För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 16 januari 2008 kl. 13.00.

  ANDRA VICETALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Roger Nordlund).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Talman Roger Nordlund anhåller om befrielse från lagtingsarbetet den 16 januari för ett annat uppdrag: möte med landshövding Rauno Saari i Åbo. Beviljas.

   

  Meddelanden

  ·        Meddelas att självstyrelsepolitiska nämnden till vice ordförande valt vtm Gunnar Jansson.

  ·        Meddelas ytterligare att en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen hålls vid ett särskilt plenum på fredag den 18 januari med början kl. 9.30. Landskapsregeringen har meddelat att följande medlemmar kommer att närvara vid frågestunden, nämligen lantrådet Viveka Eriksson, landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, landskapsregeringsledamoten Jan-Erik Mattsson och landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa. Ytterligare meddelas att en lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden skall anmäla sig till lagtingets kansli senast den 18 januari kl. 8.30, om möjligt redan dagen innan den 17 januari.

  ·        Meddelas vidare att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks enkla fråga nr 4/2007-2008 kommer att avges vid plenum den 18 januari.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 3/2007-2008 angående tredje tilläggsbudget för år 2007. (FR 13/2007-2008).

   

  Ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 18 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2007-2008 angående offentlig upphandling. (FR 8/2007-2008).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandling eller att förkasta detsamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lag­förslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lag­tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs betänkandets motivering för enda be­handling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2007-2008 angående ny yrkeskompetenslagstiftning. (FR 6/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Olof Erland:

  Herr talman!

  Jag skulle vilja göra en komplettering till presentationen av betänkandet i måndags. Det är nämligen så att utskottet har gjort ett förbiseende i 55 §. I första momentet har vi tagit bort begreppet ”studerande” därför det omfattar också andra kategorier. Förbiseendet innebär att vi i tredje momentet har lämnat kvar begreppet. Jag föreslår därför att justeringsutskottet skulle göra en korrigering och byta ut begreppet ”den studerande” till ”deltagare”. Jag ber alltså att justeringsutskottet beaktar detta förbiseende.

   

  TALMANNEN: Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av körkortslagen för landskapet Åland för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående anpassning av landskapslagstiftningen till förbudet mot drivgarnsfiske. (FR 14/2007-2008).

   

  Talmanskonferensens framställning om talmannens representationsersättning. (TMK 5/2007-2008).

   

  Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion angående ändring av 30 § lagtingsordningen. (LM 1/2007-2008).

   

   Ärendena kommer att upptas vid lagtingets plenum fredagen den 18 januari.

   

  Lagtingets nästa plenum är fredagen den 18 januari kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.13).