Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 28 november 2007 kl. 13.50.

  FÖRSTA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar.

  Med anledning av lagtingets beslut vid dagens föregående plenum att bevilja ledamoten Camilla Gunell befrielse från uppdraget som ledamot av lagtinget för återstoden av arbetsåret 2007-2008 skall hennes ersättare fältaren Göte Winé inträda i lagtinget för samma tid. I enlighet med 18 § 3 mom. LO har Göte Winé för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdad och i behörig ordning granskad fullmakt. Jag ber därför ltl Winé att ånyo inta sin plats i plenisalen.

   

  Namnupprop.  (Frånvarande: talmannen).

  29 lagtingsledamöter är närvarande.

   

  Meddelas vidare att fyllnadsval skall förrättas till de uppdrag i lagtinget som innehas av de avgångna lagtingsledamöterna Dennis Jansson, Viveka Eriksson, Katrin Sjögren, Roger Eriksson, Mats Perämaa och Jan-Erik Mattsson.. Fyllnadsvalen avser en ordinarie medlem och en ersättare i lagutskottet, två ersättare i finansutskottet, en ordinarie medlem  i näringsutskottet, två ordinarie medlemmar  i kulturutskottet, en ordinarie medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet, två ordinarie medlemmar och en ersättare i stora utskottet, en ordinarie medlem i justeringsutskottet, en ordinarie justeringsman samt en medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Fyllnadsvalen kommer att förrättas vid lagtingets  plenum måndagen den 3 december. Kandidatlistor för fyllnadsvalen skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 30 november klockan 15.00.

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 1:

   

  Talmanskonferensens framställning om talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget. (TMK 2/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Barbro Sundback:

  Herr talman!

  Det förfarande som nu föreslås avviker egentligen från den skrivning vi har i lagtingsordningen och som den var tänkt från början. Den är tillkommen under en tid när det inte rådde parlamentarisk ordning i lagtinget utan man valde landskapsregering på ett annat sätt än i dag.

   

  Numera när vi har parlamentarism skall valresultatet återspegla sig i regeringens sammansättning och det tar en viss tid efter det nya lagtinget har tillträtt och man har bildat en ny regering. Under den tiden måste lagtingets arbete fungera enligt lagtingsordningen och det måste finnas ett presidium och en talman.

   

  Det förfarande som nu föreslås kan man väl se som en utveckling av vår parlamentariska kultur. Det är samma förfarande som man har i Finlands riksdag och det bygger på en slags praxis, ett s.k. Gentlemen’s Agreement, att så här skall man göra. Socialdemokraterna har inte någonting emot detta, vi är för parlamentarism och vi vill gärna utveckla den och vi har varit med och drivit på andra reformer för att få utökad parlamentarism. Däremot har jag hört den tillfälliga talmannen vid många tillfällen uttala sig väldigt kritiskt om parlamentarismen. Men i det här fallet tycks åtminstone han och vi vara överens, så vi omfattar förslaget och vi är gärna med och beviljar befrielse från uppdraget för den tillfälliga talmannen.

   

  Det som man kunde tillägga är att det här förfarandet borde också gälla ifall regeringen faller. Senast var det så att när regeringen föll valdes talman först vid ordinarie talmansval. Men detta är inte i enlighet med det parlamentariska ansvaret utan det blir ett slags tvångsäktenskap som inte är förenligt med det att den sittande regeringen och presidiet eller talmannen är en del av den parlamentariska ansvarsfördelningen. Det behöver inte vara på det här sättet. T.ex. på Färöarna har man nyligen bestämt att talmannen överhuvudtaget inte räknas in i posterna som man fördelar i samband med att man tillsätter regering och tillser att det parlamentariska systemet fungerar. I många sammanhang har talmannen inte ens rösträtt, vilket talmannen har hos oss. Det finns alltså många frågor i anslutning till det här som man kan fortsätta att diskutera, men det är upp till talmanskonferensen att ta upp den frågan.

   

  Min poäng är alltså den att faller regeringen skall också talmannen avgå. Nu är det alltså så att talmansposten knyts till den regering och till den maktfördelning som skapas. Likaså borde man i en sådan situation se över sammansättningen i utskotten. Det som hände förra gången var att vi hade en parlamentarisk obalans i systemet. I många situationer var det oppositionen som hade majoritet i utskotten och det skapade mycket slitningar under den senaste mandatperioden. Jag hoppas nu att de som föreslår det här också är konsekventa när och om situationen förändras i fråga om regeringssammansättningen under den här mandatperioden.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att talmanskonferensens framställning i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen föreläggs för godkännande. Begärs ordet? Framställningen är godkänd.

   

  Lagtinget har därmed med omedelbar verkan befriat Gunnar Jansson från hans uppdrag som lagtingets talman.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Med anledning av beslutet om befrielse meddelar talmannen att val av ny talman enligt bestämmelsen i 20 § 4 mom. lagtingsordningen skall förrättas. Talmanskonferensen har beslutat att valet förrättas vid plenum inkommande måndag den 3 december 2007.

  Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 3 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.05).