Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Annette Holmberg-Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Nina Fellman.


 • Tack, talman! Vid ÅMHM:s senaste styrelsemöte kullkastades enligt protokollet flera förslag till utveckling och omstrukturering, under sittande möte av styrelseordförande. Samtidigt som han förde in ett nytt anslag på 100 000 euro för en extern granskning av myndigheten. Trots att den myndigheten har granskats vid flera tillfällen tidigare. Jag ställde frågan med hänvisning till § 38 i lagtingsordningen. Vilka är regeringens avsikter med ÅMHM? Hur ska landskapsregeringen se till att ÅMHM får de resurser som man behöver för att utföra sitt arbete i enlighet med en seriös beredning som motsvarar de verkliga behoven?


 • Tack, fru talman! 1.1.2020 trädde landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i kraft. Det uttryckliga syftet med den reviderade lagstiftningen om ÅMHM var och är att stärka styrelsens ställning och ansvar att leda verksamheten vid myndigheten. Förändringen innebar bland annat att styrelsen övertog landskapsregeringens uppgift att anta resultat och verksamhetsplanen och numera även ska anta en arbetsordning för myndigheten, vars syfte är att klargöra fördelningen av arbetsuppgifter, beslutanderätt och ansvar inom myndigheten. Det är därtill styrelsen som fattar beslut om inrättande, indragande eller ändring av ordinarie tjänster på ÅMHM och som har som uppgift att kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas. Styrelsen för ÅMHM har med andra ord i enlighet med lagändringens syfte givits befogenheter och ansvar att leda verksamheten. Rollfördelningen och fungerande arbetsprocesser tar dock tid att uppnå och få till bra.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Tilläggsfråga | 10:11

  Tack, talman! Jag uppfattar det här som att regeringen och minister Holmberg-Jansson välsignar det som hände på ÅMHM:s styrelsemöte, det arbetssätt där en styrelse och en styrelseordförande inte över huvud taget samarbetar med sin myndighetschef och där beredning som noggrant har utarbetats vid sittande möte kullkastas. Jag undrar också: anser ministern att det finns orsak att, med anledning av det inträffade, se över samarbetet och dialogen mellan styrelse och regering. Det är ju trots allt regeringen som har budget makten. Kommer regeringen att gå på de förslag som kommer från styrelsen där man till exempel ska slösa bort 100 000 euro i dessa pressade tider på att utreda en myndighet som redan har utretts tre gånger tidigare. Där man nu, som jag uppfattade det, för första gången på ganska länge har en struktur och en myndighetsledning som fungerar väldigt bra och som tidigare minister Valve var med och utvecklade. Är det här regeringens avsikt när man godkänner budgeten för nästa år, att gå på styrelsens förslag?


 • Tack, fru talman! Budgetarbetet pågår precis som ministern är mycket medveten om precis i detta nu och vi behöver förstås ha en fortsatt tät och förtroendefull dialog mellan landskapsregeringen och ÅMHM. Landskapsregeringens avsikt med ÅMHM är att fortsätta trygga, utveckla myndighetens viktiga roll i det åländska samhället som tillsynsmyndighet. Det kan göras på flera sätt. Den kompetens och resurser som personalen utgör är kärnan i hela verksamheten. Personalen och sakkunniga inom de olika sektionerna ska vara med och utveckla verksamheten. Landskapsregeringen vill därför beaktande rollfördelningen, poängtera vikten av en fungerande dialog mellan personal, ledning och styrelse och i förlängningen även med landskapsregeringen. Vi har ett särskilt ansvar som vilar på landskapsregeringen och det är att se till att de krav som lagstiftningen ställer på ÅMHM:s verksamhet är tidsenliga, tydliga och i paritet med myndighetens beredskap att klara av att följa upp eller följa sina uppgifter.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Tilläggsfråga | 10:13

  Tack, talman! Jag är inte säker på att jag riktigt fick svar på någon av mina frågor nu. Med beaktande av att budgetprocessen är inte klar och jag inte kan få svar på frågan om man tänker satsa 100 000 euro, undrar jag: anser ministern att man i det här fallet har haft en fungerande dialog och anser ministern att det så här ett styrelsearbete ska gå till i en myndighet? Det är klart att saker förändras och lagstiftning förändras. Som jag minns sådana här processer, om man ska göra stora förändringar i en myndighets budgetering föregås det av en diskussion och till och med en överläggning med hela landskapsregeringen där man diskuterar vad som är mest ändamålsenligt och om nedskärningar eller medel ska tillföras så förankrar man det. Inte på ett sittande möte omkull kostar allt. I den socialvårdslagstiftning som antogs under den förra mandatperioden förutsätts att ÅMHM får tilläggsresurser för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med lag. Veterinärjouren, som det fanns ett förslag till lösning på i myndighetschefens beredning, förutsätts också fungera. Den har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Tror minister Holmberg-Jansson att om man gör som styrelsen nu har föreslagit att ÅMHM kan uppfylla sina lagstadgade uppgifter?


 • Tack, fru talman! Styrelsen fick ytterst kort tid på sig att sätta sig in i de budgetförslag som myndighetens förvaltning tagit fram och det är inte bra. Det borde ha funnits mera tid för viktiga resonemang och det arbete som det ändå innebär att spika en budget. Ansvaret får jag faktiskt ta på mig som ansvarig minister. Det var olyckligt i sammanhanget att tillsättandet av den nya styrelsen i ÅMHM blev fördröjd och jag måste säga att till stor del berodde det väldigt mycket på corona och den situation som var. Det gällde också ÅHS styrelse där var det en önskan om att inte byta styrelse alldeles för snabbt för att det var så mycket som hände på samma gång. Jag tar på mig det, att vi måste framledes titta på och se hur styrelser som tillträder som är nya, får mera tid på sig att sätta sig in i arbetet på ett bra sätt. Det var olyckligt att det gick så som det gick nu att man inte hade tillräckligt med tid.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.