Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning

Lagförslag LF 39/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna trots sekretessbestämmelseserna temporärt ska ha en skyldighet att överföra uppgifter om beviljade utkomststöd till Folkpensionsanstalten. Förslaget sammanhänger med ett förslag till lag om temporär epidemiersättning som för närvarande är under behandling i riksdagen.
Lagen om temporär epidemiersättning gäller ekonomiskt stöd till personer eller familjer som under tiden mars–juli 2020 beviljades grundläggande utkomststöd. Stödet finansieras av staten och lagen blir tillämplig även på Åland. Enligt lagen ska stödet handläggas av Folkpensionsanstalten och beviljas utan ansökan på basen av uppgifter om grundläggande utkomst-stöd under den aktuella perioden. I riket handläggs utkomststödet av Folk-pensionsanstalten medan det på Åland sköts av kommunerna. För att åländska klienter ska kunna beviljas epidemiersättning på samma villkor som klienter i riket måste uppgifter om grundläggande utkomststöd överföras från kommunerna till Folkpensionsanstalten.
Den föreslagna lagen är tidsbegränsad och avsedd att tillämpas under den tid som lagen om temporär epidemiersättning gäller. Den sistnämnda lagen gäller till och med den 31 december 2020 och det är synnerligen viktigt att den här föreslagna lagen hinner träda i kraft innan dess.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen