För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Talmannen har beslutat sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

    5        Samhällsservicestrukturreformen

    Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet, eller om att ett svar inte kommer att ges, lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet eller senast 10.12.2012.