Föredras

Talmansval V 1/2020-2021

 • Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Jag konstate­rar att valurnan är tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Liz Mattsson och John Holmberg att biträda vid rösträkningen. Jag ber ledamot Holmberg att föra urnan med rösterna till talmanspodiet.

  Rösträkningen har visat att 22 röster har avgivits för lagtingsledamot Bert Häggblom, 2 röster för lagtingsledamot Roger Nordlund och ytterligare har 5 blanka röstsedlar avgivits. Eftersom lagtingsledamoten Bert Häggblom fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2020-2021.

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Liz Mattsson och John Holmberg att sitta kvar och biträda vid rösträkningen.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Katrin Sjögren fått 24 röster, lagtingsledamot John Holmberg 3 röster och lagtingsledamot Lars Häggblom 1 röst, vidare har 1 blank röstsedel inlämnats.
  Eftersom lagtingsledamot Katrin Sjögren fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets första vicetalman för arbetsåret 2020-2021.

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Liz Mattsson och John Holmberg att sitta kvar och biträda vid rösträkningen.

  Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamot Roger Nordlund medan 3 röster har avgivits blanka. Eftersom lagtingsledamot Roger Nordlund fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2020-2021.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

  Jag tackar rösträknarna för väl utfört värv.


 • Talman Bert Häggblom Anförande | 12:24

  Jag, Bert Gunnar Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag leder nu förhandlingarna i egenskap av talman.

  Jag ber från hela presidiets vägnar tacka för det förtroende ni visat genom att välja oss till talmän under kommande arbetsår.

  Ett meddelande om valet av talman och vice talmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.