Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Landskapsregeringen föreslår en landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet. Förslaget medför att den arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet även skulle kunna beviljas ett temporärt tilläggsstöd, så att det sammanlagda stödet skulle uppgå till 75 procent av kostnaderna.

  I lagförslaget ingår även en separat temporär lagstiftning som gör möjligt att under en begränsad tidsperiod bevilja ett tilläggsstöd till arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet. Detta tilläggsstöd skulle enligt förslaget uppgå till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Stödet skulle kunna beviljas för högst sex månader.

  Finans- och näringsutskottet är, rätt självklart, ingen vän av att samhällsstöd utbetalas på det här sättet och utan ett tydligt mål men kriser väcker nya idéer och detta är en sådan. Arbetslösheten på Åland har nått historiskt höga nivåer och osäkerheten kring vår vardag märks överallt och allt mer. För att bibehålla konkurrenskraften i samhället och helst stärka oss alla har utskottet bedömt att förslaget är ett av många steg som behövs för att hela Åland ska klara utmaningarna som Covid-19-pandemin för med sig. I ljuset av att arbetsgivarna måste stå för en andel om 25 procent, det osäkra läget för flera av de branscher som berörs och eftersom arbetslösheten på Åland nått en historiskt hög nivå finner utskottet att åtgärden är motiverad.

  Om något stöder ett enhälligt utskott tanken på att med alla medel försöka vända alla våra utmaningar till något framtidsorienterat. Bland de som i dag, över i stort sett en natt, blivit arbetslösa torde finnas många välutbildade personer med lång erfarenhet vilka torde ha god kapacitet att omsätta sitt kunnande i företagsamhet. På sikt kan det vara till fördel för Åland att stimulera dessa personers företagsamhet. Det temporära tilläggsstödet för start av nya bolag är därmed ändamålsenligt.

  Vad stort sker kan också ske snabbt, noterar utskottet när det handlar om framtagande av lagförslaget. Kanske lite för snabbt, lagen är inte särskilt enkel att ta till sig ens för vana lagboksläsare. Utskottet anser att texten kunde gjorts mer lättillgänglig men vi valde att inte ge oss in på en ny beredning av lagen. Förslaget sträcker sig ändå bara fram till sista juni nästa år och ska övervakas och förklaras av Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten AMS vilket enligt vår mening borgar för trygghet och förnuft.

  Med hänvisning till det anförda föreslår finans- och näringsutskottet att lagtinget antar lagförslagen med något ändrade lydelser vilket framkommer i betänkandet.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:37

  Talman! Jag tycker att det är värt att lite stanna upp och notera det som också återges i betänkandets allmänna motivering: "Arbetslösheten på Åland har under året nått historiskt höga nivåer. Utskottet har övervägt huruvida det är ändamålsenligt att understöda företag att fortsätta anställa arbetskraft som företaget av sin egen ekonomiska förmåga inte har kunnat ha kvar." Här följer ett längre resonemang efter det där utskottet ändå landar i "då arbetslösheten nått en sådan historiskt hög nivå finner utskottet att åtgärden är motiverad."

  Det är mycket positivt att landskapsregeringen agerat blixtsnabbt med sysselsättningsfrämjande åtgärder. En del åtgärder, kan vi notera redan nu, har varit mycket framgångsrika, andra kanske visar sig mindre framgångsrika. Jag tror att det viktigaste i det läge som vi befinner i just nu är medvetenheten om att det är trial & error som gäller. Vi måste fortsätta prova oss fram, utgående från våra förutsättningar. Det viktigaste nu är att göra något. Det vore nästan tjänstefel att inte göra någonting alls. Tack.


 • Ledamot Jesper Josefsson (C) Anförande | 13:39

  Tack talman! Jag tänkte hålla ett kort anförande och lyfta något som ligger mig varmt om hjärtat - att starta eget företag. Jag ska förstås hålla mig till vad det här lagförslaget innehåller - ett starta eget stöd för arbetslösa.

  Som utskottet skriver i sitt betänkande, och som ledamot Valve också nämnde, så har Åland under året nått historiskt höga nivåer av arbetslösa. I betänkandet lyfts det även att bland de arbetslösa finns det många välutbildade personer med lång erfarenhet. Flera av dem har alltså troligtvis stor potential att kunna sälja sin kunskap i form av eget företag. Därav finner de det starta eget stödet som den här lagen bl.a. innehåller ändamålsenligt vilket även jag gör.

  En annan del av de arbetslösa, och även den största delen, är unga personer som ännu inte fått chansen att samla på sig arbetserfarenhet. Även för dem kan det här stödet eller också bara idén om att starta eget komma väl till pass då unga rent generellt har en tendens att vara innovativa och nytänkande och det är precis vad vi behöver mer av.

  Att starta eget är till en början inte enkelt och i dessa tider kan det kännas osäkert. Men det är faktiskt ofta under och efter en kris som det skapas otroliga möjligheter och nya stora företag växer fram.

  Vad som gör att en företagsidé lyckas eller inte är ganska svårt att säga, men då man tittar på framgångsrika företag är oftast timingen en väldigt stor avgörande faktor. Idén och personerna bakom ett företag kan vara hur bra och duktiga som helst men om de är för tidigt eller för sent ute så kommer det inte funka. En bra idé i rätt tid är nyckeln till succé. Jag tror att det finns många här på Åland som sitter på idéer som kan bli succéer just i dessa tider. Nu när faktiskt hela världen är upp och ner öppnas det, som sagt, många möjligheter och då tycker jag vi ska uppmuntra och hjälpa människor att försöka förverkliga sina eventuella företagsidéer.

  Avslutningsvis, att driva eget är även väldigt lärorikt så man kan också se det som vidareutbildning vare sig man lyckas eller inte. Det här starta eget stödet är mycket väl investerade pengar. Jag hoppas att man utvärdera resultaten för att se om man ska ha något sorts starta eget stöd även i normala tider för vi kommer alltid vara i behov av nya företag. Tack, talman.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Då har vi betänkandet om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet på vårt bord.

  Det är en intressant blandning av nya lagar och ändring av gällande lag. Jag baserar mitt anförande på basen av hur jag uppfattar lagpaketet. Vi skriver i betänkandet: ”Lagstiftningen bör utformas så att den är lättillgänglig för gemene man. I föreliggande fall kunde lagtexten med fördel ha utformats på ett enklare sätt.”

  Men vi från Åländsk Demokrati stöder intentionerna i denna lagstiftning och hoppas att den klarar lagkontrollen.

  Herr talman! I den allmänna motiveringen skriver vi i betänkandet: ”Arbetslösheten på Åland har under året nått historiskt höga nivåer”, vilket också andra har nämnt. I betänkandet till tilläggsbudgeten preciserar vi ytterligare: ”Arbetslösheten på Åland var 10,1 procent den 15 september vilket innebar att 1 547 personer var arbetslösa eller permitterade. Det kan jämföras med 3,5 procent i september 2019. Den 15 juni var arbetslösheten 13,5 procent. Detta är den historiskt högsta arbetslösheten på Åland. I Mariehamn var den 17,5 procent.” Det är i detta exceptionella läge som dessa förslag har lagts fram och i detta läge som de ska utvärderas.

  Stöden kan alltså erläggas till arbetslösa som erhåller ny eller ”gammal” anställning eller som startar eget företag. Vid nyanställning kan upp till 75 procent av lönekostnaderna stödas och vid start av företag finns ett extra tilläggsstöd om 30 euro per dag. Normalt krävs att företagaren inte har permitterat någon de senaste tolv månaderna för att kunna få ett stöd. Här har den tiden förkortats till tre månader och också den tid som den nyanställde har varit arbetslös har förkortats. Stödet kommer att utbetalas under högst sex månader fram till den sista juni 2021.

  Herr talman! Det har förekommit en del kritik mot dessa stöd. När det gäller att starta företag så har en del sagt att ingen vill starta företag i dessa tider. Må så vara, men vi tycker att det är bättre att man ger en extra morot för den som vill och så ser vi hur det går. Däremot kan man invända mot att man enbart ger stöd för s.k. lönekostnader, medan ett företag ju har andra kostnader, men så här ser ju stöden ut. Detta är kanske något som företagaren Karlström kunde se över?

  När det gäller stöd till nyanställningar så skriver vi i betänkandet: ”Utskottet har övervägt huruvida det är ändamålsenligt att understöda företag att fortsätta anställa arbetskraft som företaget av sin egen ekonomiska förmåga inte har kunnat ha kvar. Det kan ses som motverkande av marknadskrafter vilket hämmar nödvändig förnyelse av näringslivets struktur.”

  Vi från Åländsk Demokrati ser inte detta som någon stor risk i detta skede, då många företag många gånger har hamnat i problem så att säga ”över en natt” vilket innebär att de inte behöver ha normala marknadsproblem.

  Det har också framförts kritik om att enbart de företag som har permitterat personal under våren skulle ha nytta av dessa stöd, men så är ju ingalunda fallet. Både företag som permitterat exempelvis för fyra månader sedan och de som inte har permitterat har ju rätt att återanställa eller anställa personal med hjälp av dessa stöd.

  Alltså om jag har förstått lagstiftningen korrekt så kommer stöd att kunna ges till personer som är arbetslösa och som startar eget eller som anställs av någon som permitterar eller sagt upp personal för minst tre månader sedan eller som inte permitterat någon. De enda som inte får stöd är företag som anställer någon som hotas av arbetslöshet.

  Frågan är vad landskapsregeringen kan göra i ett kommande skede. Vi talar om budget 2021. Kan man tänka sig att alla nyanställningar stöds på något sätt? Det finns ju även i svåra tider företag som faktiskt är framgångsrika och som till och med har svårt att få tag i lämplig personal.

  Herr talman! I behandlingen av både tilläggsbudgeten och dessa lagar så har vi i utskottet försökt se dessa som en bas för budget 2021. Vi från Åländsk Demokrati vill gärna se dessa lagar som en bas, inte bara för budget 2021 utan kanske för hela lagtingsperioden, tyvärr.

  Minister Karlström har ju upprepade gånger talat om sin verktygsbox och det vore intressant att veta vad som finns mera än just de här lagförslagen.

  Vi vet inte vad som kommer att hända. Någon sade att det kan gå bättre, det kan gå sämre, men vi vet faktiskt inte.

  Arbetslösheten var, som sagt, 13,5 procent i juni. Hur länge tar det innan vi åter kommer ner till normal arbetslöshet? Vid bankkrisen i början av 1990-talet steg arbetslösheten till 9 procent på Åland. Den gången tog det fem år innan vi kom tillbaka till samma arbetslöshet och det är den högsta arbetslösheten tidigare här på Åland.

  Men vi kan jämföra med Finland, under samma bankkris så steg arbetslösheten där till 18 procent på årsbasis. Kan ni gissa hur lång tid det tog för Finland att återgå till samma arbetslöshetsgrad som före bankkrisen? 8 år? 10 år? 15 år? Vi ska minnas att det alltså är 30 år sedan bankkrisen. Jag vet att vissa här är intresserade av historia, men ekonomisk historia kanske är en liten nisch. Faktum är att frågan är felställd, ”hur lång tid det tog?”. Jag borde fråga; hur lång tid tar det? Finland har ännu inte kommit ner till samma arbetslöshet som före bankkrisen för 30 år sedan. Men, som sagt, då blev arbetslösheten 20 procent, här hade vi 13 procent som högst

  Herr talman! I måndags blev vårt plenum lite stympat eftersom regeringen hade planerat in ett budgetseminarium under plenitid. Sju av dagens ärenden kunde nog ha behandlats redan i måndags. Jag anser att en regering ska planera in sina seminarier när det inte är plenidagar, men så här blev det. Om någon i måndags hade frågat om jag hade förtroende för regeringen så hade jag kanske inte svarat jakande.

  Men, herr talman, mot bakgrund av den nuvarande arbetslösheten och de åtgärder som vi nu behandlar och mot bakgrund av måndagens seminarium så skulle det vara intressant att höra hur minister Karlström ser på framtida åtgärder. Vilka åtgärder finns i verktygsboxen och vilka åtgärder kan han tänka sig att vidta under nästa år, 2021? Tack för ordet, herr talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:49

  Talman! Tack ledamoten Toivonen för ett fascinerande anförande. Jag är fortfarande osäker på om partiet Åländsk Demokrati stöder åtgärden eller är emot den. Jag uppfattade ledamot Toivonens anförande som något dunkelt.

  Men är det inte viktigast att vi gör något alls överhuvudtaget, ledamot Toivonen? Vi sitter alla i samma båt. Båten läcker. Det är mindre viktigt om vi tömmer båten med en hink eller ett öskar. Om en hink eller ett öskar inte duger, har ledamoten Toivonen då ett eget förslag på vad vi kunde göra i stället?


 • Tack för ordet, herr talman. Tack för frågan. Jag beklagar om jag var så dunkel. Jag försökte säga att under normala förhållanden så skulle vi knappast godkänna det här. Men som jag gick igenom så är det här synnerligen exceptionellt och vi stöder det fullt ut. Precis som ledamoten sade, vi vet inte vilket förslag så man kan stöda alla. Jag frågade till och med om det finns möjlighet att kanske även stöda företag som nyanställer folk, inte 75 procent men kanske något lite mindre.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:51

  Talman! Tydlighet är bra. Jag tycker att tydlighet är särskilt viktigt i det läge vi befinner oss i just nu. Kan vi inte ge våra 1 700 arbetslösa något annat så bör vi åtminstone kunna ge dem tydlighet. Det borde vi alla kunna ge i den här salen och berätta vad vi vill göra för dem, vad vi inte vill göra och varför. Jag efterfrågar faktiskt lite mer tydlighet från ledamoten Toivonen.


 • Tack, herr talman! Som jag har sagt tidigare i det här exceptionella läget så tycker jag att det är bättre att vi stöder regeringens förslag, vilket jag gör och inte kommer med nya förslag för då blir det en diskussion kring det. Det är bättre att regeringen kommer med förslag och vi stöder. Som jag sade, 1 500-1 600, jag har ju tidigare också efterfrågat flera förslag speciellt i tilläggsbudget 4 där det inte fanns så mycket enligt vår uppfattning.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet
  för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring och ändring av landskapslagen om
  arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.