Första behandling

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 13:05

  Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat lagförslaget om servering av alkoholdrycker. Utskottet konstaterar att lagens syfte är att förebygga skadeverkningarna av alkoholdrycker och att strävan är att minska alkoholkonsumtionen då ökad konsumtion leder till ökade skador. Lagen strävar efter att uppfylla ANDTS-programmet även om utskottet konstaterar att detta lagförslag inte kan sägas minska tillgängligheten av alkohol, däremot uppfyller lagförslaget regeringsprogrammets näringspolitiska mål om att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar genom minskad byråkrati samt enklare och tydligare lagstiftning.

  Talman! Utskottet konstaterar också att lagförslaget avviker på flera ställen från rikets alkohollag vilket gör att vi har strängare skrivningar än i riket. I betänkandet finns relativt utförliga skrivningar om alkoholbruket på Åland och attityder till alkohol och vi har satt oss in väl i ämnet med våra höranden. Utskottet vet att lagförslaget har framtagits i brådskande ordning vilket har gjort att det finns fler ändringar i det än i de lagförslag utskottet normalt behandlar.

  Talman! Om vi tittar på de lättnader som föreslås för företagen är slopandet av A-, B- och C-rättigheter den som åtminstone teoretiskt ökar tillgängligheten av starka alkoholdrycker mest. I Finland medförde denna ändring en uppgång i antalet serveringstillstånd med cirka 10 %, det är oklart huruvida motsvarande trend kommer att synas även på Åland. Det som kommer att underlätta för många krögare är att cateringverksamhet kan beviljas tillsvidare i på förhand godkända lokaler eller områden. Även att flera företag kan beviljas samtidig servering på samma serveringsområde kan vid evenemang underlätta jämfört med dagsläget. Den förlängda förtäringstiden som utökas från en halv till en timme efter att serveringen upphört är något som kan påverka ordningen vid stängning av lokalen. Vissa tror att förlängd förtäringstid kan göra att det blir lugnare för krögarna att få ut gästerna medan andra befarar att det kan medföra större ordningsproblem vid stängning. Även att näringsidkarna inte behöver ansöka om förlängd serveringstid utan bara behöver göra en anmälan om detta har framförts som bekymmersamt fall det blir fler serveringsställen med större geografisk spridning som utnyttjar denna möjlighet.
  Totalt sett kommer förenklingarna i tillståndsförfaranden att innebära mindre administrativt arbete för näringsidkarna och i förlängningen även för tillstånds- och tillsynsmyndigheten ÅMHM. Initialt är det sannolikt att ÅMHM kommer att få en puckeleffekt och utskottet anser därför att ÅMHM behöver prioritera om sina resurser för att hantera detta.

  Talman! Utskottet diskuterade ingående förslaget till servering av alkohol på läktare och konstaterar att det behöver finnas tydliga avgränsningar för att det ska vara möjligt. Utskottet rekommenderar att företrädesvis lättare alkoholdrycker med max 22 volymprocent ska serveras på läktare. Utskottet konstaterar att en ansats till barnkonsekvensanalys finns i lagförslaget men att någon regelrätt barnkonsekvensanalys inte har gjorts vilket hade varit bra med tanke på att barn inte ska utsättas för alkoholens negativa sidor.

  Utskottet föreslår att den nya lagstiftningen utvärderas inom tre år från dess ikraftträdande för att bedöma om lagstiftningen haft avsedd effekt. I utvärderingen beaktas den utvärdering av alkohollagen som Institutet för hälsa och välfärd på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet genomför och som beräknas vara klar år 2022-2023.
  Utskottet vill i sammanhanget också betona att den klart största delen av alkohol som dricks på Åland dricks i hemmen och att tillgängligheten till och lagstiftningen om sådan alkohol inte utgör Ålands behörighet. Jag vill tacka utskottet för en konstruktiv behandling och vill även tacka vår eminenta sekreterare Carina Strand för ett välformulerat betänkande. Tack, talman.


 • Talman! Jag har en fråga till utskottets viceordförande. Man har uttryckt ett önskemål om att man inte ska servera starka alkoholdrycker på läktare. Uppfattar ledamoten att det är juridiskt bindande eller att det är ett önskemål från utskottet?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:10

  Det är ingen lagparagraf, herr talman, men det är utskottets samlade bedömning att det vore lämpligt att man företrädelsevis bara skulle servera lättare alkoholdrycker. I hörandet har det också framkommit att det är ingen som tror, vad vi har hört, att det kommer att innebära något bekymmer att det inte kommer att finnas några starkare alkoholdrycker heller. Detta är vad jag kan svara på det.


 • Strikt juridiskt, har man diskuterat det här med tillsynsmyndigheterna? Alltså skillnaden mellan våra betänkanden här är ju att vi klubbar dem, att de faktiskt blir en del av lagstiftningen, medan det inte finns en paragraf som möter upp mot utskottets betänkande till den här delen. Hur ska tillsynsmyndigheterna förhålla sig till den skrivning som social- och miljöutskottet har lagt till?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:11

  Tack, talman! Utskottets samlade bedömning och förhoppning är att det inte är förbjudet, men att det företrädelsevis ska finnas vägande skäl för att man ska servera starkare alkoholdrycker på läktare. Tanken är väl att man ska kunna fira med ett glas champagne, en cider eller en öl, vilket vi tror om det gäller sportevenemang. Gäller det kulturella evenemang så kanske man vill ha ett glas vin. Vi tror inte att efterfrågan på starka alkholdrycker på läktare är så stor. För vår del skulle det inte ha gjort någonting om det har varit så att det hade stått det i en paragraf, för de har ju ett resturangområde där de kan servera starka alkoholdrycker.


 • Tack, herr talman! Ja, ni konstaterade här i ert anförande att den här punkten i ANDTS, att tillgängligheten ska minskas och den uppfylls ju definitivt inte. Hur ser ni på de andra punkterna i ANDTS-programmet? Finns det någon punkt som ni tycker att det här lagförslaget uppfyller?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:12

  Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Vi konstaterade att just vad gäller tillgängligheten så är det tydligt att det här minskar ju inte tillgängligheten. Det var detta som jag förde fram i mitt anförande. Jag tror också att jag kan svara för hela utskottet, att det är väl ingen där som tror på allvar att det här leder till minskad tillgänglighet gällande mot dagens. Men däremot så kan man ju också konstatera att vi fortsättningsvis har strängare lagstiftningen än övriga Finland.


 • Tack, herr talman! Jo, en sak som jag själv reagerade över var just den här läktarförsäljningen som ni talade om. Jag tittade på många andra saker också så jag noterade inte då att till och med starkvin och alkohol också skulle tillåtas. Jag funderar; vilka förebilder har ni sett? Var har ni till exempel sett sådan här servering på fotbollsläktare på annat håll?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:13

  Tack, talman! Jag skulle inte säga att vi har tittat på förebilder vad gäller det. När vi pratar läktare så blir det gärna i diskussionerna att man bara pratar om idrottsläktare och de evenemangen. Det finns även läktare inom kulturella evenemang och då kan det väl finnas någon som vill ha ett glas portvin. Det är vad jag kan svara på det.


 • Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. Förenkling och avbyråkratisering är alltid bra i alla sammanhang. Där har jag ingenting att invända.

  Det jag funderar på är att det står tydligt att ingen barnkonsekvensanalys har blivit gjord och det tycker jag att är väldigt anmärkningsvärt. Det här ju ändå ett lagförslag som på sikt kommer att påverka även barn och ungdomar väldigt mycket. Varför konstaterar utskottet att ingen barnkonsekvensanalys är gjord? Om man låter det gå, varför sätter man inte ner foten? Här tycker jag att utskottet lite har missat i sin kontroll.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:14

  Tack, talman! Vi konstaterade att det finns en ansats och det finns ju skrivningar om barn i lagförslaget, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Det är mycket därför också som vi har med att det ska göras en utvärdering inom tre år för att man ska kunna ta ställning. För om det här lagförslaget slår fel så då måste vi ju ändra det. Samma sak där, vi får i dessutom en klar indikation när de har gjort en utvärdering av rikets nya alkohollag som nu har varit i kraft i tre år.


 • Tack, talman! Jag är inte riktigt nöjd med det svaret. Jag konstaterar också här i betänkandet att utskottet har återigen varit en form av lagberedningsinstans. Det här lagförslaget har varit förknippat med en hel del felaktigheter där man har varit tvungna att gå in och korrigera. Jag kan väl tycka kanske, jag vill inte använda ordet hafsverk, men på något sätt känns det ganska framstressat det här lagförslaget. Jag må också tycka att den här barnkonsekvensanalysen, så å ena sidan så tar utskottet ställning tydligt att man inte har gjort en sådan analys, man påvisar också vikten av att man sätter barnen i fokus när det gäller alkoholfrågan, men ändå så är man nöjd med att ingen analys har gjorts. Jag ser också på hörandelistan att det har funnits representanter från Rädda Barnen till exempel, de finns med här. Jag undrar, varför har inte det varit ett tillräckligt motiv till att sätta ner foten? När man en gång också har fungerat som lagberedare så hade man väl kunnat ta det ett steg till.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:16

  Tack, talman! Jag tycker att ledamot Holmberg använde fel ord när han säger att utskottet är nöjda. Utskottet har ju verkligen sagt till på skarpen att vi tycker att det borde ha varit en barnkonsekvensanalys. Sedan sade jag även i mitt anförande här att vi anser att det syns att lagen har varit väldigt brådskande framtagen och att det finns mera ändringar att göra i den här lagen än vad det normalt sett brukar vara. Det är klart, det är lätt att komma med kritik. Jag tycker ändå att vi har haft en kritisk bedömning av lagförslaget.


 • Tack, talman! Tack ledamoten Lindholm. Min fråga är om ledamoten Lindholm skulle kunna utveckla lite tanken varför det är så bråttom att få igenom det här lagförslaget? Man kan konstatera efter att ha läst utskottets betänkande att utskottet själva också gärna hade sett lite vidare utredningar och få försäkran om att alkoholens skadeverkningar inte drabbar barn och personer till exempel i restaurangbranschen osv. Jag skulle vilja få ett litet utvecklat resonemang. Hur har ni diskuterat i utskottet?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:18

  Tack, talman! Hela restaurangbranschen är en bransch som har en hård ekonomisk press på sig nu med tanke på att vi har haft pandemi i över ett år. Vi tycker att det är viktigt, framförallt de här skrivningarna om cateringverksamhet och vissa andra delar av lagen och det gör att vi ska inte bromsa lagen i det här skedet. Vi sätter utvärderingen med som ett viktigt instrument att kunna ändra om någonting har gått snett. Vi tycker att det är viktigt att företagarna får verksamhetsförutsättningar som någotsånär motsvarar övriga Finland.


 • Att man väljer istället för att göra en grundlig analys, en barnkonsekvensanalys och sådant i ett förebyggande syfte så då kommer ju högst antagligen både kostnaderna och problemen att skjutas tre år fram i tiden. Ökad tillgänglighet av starka alkoholdrycker i samhället så ger också ökade konsekvenser för många andra instanser runt omkring, som till exempel på ÅMHM, polisen och barnskyddet och så vidare. Jag skulle önska att man skulle ha tagit det här i rätt ordning, för så bråttom kan det inte vara enligt mig.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:19

  Tack, talman! Det som man måste hålla i åtanke är att detta är ju en reglerad verksamhet där det finns utbildad personal som ska ha koll och de ska ha egenkontrollplaner. Den absolut största delen av den alkohol som dricks på Åland dricks utanför restaurang- och krogmiljön helt okontrollerat och där har vi ingen behörighet att stifta lagar heller. Jag förstår ledamot Eckermans synpunkter och jag respekterar dem men, som sagt, de stora alkoholproblemen är inte de som är i restaurangvärlden.


 • Tack, herr talman! Vi att ÅMHM:s resurser redan idag är ganska hårt pressade. Ledamot Lindholm sade här att nu får man prioritera om så att man hinner med de här utvidgade och flertalet nya alkoholtillstånd som kommer. Är ledamoten Lindholm säker på att den här utvidgade alkoholfrågan nu inte blir på bekostnad av tillsynen inom miljöskydd, djurskydd och inom den sociala sektorn?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:21

  Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Vi har ju uppmanat att de ska prioritera. Det här är också under en övergångsperiod som inte är speciellt lång. När alla har väl har fått sina tillstånd så kommer det att innebära även för ÅMHM minskad byråkrati vad gäller tillstånden, och då kan de sätta mera på tillsynen längre fram. Vilka prioriteringar de gör, det anser jag att inte är utskottets sak att komma med pekpinnar och säga precis hur de ska göra.


 • Men ligger det ändå inte i lagtingets intresse att tillsynsmyndigheten ser till att våra lagar som vi stiftar här inom miljöskydd när det gäller människors sociala rättigheter, äldreomsorg osv. och djurskydd att de efterlevs i högre grad än idag och att ÅMHM har resurser att följa upp dem? Bekymrar det inte ledamoten Lindholm alls, även om det är temporärt, att det i så fall blir mindre resurser för de delarna, för det läggs mer på alkoholövervakning?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 13:22

  Tack, talman! Det är klart alltså att alla lagar ska efterlevas. Jag delar inte helt och hållet ledamot Gunells syn på att vi skulle ha sådana våldsamma problem med de här andra lagstiftningarna så att de inte skulle efterlevas. Jag hoppas och tror att de kan göra en bra avvägning av hur de ska prioritera sina resurser så att vi ska få allt att fungera.


 • Tack, talman! Den liberala gruppen stöder det avbyråkratiseringsarbetet som sker genom den nya alkohollagen. Det hade också vi med som ett vallöfte. Det är ett viktigt led i att stärka tjänstesektorn och det är särskilt välkommet just i de här tiderna när tjänstesektorn har drabbats hårt av de restriktioner som coronaviruset har medfört. Liberalerna konstaterar generellt att tjänstesektorn är i behov av fortsatt förstärkning av sina förutsättningar för verksamheterna. Hotell- och restaurangbranschen är en personalintensiv bransch som sysselsätter många. Inom dessa sektorer finns också en vidd av olika kompetensbehov och branschen har gjort sig särskilt känd för sina stora insatser för integrationen. En stark tjänstesektorn skapar alltså många arbetsplatser och för att ha råd att nyttja tjänster så måste man ha jobb. Inom den här sektorn finns alltså ett stort potential till en positiv spiral.

  Men, talman, man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. På alla mynt finns två sidor och på den negativa sidan på detta mynt finns risken för ökad alkoholkonsumtion. Det ålägger oss lagstiftare att vidta åtgärder i andra ändan. Vi vet och vi har förståelse för att socialbyrån har haft fullt upp med hanteringen av coronaviruset.

  En angelägen fråga i just de här tiderna är missbruksfrågor. Vi vet alla att svåra tider leder till ökat missbruk, vilket också utsätter barn för skadliga miljöer. Barnen blir därför dubbelt och trippelt drabbade i pandemins fotspår. Skola och fritidsintressen har inte fungerat som vanligt. Sakkunniga vittnar om barnens oro för föräldrarnas mående och familjens ekonomi. Dessutom finns risk för ökat missbruk.

  Liberalerna har därför tre mycket, mycket tydliga uppmaningar till landskapsregeringen.
  1) Sätt er in i vad barnkonsekvensanalyser faktiskt innebär och använd dem i den här typen av lagstiftning.
  2) Om man föreslår lagstiftning som påverkar barn negativt, komplettera då med åtgärder som är tydliga och effektiva i kompensationssyfte.
  3) Landskapsregeringen bör omgående tillsätta den politiska- och ANDTS-gruppen.

  Talman! Liberalerna har också två frågor till landskapsregeringen. När finans- och näringsutskottet behandlade 2020 års budget skrev de: "Utskottet konstaterar att stöd och behandling till personer med beroendeproblematik samt en anhörigvård som är minst lika viktig behöver stärkas. Arbetet för att förebygga skadeverkningar av beroende är betjänt av en mottagning för personer med beroendesjukdom på ÅHS." Vår fråga är: Vad har hänt med detta och denna skrivning?

  Den andra frågan är: Hur går det med ungdomsmottagningen? En ungdomsmottagning skulle kunna fungera preventivt för ungas nyttjande av rusningsmedel och också stöda unga som bor i familjer med beroendeproblematik eller riskbruksproblematik.

  Slutligen, talman, är det bara att konstatera att utskottet i hög grad fått agera lagberedare. Det är uppenbart ingen lätt nöt att knäcka eftersom problemet är återkommande. Här borde och måste landskapsregeringen vidta åtgärder. En enkel åtgärd förstås är att dra tillbaka lagförslag som man noterar att har den här problematiken. Med en sådan enkel åtgärd så skulle vi alla få hålla oss till våra egna roller. Tack, talman!


 • Tack, herr talman! I avslutningen kom ju ledamoten med ett mycket bra förslag, att lagförslaget skulle dras tillbaka.

  Men jag har en fråga. Ni talade tidigare om att ANDTS-programmet borde uppdateras fram till 2020. Men tror ni att det hjälper? Man har ju liksom inte brytt sig så hemskt mycket om det nu i den här lagen, utan man sade uttryckligen här att målen ändå inte har uppfyllts.


 • Talman! Det finns en operativ grupp som jobbar mer konkret med de här frågorna. Men saknas det en politisk vision med vad man vill med området så kommer man ju ingenstans alls.

  Sedan kan jag hålla med om det som ledamoten Toivonen sade, många av de här planerna blir bara hyllvärmare. Jag tror att man behöver arbeta med dem mer på bredden och få de implementerade så att också lagberedning och annat skulle kunna använda dem som grund. Och att det faktiskt är välbalanserade beslut som kommer ut ur de olika grupperna som tillsätts och som har politisk bred förankring bakom sig. Nu säger jag ingenting om den här särskilda ANDTS-planen, den var mycket bra, men jag bara diskuterar på ett generellt plan.


 • Tack, herr talman! Jo, jag också funderat här. Ministern har ju prioriterat den här lagstiftningen framom ett nytt ANDTS. Det borde ju kanske vara samma minister, men jag vet inte hur man ska se på det. Hur ser ni på det att en minister som tituleras restaurangchef ska hantera ett ANDTS-program?


 • Talman! Jag tror att det där är en fråga som främst bör riktas till landskapsregeringen. Men generellt kan jag tycka att i alla typer av grupper så är det bra om olika typer av kompetens är med. Jag tror att det kan vara ett problemen när det tillsätts olika arbetsgrupper för det tillsätts personer med ganska likartade intressen i de här grupperna. Så för min del så tror jag att det kan vara en styrka, men det kan förstås också vara en svaghet och det är upp till landskapsregeringen och inte till mig att hantera den frågan.


 • Tack, talman! Socialdemokraterna har ju ingen representation i social- och miljöutskottet, så vi har inte kunnat vara med och påverka det här betänkandet.

  Det förslag som ledamoten Zetterman kom med var ju bra och intressant. Det som man ändå går inför är att godkänna den här lagstiftningen som de facto ökar tillgängligheten på alkohol och inte är bra för barn. Det är ett vägval, ett näringspolitisk vägval man gör fram om de alkoholpolitiska eller de barnpolitiska åtgärderna.


 • Talman! Det här är en lagstiftning där man behöver vara tydlig med att hålla just två tankar i huvudet samtidigt. Jag vet att våra liberala medlemmar i social- och miljöutskottet har varit ytterst, ytterst aktiva med att få in skrivningar i social- och miljöutskottets betänkande. Jag skulle kunna tro att flertalet av de socialpolitiska skrivningarna härstammar från den liberala gruppen i det här betänkandet, utan att jag på något sätt vill ta åt mig äran för det för det är ju ett gemensamt betänkande.

  Men, som sagt, det är liberalisering som är välkommen och som föranleder annan problematik och där måste landskapsregeringen börjar jobba. Det är det upp till bevis för landskapsregeringen att ordna det.


 • Absolut. Jag hyser inga tvivel på att inte alla som sitter i utskottet har funderat på de här sakerna. Men icke desto mindre så är det ett vägval. Man prioriterar viss politik framom annan politik. Den här lagstiftningen ökar tillgängligheten på alkohol och den är negativ för barn. Så kan man se det på något annat sätt än att man väljer näringspolitiken framom någonting annat?


 • Talman! När det gäller nästan all näringspolitik så är det så att vill vi skapa fler arbetsplatser på Åland så har det ofta sociala eller miljömässiga negativa konsekvenser, i väldigt, väldigt många fall. Tittar man på koldioxidutsläpp så vet vi att för varje intjänad euro så ökar de, för att ta ett exempel.

  Anser man i det här läget som vi är i nu, med den ekonomi vi har nu, att man behöver utöka den åländska BNP:n till exempel, då kommer det också att medföra vissa problem. Från Liberalernas sida så vill vi se en utökad tjänstesektor på Åland. Vi tror att det är en framtidsnäring, men vi ser också att det kommer att medföra vissa problem som man måste förebygga och ta på allvar. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt.


 • Inskrivning pågår

  Protokollinskrivning pågår just nu. Inläggen publiceras fortlöpande så snart de är skrivna och godkända efter rättelse.

  Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:33

  Inskrivning pågår
 • Tack! Ledamot Eckerman lyfte de här folkhälsokonsekvenserna som det här lagförslaget antagligen då kommer att innebära, och att vi ligger efter i det drog- och alkoholpreventiva arbetet här. Det kan jag absolut hålla med om. Det var lite det som fick mig att skriva den motionen som vi kommer att prata om sedan senare i eftermiddag. Jag ser att det finns ett behov av att lägga i en större växel i det här arbetet.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:39

  Tack ledamot Söderlund. Det ju så att under normala förhållanden så fungerar det på ett visst sätt, men man har också under den här tiden av isolering sett väldigt mycket ökad psykisk ohälsa och ensamhet. Det är alldeles för många flera som har tagit till flaskan och annat för att döva sin ångest och sitt mående. Att vara alldeles för liberal och alldeles för tillmötesgående nu för ökad alkoholkonsumtion så det kommer att ha enorma konsekvenser i framtiden. Jag förstår inte riktig brådskan i att vi ska skynda på det här.


 • Tack, talman! Sedan kan jag också hålla med om att ANDTS-programmets målsättningar inte kommer att uppfyllas med den här lagen. Jag var själv med och skrev det så jag tycker att jag är ganska insatt i hur vi tänkte och vilka målsättningar vi hade då.

  Jag tycker att det var jättebra att ledamot Eckerman lyfte den här utsattheten som personalen har, ofta kvinnor, i hotell- och restaurangbranschen. Jag har själv inte jobbat där, så jag känner inte så mycket till det, men jag har ju hört jättemycket om det. Detta tycker jag att skulle ha varit värt att ta med i en barnkonsekvensanalys. Unga kvinnor jobbar ofta i den här branschen och att bli utsatt för det som jag har förstått att man blir utsatt för i den här branschen, det anser inte jag (… taltiden slut).


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:41

  Ja, som sagt, det finns mycket som jag tycker att man borde ha gått igenom och rett ut. Tyvärr så har ju inte Socialdemokraterna en egen plats i det här utskottet så vi har inte kunnat vara med och påverka behandlingen mera än härifrån talarstolen. Men det är, som sagt, det enda sättet som jag nu har en möjlighet att få de här personernas röster att komma fram i behandlingen.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:42

  Inskrivning pågår
 • Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Jag tycker att det är synd för näringspolitik skulle inte behöva gå stick i stäv med att man vill föra en god barn- och ungdomspolitik. Jag håller helt med att jag tycker att det förkastligt att man inte har gjort en barnkonsekvensanalys i det här fallet. Det är lite som att man skulle starta upp en fiskodling och inte behöva ha en miljökonsekvensbedömning på något sätt. Nej, jag tycker det är synd.

  Jag funderar också, Socialdemokraterna har inte varit med och kunnat påverka eftersom man inte har en representant i social- och miljöutskottet. På vilket sätt kommer Socialdemokraterna att driva frågan vidare? Det kommer inget kläm- eller ändringsförslag här eller har jag missat någonting?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 13:45

  Tack, talman! Det är av den orsaken som vi vill bordlägga frågan. Vi vill fundera på hur vi kan agera. Den här diskussionen kanske också kan vara vägledande för hur man går vidare.


 • Talmannen konstaterar att ärendet kommer att bordlägga eftersom lagtingsledamot Eckerman, understödd av lagtingsledamot Fellman, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 26 april 2021, alltså nästa måndag.

  Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:46

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Detta innebär att omröstning kommer att verkställa om bordläggningstiden. Omröstningen kommer då att ske genom upprop eftersom vi också har ledamöter på läktaren. Vi använder inte det system vi har.

  Jag ber ledamoten Gyrid Högman och vicetalman Sjögren att biträda som rösträknare.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för bordläggning till den 26 april ja och den som röstar för bordläggning till nästa plenum röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen utföll 9 ja-röster, 18 nej-röster och 3 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har beslutat att bordlägga ärendet till nästa plenum. De som är kvar på talarlistan har då möjlighet att yttra sig i idag.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:51

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:57

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:58

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:59

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:00

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:02

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:03

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:06

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:06

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:08

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 14:10

  Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Inskrivning pågår
 • Jag tror faktiskt att om man frågar om den allmänna uppfattningen i samhället kring de här frågorna så tycker man att det är oresonligt att man ska börja dricka starksprit på WHA under fotbollsmatcher. Det är matchar inte med hur folk ser på de här frågorna. Man vill heller inte utsätta barn och unga för en sådan fotbollskultur som vi har sett på många andra platser där det blir läktarvåld och en massa saker som inte är särskilt trevliga.

  Sedan har vi ju också en alkoholpolicy som vi kräver av alla föreningar som får PAF-bidrag till exempel. Hur ska det harmoniera med regelverken? Alla som får PAF-bidrag ska ha en alkoholpolicy, dvs. en restriktiv alkoholpolitik och då har vi en fotbollsarena där man till och med ska kunna ges rätt att servera starksprit. Hur går det ihop? Jag förstår inte?


 • Tack, talman! Du kan fortfarande idag få dricka alkohol eller dricka öl på WHA, men på ett speciellt område. ÅMHM kan besluta om det här, de kan begränsa, de kan begränsa det till att det bara är 22 procent, vilket lagen ger möjlighet till redan idag. För att man ska kunna trygga den allmänna övervakningen av allmän ordning och säkerhet så kan man begränsade till 22 procent. Man kan välja att begränsa det till 5,5 procent, det ger lagen möjlighet till idag.


 • Ärendet servering av alkoholdrycker har föreslagit att bordläggas som efter omröstning fastslogs till nästa plenum. Ärendets behandling fortsätter den 21 april, alltså på onsdag klockan 13.00.