Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 18.1.2010, har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Johan Ehn, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:  

  ” att lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om att kraftfulla åtgärder vidtas för att propositionsutkastet ändras så att ett generellt undantag för Åland inskrivs eller så att åländska myndigheter ges rätt att besluta om undantag och att en förhandling inleds om övertagande av behörighet för att undvika delad behörighet. ”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamoten Anders Erikssons  förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning.

  Ltl Johan Ehn, replik

  Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning i denna fråga.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Jag understöder det förslaget.

  Öppen omröstning har föreslagits av lagtingsledamoten Johan Ehn och understötts av lagtingsledamoten Anders Eriksson och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamoten Dahl och lagtingsledamoten Gunell biträda vid rösträkningen. Upprop.

   

  Omröstningen har utfallit så att 14 ja-röster har avgivits, 13 nej-röster, 1  frånvarande och 2 avstod. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.