Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Lagförslag LF 38/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tillägg görs i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården så att tillfälligt anställda personer som verkar i yrken där legitimering som socialarbetare eller socionom YH krävs antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården för det fall att de i sin yrkesutövning blir föremål för tillsynsåtgärder. I övrigt föreslås ändringar av teknisk natur. En överenskommelseförordning om att yrkesutbildade personer inom socialvården verksamma på Åland ska ingå i Finlands register över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki, samt att registret ska upprätthållas av Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ingåtts.

Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft den 1 januari 2021. Enligt sistnämnda lag ska centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården tillhandahållas på Åland senast den 1 augusti 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning