Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Herr talman! Landskapsregeringen föreslår med detta lagförslag att kommunerna trots sekretessbestämmelserna temporärt ska ha en skyldighet att överföra uppgifter om beviljade utkomststöd till Folkpensionsanstalten. Förslaget sammanhänger med ett förslag till lag om temporär epidemiersättning som för närvarande är under behandling i riksdagen.

  Lagen om temporär epidemiersättning gäller ekonomiskt stöd till personer eller familjer som under tiden mars–juli 2020 beviljades grundläggande utkomststöd. Stödet finansieras av staten och lagen blir tillämplig även på Åland. Enligt lagen ska stödet handläggas av FPA och beviljas utan ansökan på basen av uppgifter om grundläggande utkomststöd under den aktuella perioden. I riket handläggs utkomststödet av FPA medan det på Åland sköts av kommunerna. För att åländska klienter ska kunna beviljas epidemiersättning på samma villkor som klienter i riket måste uppgifter om grundläggande utkomststöd överföras från kommunerna till Folkpensionsanstalten.

  Om vi backar bandet en smula så hade Åland från början inte beaktats när detta förslag om epidemiersättning togs fram i brådskande takt i våras. Den 26 juni så skickade vi ett utlåtande till ministeriet som vi hade via självstyrelsepolitiska nämnden där vi tog ställning till att detta gäller på Åland på grund av att vi under våren haft undantagsförhållanden. I utlåtandet som skickades så påtalade vi avvikelserna i hur utkomststöd utbetalas. På Åland utbetalas det av kommunerna och i Finland utbetalas det av FPA. Så denna lag handlar egentligen om att nu möjliggöra så att FPA får information från kommunerna om vilka som lyft utkomststöd under perioden mars-juli och som nu lyfter utkomststöd under hösten september-december. Det handlar om en summa av 75 euro per person/månad. För familjer bestående av fem personer så är det ansenlig summa. De åländska klienterna
  har rätt att få detta från Finland.

  Vi har i samarbete med ministeriet kommit fram till att det här är den lösning som möjliggör en utbetalning till åländska klienter. Finland kan inte ålägga en kommun på Åland enligt självstyrelselagen om de inte ålägger samma sak till de finländska kommunerna, vilket då inte är fallet här då det ålägger FPA i Finland att utbetala detta stöd.

  Vi från regeringen önskar en snabb behandling av ärendet då ärendet just nu ligger i utskottet för behandling. Från avdelningens sida så har man på tisdag nästa vecka bjudit in till ett informationstillfälle för socialsekreterarna i kommunerna över Teams där vi lyft upp vikten av att någon från kommunen bör närvara, för att informera om detta. Även på fredag får kommunerna information då det är samråd för kommunerna.

  Vissa kompletteringar till lagförslaget i Finland är på gång, bland annat när det gäller inkomstskattelagen men det är inget vi behöver göra något åt då det är en blankettlagstiftning som automatiskt kommer att träda i kraft här. Det är nämligen så att detta stöd även ska vara skattefritt.

  Vi har utrett olika väga att hitta en lösning men den här vägen med en landskapslag ser vi som den enda vägen som vi hittade och som var möjlig just nu.

  Justitieministeriet och Ålandsdelegationen informerade om att lagstiftningen befinner sig i röret och kommer att fordra en brådskande hantering i lagstiftningskontrollen, allt för att hinna träda i kraft i god tid innan årsskiftet.
  Vi hoppas på en skyndsam behandling i utskottet av ärendet. Tack, talman.


 • Tack, talman! Nu har jag kanske inte hunnit bekantat mig så hemskt noga med det här lagförslaget, men ni ska få en snabb behandling i utskottet.

  Jag blev att fundera lite på att det inte desto mera står om hur de här uppgifterna överförs från kommunerna till FPA. Är det per brev eller finns det en digital hotline eller vad? Jag tänker lite på sekretessen. Har ni någon uppfattning?


 • Tack, herr talman! Tyvärr kan jag inte ge utförligare information om det. Sekretessen är en av de sakerna som vi hela tiden har beaktat. Detta har lagberedningen, tillsammans med ministeriet i Finland, kommit fram till att är den enda möjliga vägen, att göra en landskapslag. Men tyvärr så kan jag inte svara på det nu, men jag kan återkomma och berätta när jag kommer till utskottet.


 • Tack, talman! Då säger vi så.

  Sedan blir jag också lite att fundera, nu när ministern berättar, kan det då bli många som blir betalningsskyldiga sitt utkomststöd tillbaka?


 • Tack, herr talman! Absolut inte, det här är en komplettering bara för att man ser att den här gruppen personer är extra utsatta. Det innebär att man får en extra summa om 75 euro per månad per person i familjen, i fyra månaders tid.


 • Talman! Man får gratulera till en mycket kreativ lösning av den juridiska frågan som kanske ter sig synligt, rent praktiskt, inte vara så svår men som teoretiskt säkert gav en hel del huvudbry.

  Precis som ministern sade så diskuterade vi det här redan i våras i självstyrelsepolitiska nämnden. Nu verkar det som att ärendet hanterats i mycket, mycket brådskande takt trots att man har känt till den finska lagstiftningen i ett halvår snart. Hur kommer det sig att det har blivit så bråttom?


 • Tack, herr talman. Ja, det var den 26 juni så det var väl i somras som vi var till självstyrelsepolitiska nämnden och som utlåtandet skickades iväg. Det kom till regeringen i juni, det skickades hit för ett utlåtande, sedan har det varit uppehåll under sommaren och det kom till utskottet där man noterade under utskottsbehandlingen att detta inte kommer att gå. Det som vi påtalade redan i vårt utlåtande var att vi har olika sätt att betala ut pengarna. Därför blev det en väldig stress. Bara för att belysa det som ledamot Söderlund var inne på så var lagförslaget klart igår. Det här har gjorts med en väldig hastighet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.