Föredras

Upphandling av bränsle SF 10/2011-2012

 • Utdrag ur protokollet

  En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.

  För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

  Svaret kommer att ges av minister Veronica Thörnroos.

  Ltl Mats Perämaa

  Tack, fru talman! Rubriken lyder; upphandling av bränsle.

  Landskapsregeringens upphandlar årligen bränsle för stora belopp. Förutom det självklara att landskapsregeringen ska följa upphandlingslagar och -regler så att alla parter behandlas lika, är det viktigt att skattebetalarnas intressen bevakas så att det upphandlade bränslet blir så förmånligt som möjligt.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Har landskapsregeringen följt lagar och regler i sin bränsleupphandling och har landskapsregeringen haft som målsättning att upphandla ett så förmånligt bränsle som möjligt?                            

  Minister Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Som ni alla känner till så är det stora pengar i omlopp när man talar om bränsleupphandling. Det är miljonbelopp som är i rörelse. Det är därför av största vikt att beredningen inför en upphandling är av högsta möjliga kvalitet. Eftersom det beräknade värde av upphandlingen överstiger det av Europeiska kommissionens fastställa tröskelvärde om 200 000 euro i enlighet med 1 § 2 mom. landskapslagen ÅFS 43/1994 angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling skall därför rikets lag om offentlig upphandling tillämpas på upphandlingsförfarandet. Upphandlingen genomfördes i form av ett öppet förfarande. Upphandlingen annonserades på webbplatsen Hilma den 27 mars 2012.

  Talman! Bästa ledamöter, redan här i ingressen talade jag om för er hur landskapsregeringen har valt att hantera bränsleupphandlingen. Man har valt att följa det strängaste regelverk som finns i form av en EU-upphandling. Det finns inte inom det regelverket ett utrymme för ett tyckande. Det finns inte inom det regelverket utrymme för känslor eller för personliga åsikter. Det är ett regelverk som är kristallklart. Landskapsregeringen har följt lagar och regler i sin bränsleupphandling.

  Om så är fallet att landskapsregeringen har följt lagar och regler så har man också tagit tillvara ålänningarnas intressen. Man har sett till att man har fått bästa möjliga pris för den vara som man behövt köpa. Det är landskapsregeringens bedömning att så är fallet. Men, i en upphandlingsprocess finns det alltid flera än en part. I vårt demokratiska system har man möjlighet att tala om och protestera om man är missnöjd med de beslut som en myndighet tar. Om man inte hyser tilltro till att de beslut som myndigheterna har tagit vilar på laglig grund då väcker man ett besvär.

  I dagsläget har landskapsregeringen två besvär i marknadsdomstolen. Det ena rör ett upphandlingsbesvär, det andra är ett besvär mot en s.k. direkt upphandling.

  Bästa ledamöter, fru talman! Jag vill vara mycket tydlig på den punkten; landskapsregeringen har vinnlagt sig om att göra en upphandling som följer regelverket. Det ligger inte bara i landskapsregeringens intresse, det ligger i allas vårt intresse. Tack.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Som offentligt har beskrivits så ligger det åtminstone två besvär i marknadsdomstolen. Men i hela den här frågan där det har väckts ifrågasättande om hanteringen av bränsleupphandlingen så ligger också frågan om vad som skedde år 2010 i den dåvarande bränsleupphandlingen. Det torde väl förhoppningsvis vara obestritt att landskapsregeringen inte genomförde en upphandling till årsskiftet 2010, utan den frågan fördröjdes under våren utan att det fattades något beslut om en direkt upphandling. Man fortsatte att köpa bränsle av en aktör utan någon form av beslut. Det här tog månader i tid. Redan här torde en person som bara är begränsad insatt och utför en ytlig granskning kunna konstatera att man inte alltid har följt de regler som existerar.

  Nu har den här frågan fått en ny nivå i.o.m att en aktör har polisanmält landskapsregeringen. Det blir förmodligen en juridisk process. Det här är ingen domstol, här ska vi inte driva juridiska processer. Däremot kan ju frågan om politiskt förtroende ställas i den här salen. De här sakerna hänger ihop på det sättet att om det har brustit juridiskt så kan det politiska förtroendet vara rubbat.

  Därför vill jag och den liberala lagtingsgruppen framföra till infrastrukturministern, som här representerar landskapsregeringen, om infrastrukturministern kunde framföra till lantrådet att det borde utföras en revision av det här ärendet för att klargöra tingens ordning.

  Minister Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Tack ltl Mats Perämaa för de orden. Jag förstår ledamotens oro. Det är ju ofta så när man inte själv har tillgång till fakta och när man inte själv har tillgång till allt material att det alltid finns ett utrymme som då behöver fyllas och vanligtvis blir det med ett eget tyckande. Det är helt naturligt.

  Den hälsning som ledamoten framför till lantrådet tar jag med mig. Jag tror faktiskt inte ens att lantrådet ska behöva engagera sig i frågan utan det ska revisorerna själva i så fall ta tag i, om man bedömer att här finns oegentligheter eller om man bedömer att här kan det finnas oegentligheter. Jag vill vara tydlig på den här punkten och säga att jag är den första att välkomna internutredningar, externutredningar, polisanmälningar och precis alla utredningar som finns för jag har nämligen inget att dölja, det har inte den här landskapsregeringen. Allting ska bringas i klarhet, allting ska bringas i ljus och finns det oklarheter så ska det rättas till. Men vi kan inte, här och nu i parlamentet, föregå den juridiska process som har påbörjats, där håller jag helt med ledamoten.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag var också tydlig på den punkten. Juridiska hanteringar sker på annan ort än här. Här diskuterar man politik, politiskt förtroende och i förlängningen kanske en brist på sådan. Därför välkomnar jag infrastrukturministerns uppfattning om att en internrevision, en grundlig granskning bör göras också i det här huset. Det torde vara fullt möjligt för landskapsregeringen att initiera en sådan utredning och inte bara lämna det åt revisorerna att själv avgöra.

  Vi liberaler uppfattar det nästan som ett löfte att så ska kunna ske. Förutom juridiken, som vi säkerligen få ta ställning till senare, så finns det en oerhört stark politisk dimension i det här. Anklagelserna gäller att man möjligen har betalat ½- 1 miljon euro för mycket för bränslet, vilket återstår att utreda om det är på det sättet, samtidigt aviserar landskapsregeringen nedskärningar just på grund av att bränslet är dyrt.

  Avslutningsvis, fru talman, vi välkomnar alla utredningar som kan bringa ljus i denna fråga.

  Minister Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Men då har vi en fullständig enighet här. Det finns en enighet mellan landskapsregeringen och parlamentet, anmärkningsvärt vore det väl annars. Nog är det så att alla vi som sitter här har Ålands bästa för våra ögon. Visst är det så att alla de beslut vi fattar ska vila på laglig grund. Visst är det så att vi alltid ska sträva till, och verkligen i dessa tider, att vi håller oss inom de ekonomiska ramarna som finns. Det är oerhört viktigt.

  Jag ser också det som en framsträckt hand från oppositionen att ni är beredda i den framtida budgetdebatten att också verkligen se till att pengarna hålls på rätt ställe. Tack för det.

  Talmannen

  Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.