Självstyrelselagen, § 51

Åtgärdsmotion MOT 8/2019-2020 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att omedelbart inleda diskussioner med riksregeringen i syfte att klargöra att Självstyrelselagens 51 §, särskilda bidrag, kommer att aktiveras.


Åtgärder