Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


  • Tack, fru talman! I det här lagförslaget som ni har framför er så är det små tekniska förändringar som görs beträffande regleringen av behörighetsvillkor i landskapslagarna om tillämpning av lagen angående specialomsorgen av utvecklingsstörda och i landskapslagarna om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. Förändringarna behöver vi göra för att anpassa de här lagarna till ny det nya socialvårdslagstiftningspaketet som ska träda i kraft 1.1.2021.


  • Tack, talman! Tack minister Holmberg-Jansson för den redogörelsen. Det finns antagligen inte så mycket att invända till det här lagförslaget. Jag har kikat på det och det ser bra ut.

    Jag tänker mera på användningen av ordet utvecklingsstörda som finns i lagtexten men inte i rubriken. Är det ett medvetet val eller är det någon miss?


  • Tack, fru talman! Jag kan tyvärr inte svara på det, men jag har också reagerat på det. Vi behöver titta igenom det och jag kanske kan återkomma till er i utskottsbehandlingen.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.