För kännedom

Språkpolitiskt program M 3/2006-2007

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 5 mars 2007 kl. 13.00.   

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen, Ltl Brage Eklund och Ltl Veronica Thörnroos).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Carina Aaltonen för deltagande i regionkommitténs möte, ltl Brage Eklund på grund av privata angelägenheter och ltl Veronica Thörnroos på grund av sjukdom. Beviljas.

   

  Meddelas att den allmänna motionstiden för vårsessionen 2007 utlöper torsdagen den 15 mars 2007 kl. 12.00 samt att landskapsregeringens svar med anledning av de enkla frågorna nr 5 och 7/2006-2007 kommer att avges vid plenum inkommande onsdag den 7 mars.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 8/2006-2007 om godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget. (RP 5/2006-2007).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7.3  Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående ny lagstiftning om skydd av det maritima kulturarvet. (FR 2/2006-2007).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om skydd av det maritima kulturarvet för godkännande i dess helhet.  Lagförslaget är godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fornminnen för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras ärende nr 3:

   

  Landskapsregeringens meddelande angående alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland år 2007-2011. (M 2/2006-2007).

   

  Ärendenr 4:

   

  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Åke Mattssons m.fl. spörsmål om landskapsregeringens drogpolitik. (S 2/2006-2007).

  På grund av sjukdom avförs ärendena från föredragningslistan och upptas till behandling den 7.3.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning om ny förvaltningslag. (FR 8/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling den 12.3.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om sänkning av kommunernas ersättning för vården vid Gullåsen. (FR 9/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling den 12.3.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om offentlig upphandling. (FR 10/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling den 12.3.

   

   

  Landskapsregeringens meddelande om språkpolitiskt program. (M 3/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling den 19.3.

   

   

  Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga om omprövning av beslutet angående permanent avveckling av fiskeriverksamhet. (EF 7/2006-2007).

   

  Frågan besvaras den 7.3.

   

   

  Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion angående initiativ till Finlands riksdag om slopande av begreppet "Ålands län". (HM 1/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandlingen den 14.3.

   

  Lagtingets nästa plenum är onsdgen den 7 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.10).