En temporär höjning av maximala boendeutgifter i lagen om allmänt bostadsbidrag

Lagförslag LF 22/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av 3 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag gällande de maximala boendeutgifterna. Förslaget innebär att de högsta be-loppen på månatliga maximala boendeutgifter som beaktas som godtag-bara vid beviljande av bostadsbidrag, temporärt höjs med 10 procent under ett års tid.
Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till första tillläggsbudget för 2023 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning