Remissdebatt

Tidigarelagd ålderspension MOT 7/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till  lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Bästa lagting. Så har vi då min åtgärdsmotion nr 7/2017-2018 ”Tidigarelagd ålderspension” på vårt bord.

  I motiveringen till motionen skrev jag ungefär: ”För att motivera ett aktivare deltagande i de demokratiska processerna har man på många håll olika slag av övergångsarrangemang efter avlutat uppdrag i parlament eller regering. Dessa ”fallskärmar” har på annat håll justerats för att mer överensstämma med det förändrade allmänna rättsmedvetandet.

  För en tid sedan infördes nya regler i form av anpassningsbidrag för s.k. ”nya” lagtingsledamöter på Åland, dvs. för oss som kom in vid senaste val, men ingen justering gjordes för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension, dvs. för dem som redan satt i lagtinget eller som hade avlutat sitt uppdrag.

  Med anledning av detta föreslår jag i motionen ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående göra en översyn av reglerna för tidigarelagd ålderspension och anpassningsbidrag och anpassar dessa bl.a. så att de tar hänsyn till fler inkomstslag.” Det kan även gälla antalet år.

  Fru talman! Låt mig kort gå igenom dessa regler, även om vi säkert känner till dem i minsta detalj.

  På vår hemsida kan vi läsa följande: ”En ledamot som inte har fyllt 65 år när ledamotsuppdraget upphör kan beviljas tidigarelagd ålderspension eller anpassningsbidrag beroende på när ledamotsuppdraget börjat och om förutsättningarna uppfylls.”

  Där finns olika alternativ:

  Tidigarelagd ålderspension – om ledamotsuppdraget har börjat före 1.11.2015.

  ”Tidigarelagd ålderspension kan beviljas efter att ledamotsuppdraget upphört om uppdraget varat minst sju år. Pensionen betalas endast till den del pensionen inte tillsammans med förvärvsinkomster överstiger maximibeloppet för ledamotspension.”

  Anpassningsbidrag - ledamotsuppdraget har börjat 1.11.2015 eller senare.

  ”Anpassningsbidrag kan beviljas när ledamotsuppdraget upphört om uppdraget varat minst tre år enligt följande: Förvärvsinkomster och även kapitalinkomster inverkar på anpassningsbidragets storlek. Anpassningsbidraget betalas endast till den del bidraget inte tillsammans med förvärvsinkomster och kapitalinkomster överstiger maximibeloppet för ledamotspension.”

  Fru talman! Det är alltså detta som är den principiella skillnaden. För ledamöter som började före 1.11.2015 är det enbart förvärvsinkomster som påverkar på eventuell tidigarelagd ålderspension fram till 65 års ålder.

  För oss, som började 1.11.2015 är det såväl förvärvsinkomster som kapitalinkomster, som inverkar på det motsvarande anpassningsbidraget.

  En person som slutat i lagtinget, enligt det gamla systemet, kan alltså lyfta kapitalinkomster från ett eget företag och dessutom lyfta en tidigarelagd ålderspension. Det är detta jag vill ändra på med hjälp av denna åtgärdsmotion.

  Fru talman! De flesta minns nog ännu då vi debatterade det portugisiska skatteavtalet och ltl Petri Carlsson beskyllde mig för jäv och undrade om jag skulle få delta i debatten. Jag ska inte citera den här gången. Jag var inte jävig, och reglerna är sådana så att man ändå får delta i debatten.

  Denna gång är det faktiskt så att alla ni som fanns i lagtinget 1.1.2015 berörs av den här förändringen, men ni har, som sagt, rätt att delta i debatten. Det är inget problem.

  Jag skrev också att det ska vara ”översyn av reglerna för tidigarelagd ålderspension och anpassningsbidrag” dvs. jag vill att man gör en översyn av båda regelsystemen, så reglerna kan också beröra mig.

  Fru talman! Detta pensionssystem har debatterats i offentligheten och det har ju känts som att mannen på gatan, väljarna eller hur vi nu vill uttrycka oss, anser att systemet bör ändras.

  Några av er kanske såg att vi från Åländsk Demokrati passade på att ställa en fråga kring just ålderspensionen i Åland Gallup i juli. Vi frågade om man ansåg att enbart förvärvsinkomsten skulle inverka på tidigarelagd ålderspension, eller om även kapitalinkomstena skulle räknas med. Av de 1 000 personer som deltog i enkäten så var det 68 % som ansåg att båda inkomstslagen skulle beaktas, 16 % ansåg att enbart förvärvsinkomsterna skulle beaktas och 15 % kunde inte ta ställning. Det var förvånansvärt lågt för det är en svår fråga och vi hade svårt att formulera den så att man skulle förstå frågan.

  Det betyder att 81 % av de som kunde ta ställning ansåg att även kapitalinkomsterna också ska beaktas.

  Fru talman! Jag kunde också i somras läsa att fru lantrådet inte hade för avsikt att ta upp denna fråga till behandling under den här lagtingsperioden. Jag kan då i alla fall informera lantrådet om att 86,7 % av de personer som då skulle ha röstat på de tre regeringspartierna ansåg att även kapitalinkomsterna borde beaktas vid beräkningen av tidigarelagd ålderspension.

  Det intressanta var att när jag gjorde ett vägt medeltal av oppositionens åsikter, alltså de som stödde oppositionen, så var det faktiskt bara 78 % som ansåg att kapitalinkomsterna skulle räkans med. Regeringens väljare är alltså mera för att man ska ändra systemet än oppositionen.

  Men detta är min åsikt att det ska ändras och också ÅDs väljare låg väldigt högt, men inte högst. Det finns partier här som har sympatisörer som i ännu högre grad anser att kapitalinkomster ska beaktas.

  Tack för ordet. Nu är ordet fritt för alla er andra. Tack.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack, fru talman! Tack ltl Toivonen för anförandet. Jag kan hålla med om att gemene man, mannen på gatan, tror nog att det är så här redan. Många blir förvånade och lite förfärade faktiskt att det går att utnyttja systemet på det här sättet. Tyvärr är det några som har gjort det genom åren och ingen skugga ska falla över dem. De har bara använt det systemet som har funnits. Kanske på grund av detta så har den här frågan aktualiserats nu.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Ja, jag instämmer i det som ltl Wikström sade. Jag kan också betona att självklart de som har gjort det så har gjort det enligt gällande system. Det är absolut korrekt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack, fru talman! Det gäller att vara vaken när man ska följa med ltl Toivonens sifferexercis.

  Jag är lite nyfiken på att få höra om ledamoten tycker att underlaget på facebook är tillförlitligt att ha som underlag för en sådan här lagframställning? Är det bra att vi frågar 1 000 personer på dessa lösa grunder och använda det som underlag?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Jag tror att ltl Staffas har missat tidsföljden, dvs. åtgärdsmotionen inlämnades i juni eller maj. Sedan framkom detta med Åland Gallup under sommaren och då tänkte jag att det kunde vara intressant att veta vad det åländska folket tycker om det här.

  Man frågar 1 000 personer, jag har läst lite hur det vägs och vinklas för att inte få en överrepresentation av vissa personer och det görs väldigt bra. Cirka 1 000 personer på Åland är nog väldigt många om man jämför med Sverige där man ibland gör gallupar med 1 500 och sedan säger man att så här många procentenheter kommer det och det partiet att få i valet. Jag litar nog rätt väl på den här. De exakta siffrorna är väldigt, väldigt positiva.

  Ltl Mikael Staffas, replik

  Tack för det svaret, det var inte direkt klargörande.

  Anser ledamoten att han har lyckats åstadkomma det som ÅSUB gjorde med sin undersökning för två år sedan när man frågade hela befolkningen någonting som byggde på vetenskap? Tycker ledamoten att hans tolkning är lika trovärdig eller är det bara ett bollande med siffror?

  Visst gjordes den här framställningen före undersökningen. Men nu använder ledamoten de här siffrorna som ett stöd för sin lagmotion, och det var därför som jag förde fram det.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, fru talman! Jag förstår inte varför jag inte kunde få använda en gallup som har gjorts och som ett stöd. Den som har gjort gallupen ansvarar ju för att den är korrekt. Jag säger inte bara; ”jag tror att folk tycker att det här är dåliga regler”, vilket Wikström också sade att han har uppfattat. Jag har siffor och jag vet att 86 procent av dem som stöder liberalerna tycker att den här motionen borde gå igenom.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.