Remissdebatt

Självstyrelselagen, § 51 MOT 8/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Anförande | 15:40

  Talman! Under frågestunden för någon vecka sedan lyfte jag samma fråga; självstyrelselagens 51 §, men det blir alltid lite rumphugget under frågestunden. Det finns små möjligheter att utveckla resonemanget och flera ledamöter kan inte delta i diskussionen och debatten.

  Frågan berördes också idag av ledamot Höglund under lagtingets diskussion med riksdagsledamoten.

  Självstyrelselagens 51 § med dess detaljmotiveringar är klockren: "Särskilda bidrag skall landskapet beviljas av statsmedel till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet, samt för täckande av sådana kostnader som föranleds av naturkatastrofer, kärnkraftsolycka, oljeutsläpp eller någon annan därmed jämförbar händelse som inte landskapet skäligen bör bära kostnaderna".

  I takt med att vi ska analysera självstyrelselagens förhållande till undantagstillstånd och lagarna som styr den så kan det också vara skäl att fundera kring pandemier och klimathot när det gäller 51 §. Men det som är ytterligt intressant till självstyrelselagens 51 § är detaljmotiveringarna. De visar att 51 § passar som hand i handske.

  Det framkommer: "Åland ska beviljas tillskott av statsmedel i synnerhet till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar Åland. Här handlar det om en ekonomisk recession som hotar Ålands vitala intressen. En sådan situation kan exempelvis uppstå inom konjunkturkänsliga branscher som är synnerligen viktiga för Ålands ekonomi, såsom vid en kraftig recession inom servicenäringarna som är beroende av sjöfarten eller turismen. Bestämmelsen förutsätter att störningarna orsakats av åtgärder som vidtagits utanför Åland. Därför är det motiverat att landskapet får ersättning för detta i form av statsbidrag."

  Som vi alla vet så är kärnan i det åländska näringslivet service- och transportsektorn, rederierna, transportföretag och restaurang- och turismbranschen.

  ÅSUB har också gjort bedömningar att Ålands utpräglade serviceekonomi gör den ekonomiska nedgången dubbelt värre på Åland än i Finland.

  Här finns några mycket tydliga siffror som är tagna ur ÅSUBs rapporter: Sjötransporterna utgör 17 procent av Ålands förädlingsvärde och på nationell nivå i Finland utgör de endast 1 procent. Turismens andel av Ålands BNP är 2,9 procent medan den är 1,9 procent på fastlandet och 2,4 i Sverige. Ser man på sysselsättningseffekterna inom turismen så är de mycket, mycket högre på Åland jämfört med i Sverige och i Finland.

  Kraven på riksregeringen kommer nu under en lång tid att vara många och omfattande. Det kommer att vara väldigt trångt i dörren. Det gäller, som riksdagsledamot sade här tidigare i dag, för Åland att bygga ett case. Vad blir våra faktiska kostnader? Det låter sig inte heller göras helt lätt, men det gäller att försöka redovisa. Vilka blir merkostnaderna för landskapsregeringen, för kommunerna, för företagen, för ÅHS, för polisen och för ÅMHM? Det är väldigt viktigt att man sätter igång det arbetet nu och gör kommunerna och underlydande myndigheter varse om att man behöver bokföra sina kostnader.

  Av den anledningen tycker jag att det är centralt att landskapsregering redan nu inleder diskussioner med riksregeringen och säger tydligt och klart att Åland kommer att aktivera 51 § i självstyrelselagen om särskilda bidrag. Tack.


 • Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Det här är en viktig motion, 51 §. Vi minns alla med fasa ännu katastrofen Alfrida. Landskapsregering har fortfarande inte, tror jag, fakturerat rikssidan för alla de kostnader som Åland drabbades av, för där finns också pengar att hämta.

  Det är, precis som ledamot Sjögren säger, väldigt viktigt nu att bygga detta case, att bokföra och verkligen öronmärkta kostnaderna, oberoende om man är en underliggande myndighet eller kommun. Alla som på något sätt har extra kostnader kring coronapandemin ska öronmärka de kostnaderna.

  Turismen kommer i fokus som aldrig tidigare för Åland. Turismen för Åland är lika viktig som turismen är för Spanien. Turismen i Finland är inte relativt lika viktig för Finland som för Åland. Det gäller också att skapa en medvetenhet hos riksregeringen om hur viktig och betydelsefull hela servicebranschen är för Åland. (… taltiden slut).


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:46

  Talman! Enligt lagen har Åland en viss tid på sig att inkomma med underlag och krav. Alfrida hamnar i skuggan av hela hela den coronakrisen. Det torde vara så att det finns ett färdigt material nu på de merkostnader som Åland hade, speciellt när det gällde elförsörjningen.

  Det kan man mycket väl foga till till detta case, och det måste landskapsregering avgöra. Men jag tror det skulle vara centralt att man aktiverar den 51 § och gör riksregeringen varse redan nu.


 • Tack, talman! Jag tror att det kanske kan vara klokt att hålla Alfridcaset utanför för det är två helt separata katastrofer på sitt sätt.

  Men dit jag tänkte komma till i förra replikskiftet är att vårt näringsliv har alltid på något sätt klarat sig bättre än närregionerna vid svåra lågkonjunkturer, mycket beroende på det näringsliv vi har. Servicesektorn har alltid stått lite starkare än tillverkningssektorn när det har varit lågkonjunkturer. Men nu gäller det motsatta. Nu ser vi verkligen hur betydelsefullt eller hur skört vårt näringsliv är när man inte kan resa, när man inte kan träffas och när man inte kan spendera tid utanför sitt eget hem längre.

  Det är väldigt viktigt att i god ton och med en god dialog verkligen föra upp 51 § till diskussion med riksregeringen så att den finns färdigt när denna pandemi äntligen är över.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:48

  Talman! Det är ju ett resonemang som vi för, både här i salen och också med riksregeringsrepresentanter och riksdagsrepresentanter, om att vårt näringsliv är uppbyggt på ett helt annat sätt än rikets näringsliv. Och, som sagt var, när det drabbar service- och transportsektorn så drabbar det Åland fundamentalt. Så det är absolut väldigt viktigt att göra det man kan för att aktivera 51 § och därmed förbättra våra möjligheter att kunna få ersättning.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:49

  Tack, talman! Jag kliade mig lite i skägget när jag läste den här åtgärdsmotionen. Det är nog min uppfattning att detta är en analys som landskapsregeringen i sak kommer att göra och att man också har kommunicerat ut detta. Så det är kanske lite att slå in öppna dörrar.

  Däremot så håller jag med ledamoten Sjögren att det gäller att bygga ett case. Den formuleringen som ledamoten Sjögren hänvisade till är lite lurig. Den första satsen: "Till förhindrande eller undanröjande av sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar landskapet". Det skulle kunna tolkas så att det handlar om någonting som bara drabbar landskapet, alltså en pandemi som enbart har drabbat Åland och inget annat område.

  Däremot i den andra delen finns det nog, enligt mitt förmedlande, mera kött på benen eftersom själva tillämpningen av beredskapslagarna förutsätter att man gör en bedömning av pandemins omfattning motsvarar en stor olycka.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:50

  Talman! Det är säkert av naturliga orsaker på det viset att majoriteten har insyn och information på ett helt annat sätt än vad oppositionen har. Men mig veterligen har man inte officiellt gjort den här framställningen från landskapet. Jag är helt säker på att vi tycker likadant alla i salen här, men jag menar att man redan nu officiellt borde framföra till riksregeringen att man tänker aktivera 51 § för första gången någonsin. Jag tror att det är centralt eftersom jag också tror att det kommer att bli trångt i dörren.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 15:51

  Jag uppfattar att regeringen och ledamoten Sjögren i sak är överens. Det handlar ju närmast egentligen om tidpunkten. Min bedömning är nog att för bygga detta case, som ledamot Sjögren efterfrågade, så behöver det göras vissa analyser som av förekommen anledning inte har kunnat göras till dags dato.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:51

  Talman! Det är väl kanske där som den springande punkten är, att vi har olika åsikter om strategin. Jag menar att man redan nu borde meddela officiellt att man ämnar aktivera 51 § och då informera att man håller på att bygga ett case.

  Sedan vet vi också att vi har en viss tidsrymd på oss och vi vet också att det kommer att ta tid innan vi har hela bilden klar för oss.

  Men, som sagt var, det kommer att vara stora och starka krav på riksregeringen och det kommer att vara många som står i dörren och behöver tilläggsmedel. Jag menar att 51 § är som klippt och skuren för att just Åland ska kunna få sin rättmätiga del. Jag anser att vi bör hålla oss framme.


 • Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Jag måste säga att 51 § är min favoritparagraf just nu. Den är fantastiskt spännande.

  Regeringen håller på att bygga ett case här, det är inte snack om annat. Det är väldigt viktigt att man gör det här grundligt, transparent och på alla vis visar, när man för caset vidare till finska sidan, hur det är gjort och hur de här kostnaderna har uppstått. Man måste vara väldigt noggrann.

  Däremot om vi backar tillbaka till början på 2019 så hade vi ju Alfrida här, som vi alla känner till, och då hade jag väntat mig att man skulle ha använt sig av 51 § redan under fjolåret, kanske på sommaren-hösten, men det gjorde man inte. Nu kommer det att komma två case från Åland och det känns kanske som om det blir lite tyngre på det viset.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:53

  Jag vill nog påstå att det finns ett nyvaket intresse för 51 §. Den har inte varit så där alldeles känd. Lagtingsledamöter och landskapsregeringar har aktiverat paragrafen om extra anslag, men 51 § och särskilt stöd har aldrig tidigare använts.

  När det gäller Alfrida så fanns det ett underlag som inte var färdigt. Det var inte färdigt på sensommaren. Alfrida hade ju heller inga sådana dimensioner, jo den hade stora dimensioner men inte som coronaepidemin. Så det aktiverades ganska snabbt och det finns ett underlag. Sedan får man ju då bedöma vad som är korrekt och riktigt och var man uppfattar att man kan nå den bästa framgången.


 • Alfrida hade nog en prislapp, det är väl ingen människa som vet exakt vad, men alla gånger över 5 miljoner, så mellan 5 och 10 miljoner säkert. Det var jättesynd då att man hade ett underlag, men aldrig fick det inskickat.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:54

  Talman! Det var på det viset att det inte var helt färdigt. Att ansöka om särskilt bidrag eller extra anslag, det är också en sak för lagtinget. Det ska förankras nogsamt i lagtinget. Vi vet också alla att på sensommaren så gick vi in i en valrörelse. Det var inte färdigt, ledamot Höglund.


 • Talman! Min uppfattning är att det från den nuvarande majoritetsbänken ofta pratas om att det är fel tajming för att söka pengar från Finland och att det på något sätt är att nedvärdera sig eller backa från de behörighetsområden man har.

  Jag menar, som motsats, att det här är paragrafer som finns. De är normalt reglerade i självstyrelselagen både extra anslag och särskilt bidrag. Paragraferna är klockrena.

  Vi drabbas särskilt på grund av vår näringslivsstruktur och det här är någonting som definitivt kan liknas vid en naturkatastrof.

  Jag stöder förstås ledamoten Sjögren i det här och också att arbeta in systemet så fort som möjligt och att inte hålla på att avvakta. För inte har jag sett påbud till myndigheter eller till kommuner om att man ska kostnadsföra allting på något särskilt sätt så att man kan hämta ut det. Så det finns ingen anledning att vänta eftersom att man inte gör grundarbetet nu heller.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:56

  Talman! Nej, mig veterligen har det inte heller gått ut påbud till kommunerna att man skulle börja kostnadsföra och beräkna extra kostnader för den här pandemin. Det är nog icke gjort.

  Jag har full förståelse för att man tycker att det här är en bra paragraf. Men min uppfattning, min strategi och den erfarenhet jag har från tidigare mandatperioder är att man måste vara på vågens framkant.

  Jag tycker å andra sidan att det har varit väldigt, väldigt positivt att Åland har fått ta del av de här småföretagarstöden och nu också stöden till restaurangbranschen och föräldrastöden för dem som måste vara hemma med småbarn. Det är i grunden väldigt positivt. Men ingen håller Åland framme förutom ålänningarna själva.


 • Jag tror att det är viktigt, talman, att utskottet tittar på de här frågorna och också hur det kostnadsförs i samhällsbredden, alltså vilka företag som blir mer drabbade än vad man blir i riket i allmänhet. Vilka av de företagen kompenseras direkt till exempel genom stöd till sjöfartsnäringen? Var är det som vi blir utanför och särskilt drabbade? Hur kostnadsförs alla dess coronakostnader ute på bredden i det åländska samhället? Har någon begärt något? Finns det diskussioner med Ålands Näringsliv om att företagen och deras medlemsföreningar och Företagarnas medlemsföreningar ska ta fram de kostnader som uppstått i och med corona? Det är både inkomstbortfall men också direkta kostnader, de är stora och de är omfattande. Precis som kollegan Holmberg sade så är vi som Spanien i vår näringslivsstruktur till skillnad från den övriga export- och industrikulturen i riket.


 • Ledamot Katrin Sjögren (Lib) Repliksvar | 15:58

  Talman! Det är bra att vi är överens. Såsom jag kan tolka signalerna i alla fall så är alla överens om att 51 § skall aktiveras.

  Jag tror, vilket jag vill vidhålla ytterligare en gång, det ligger i majoritetens beslut att diskutera när och hur man aktiverar 51 §, men jag tror att ju förr desto bättre!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.