Föredras

Talmansval V 18/2019-2020

 • Med anledning av att lagtingsledamoten Ingrid Zetterman på begäran har befriats från uppdraget som första vicetalman förrättas val av en ny första vicetalman. Valet förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

  Nu förrättas val av lagtingets första vicetalman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

  Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

  Upprop.


 • Jag ber lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Jesper Josefsson att biträda vid rösträk­ningen.

  28 st. röstsedlar är inlämnade. Rösträkningen har visat att 22 röster har avgivits för lagtingsledamoten Katrin Sjögren
  2 röster har avgivits för lagtingsledamoten John Holmberg, 1 röster har avgivits för lagtingsledamoten Marcus Måtar
  och ytterligare har 3 blanka röstsedlar avgivits.

  Eftersom lagtingsledamoten Katrin Sjögren har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets första vicetalman för återstoden av arbetsåret 2019-2020.

  Jag ber den nyvalda vicetalmannen att avge sin försäkran.


 • Talman! Bästa lagting. Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Tack. Samtidigt som jag önskar den nyvalda vicetalmannen lycka till och önskar ett gott samarbete, vill jag också passa på att tacka den avgående förste vicetalmannen Ingrid Zetterman för ett mycket gott samarbete. Vi ser säkert en blivande talman i framtiden där också.