Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:17

  Talman! Bästa kolleger. Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att de bestämmelser som introducerar en ny typ av långsamt gående fordon, traktorbil på Åland, och som skulle träda i kraft den 1 mars 2021 upphävs. Lagändringarna bör träda i kraft senast den 1 mars.

  Den här omställningen är helt odramatisk och en logisk följd av att kommissionen inte hunnit revidera körkortsdirektivet som ska möjliggöra lagändringen. Lagändringen som skulle möjliggöra den fordonstypen traktorbilar hämtade inspiration från ändringar i finsk lag. Ändringen var avsedd att öka ungdomarnas mobilitet på ett säkrare sätt än genom användande av de så kallade mopedbilarna.

  Från Finlands sida har ärendet diskuterats med kommissionen mot bakgrund av EU:s körkortsdirektiv och landskapsregeringen bedömer att det av kommissionens svar framgår att inte heller det åländska förslaget kommer att kunna genomföras som tänkt utan att riskera en överträdelseförfarande.

  Av den anledningen föreslår landskapsregeringen att de lagändringar som gjordes genom lagförslag 23/2018-2019 som rör traktorbilar ska upphävas. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning.

  Av lagförslaget framgår att kommissionen i sitt svar meddelat att en revidering av direktivet kommer att bli aktuellt inom de närmaste åren och att frågan om en sänkning av åldersgränsen kommer att tas till ny behandling i samband med revideringen. De särskilda behoven i glesbygden kommer då också att beaktas.

  Utskottet uppmanar landskapsregering att i samband med beredningen av ändringarna av körkortsdirektivet framföra synpunkter på behovet av en anpassning till förhållandena utanför tätorten. Utskottet ser ändå fram emot att landskapsregeringen återkommer med ett förslag till regler med utgångspunkt i den svenska modellen som tillåter byggande av A-traktorer.

  Med hänvisning till införda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrat lydelse. Ledamoten Jessy Eckerman har dock inte i alla delar kunnat omfatta utskottets betänkande. Jag förmodar att Eckerman kommer att utveckla det här i sitt eget anförande. Tack, talman!


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 14:20

  Tack, talman! Jag omfattar inte utskottets hela betänkande. Det går lite över mitt förstånd att man på fullaste allvar, år 2021, med stöd av ett grönt parti ytterligare vill utöka privatbilismen på Åland.

  Formuleringen i betänkandet lyder: "Utskottet ser även fram emot att landskapsregeringen återkommer med ett förslag till regler som enligt svensk modell tillåter byggandet av A-traktorer som ett trafiksäkert, innovativt och ekonomiskt alternativ till mopedbilar". Majoriteten av utskottet med representanter från både regeringsblock och opposition ser alltså framför sig att ett motordrivet fordon, bestående av en ombyggd personbil med sänkt tillåten hastighet, skulle vara ett innovativt alternativ.

  Talman! Klimatkrisen är akut och även regeringen på Åland måste snabbt minska utsläppen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion som kräver av er att göra de insatser som krävs för att ta tag i de skenande klimat-och miljöproblemen. Människorna ute i samhället förväntar sig att vi politiker gör aktiva val för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Vi kan inte fortsätta släppa ut växthusgaser som om det inte fanns en morgondag. Jag är övertygad om att vi inte bara kan gå runt och låtsas som ingenting har hänt och lita på att marknaden ska rädda klimatet.

  Jag undrar om den nuvarande högersinnade regeringen verkligen tar klimatkrisen på allvar, eftersom det innebär att staten måste ta större kontroll över utsläppen, fatta konkreta beslut och styra arbetet i rätt riktning?

  Att staten och kollektivet tar gemensamt ansvar och styr rimmar ju illa med högerideologin som anser att det är marknaden som ska lösa allt. De konkreta, obekväma besluten och åtgärderna kostar kanske några mandat men det är en nödvändighet och det är viktigt att man sätter ner foten.

  Nej bästa regering och majoritet, fler bilpooler, mer samåkning, ökad cyklism där det är möjligt och en fungerande kollektivtrafik är vägen framåt. Klimatkrisen är akut, vi måste snabbt minska utsläppen och inte, som nu, öppna upp för mer privatbilism på våra vägar.

  Talman! Att använda begreppet innovativt av den sittande regeringen så verkar vara som att man vill dölja att man i själva verket gynnar ytterligare verksamheter som fortsättningsvis är väldigt påfrestande för vår miljö. Vi har hört det tidigare här från oppositionsbänken och undrat om inte tiden för fina ord är förbi och resultaten är det som räknas?

  Innovativt och nya lösningar blir lätt ett urvattnat begrepp om inga konkreta och förslag som är ämnade att genomföras presenteras. Jag hade gärna sett omfattade åtgärder för att minska utsläppen från trafiken istället för att öka dem, till exempel ett krav på konvertering av äldre fordon till miljövänligare drivmedel. Jag förstår samtidigt att bilkulturen är väldigt stark på Åland och jag värnar också om äldre fordon.

  Med all den kunskap vi har idag om trafikens negativa aspekter på människornas hälsa, om buller, om påverkan på miljön och dessutom att enskilda motorfordon faktiskt dominerar en större del av det offentliga rummet och hindrar en jämlik samhällsplanering, ska vi faktiskt ge tillåtelse till ännu fler motordrivna fordon? Borde man inte istället sätta allt krut på satsningar på kollektiva transporter?

  För att citera WHO; "vi lämnade inte stenåldern för att stenarna tog slut, vi måste lämna fossilenergiåldern långt, långt innan de fossila reserverna tar slut och här finns en deadline". De här orden har en viktig innebörd och betyder att alla samhällsplanerings- och alla investeringsbeslut vi fattar idag ska genomsyras av detta. Tack.


 • Tack, talman! Ledamoten står här och förespråkar att vi måste rädda klimatet, vi måste göra uppoffringar för att rädda klimatet. Jag undrar; vad tycker Eckerman är den mest lämpliga åtgärden? Att en person som bor inne i stan och jobbar inne i stan kanske gör sig av med sin privatbil eller är det de ungdomar som bor på landsbygden och inte har möjlighet att ta sig fram, varför är det dem vi ska offra? Eckerman pratar om att här ska vi utöka bilparken. Det är ju inte det som det handlar om. Det handlar ju om ett alternativt sätt för ungdomarna att ta sig fram, ett betydligt mer trafiksäkrare sätt och ett betydligt mer miljövänligt sätt. Vet Eckerman hur mycket partiklar en mopedbil släpper ut i förhållande till en dieselbil?


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:25

  Tack ledamot Egeland. Din fråga ställde mig ännu mera frågande. För är det då meningen att regeringens A-traktorer bara ska vara ombyggda dieselbilar? Jag undrar också;, grundskatten, fordonsskatten på bilar så grundar sig på biltillverkarens uppgifter om koldioxidutsläpp till exempel, är det också meningen att det ska gälla på dessa A-traktorer eller hur är det meningen? Ledamoten Egeland kanske är bättre insatt i det här än vad jag är.


 • Eftersom jag inte fick svar på mina frågor så tänker jag fortsätta fokusera på dem. Jag vill fråga ledamot Eckerman om hon vet hur mycket partiklar en mopedbil släpper ut i förhållande till en dieselbil eller i förhållande till en bensinbil? Det är ju ändå de här ombyggda bilarna som vi återanvänder som är uttjänta. Det är ändå dem vi ska jämföra med. Har Eckerman någon aning om vad det är hon jämför med? Eckerman står och är jätterädd för klimatet för att några ungdomar ska kunna ta sig trafiksäkrare och miljövänligare in till stan. Vad är alternativet? Ska de vara kvar ute i stugorna eller ska de släppa ut mer avgaser och partiklar och ta sig fram på ett farligt sätt?


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:26

  Tack, återigen gör ledamot Egelands svar och frågor att jag behöver ställa ännu mer frågor. Jag har sökt på olika utsläppsnivåer för olika sorters fordon. Ja, det har jag gjort. Skillnaden mellan att man har en mopedbil idag och att man kommer att byta ut en sprillans ny mopedbil, som man har köpt för väldigt mycket pengar, till en A-traktor tror jag inte att kommer att hända. Man kommer alltså från regeringens sida utöka motorfordonstrafiken på Åland med äldre bilar med väldigt höga halter utsläpp som det är idag. Är det meningen att regeringen tänker förbjuda de befintliga mopedbilarna som finns idag eller vad är det som är meningen? Det är också en fråga jag ställer mig som jag skulle kunna få svar på.


 • Tack talman! Tack ledamot Jessy Eckerman som tar upp klimatfrågan lika förtjänstfullt som vanligt. Det som vi alla, inte bara det gröna partiet, har ansvar för här i salen, är att vi fram till 2051 ska se till att Åland har nått en hållbar utveckling. Det övergripande, som vi alltså alla ska jobba för är, att vi ska ha fossilfria transporter. Vi är en bit på vägen. Vi har nyss landat stöd för laddstruktur och det är ett litet litet steg på vägen men dock. Jag tror att det här kommer att ordna sig själv och att A-traktorerna inte kommer att stjälpa den här utvecklingen, för bilindustrin har redan börja ställa om sig.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:29

  Ja, som jag säger så det skillnad på rödgrön och blågrön miljö- och klimatpolitik. Jag ser inte att det finns en hållbar utveckling, om man är mindre bemedlad så ska köra runt i en äldre konverterad bil och om man är mera bemedlad så ska man konsumera elbilar.


 • Tack så mycket talman! Tack för ett intressant inlägg från ledamoten. Det är precis som jag lyfte fram, att en personbil som byggs om till A-traktor förses med en teknisk lösning för att begränsa hastigheten, det vet vi. Hastigheten blir inte den normala hastigheten som fordonet annars är avsedd att framföras med. Det kan ju betyda att avgasvärdena faktiskt förändras. Enligt svensk lag så gör man inte avgastester, enligt vad jag har förstått.

  Men om vi lämnar det där och tänker att vi ska införa dessa på Åland och tar med den innovativa aspekten i det här, är det inte där vi borde börja tänka då? Borde vi ha avgastester på våra bilar? Borde vi tänka längre än det som nämns i debatten här, att vi bara pratar fossilbränslen? Det finns ju andra bränslen också, det finns el för A-traktorer också, kan jag tänka mig längre fram. Hur ser ledamoten på det här?


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:30

  Ledamot Mansén, tack för en saklig fråga och en saklig diskussion. I utskottet diskuterade vi lite när jag aviserade att jag skulle göra det här anförande. Skillnaden är väl att vi behöver inte ha mer fossildrivna bilar. Det är upp till regeringen om man vill anföra det här, vill man att de ska vara gaskonverterade, ska det ställas krav på att de ska vara elektrifierade eller vad finns det för andra lösningar? Mera avgaser och mera sådant behöver vi verkligen inte ha i samhället. Det tror jag också att ledamoten Mansén inser.


 • Tack för det. Det inser också ledamoten Mansén. Jag håller med ledamot Egeland i att mopedbilar kanske inte är en så klok lösning. Jämför man mopedbilen med en A-traktor som byggs korrekt, så tror jag att det är en mycket bättre lösning och framförallt en mer trafiksäker lösning. Vi vill väl alla att ungdomarna ska köra runt med säkrare bilar än mopedbilarna i varje fall.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:31

  Den trafiksäkrare och hållbarare lösningen är ju en utökad kollektivtrafik, bilpooler, samåkning och sådant. Det är inte hållbart att det ska finnas flera bilar än vad det finns ålänningarna på vår lilla ö. Det finns 30 055 personer och det totala fordonsbeståndet på Åland är 51 111 stycken. Det säger en hel del. Jag tror att gränsen för vad vi klarar av att hantera och vad vår miljö och vårt klimat klarar av att hantera har gått förbi för länge sedan.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 14:32

  Tack, talman! Lagting, åhörare. Jag måste börja med att kommentera att det är faktiskt inget större problem att det finns en större mängd bilar än vad det finns medborgare på Åland, eftersom man inte kan köra så många bilar samtidigt.

  Det gläder mig att utskottet nämner att de ser fram emot att landskapsregeringen återkommer med ett förslag på genomförandet av A-traktorer som ett trafiksäkert, innovativt och ekonomiskt alternativ till mopedbilar.

  Jag vill dra mig till minnes att den lag som härmed avförs på grund av EU:s allt för snäva regelverk, kom till av trafiksäkerhetsmässiga skäl. En mopedbil har enligt min åsikt flera nackdelar jämfört med en A-traktor. En av dessa nackdelar, och även den största, är att krocksäkerheten i dessa fordon är under all kritik. Detta beror främst på den max-vikt som gäller. Det går helt enkelt inte, eller i alla fall inte inom ekonomiskt rimliga ramar, att bygga en krocksäker bil med den låga vikten.

  En annan fördel som A-traktorn har över mopedbilen, är att den faktiskt är miljövänlig i jämförelse. Trots sin ringa storlek, så har faktiskt en mopedbil mycket höga partikelutsläpp jämfört med en bil, även om den är av lite äldre modell.

  Eftersom man återvinner en bil som redan har producerats, så har vi även där en miljöaspekt, man slipper helt enkelt utsläppen som sker i samband med nyproduktion. Och när vi ändå är inne på återvinning, så är det som bekant även ekonomiskt fördelaktigt att återvinna. A-traktorn skulle således i motsats till mopedbilen inte vara en klassfråga.

  A-traktorn har även stora fördelar rent socialt. Många kreativa ungdomar i vårt västra grannland har fått en vettig sysselsättning och en god teknisk förståelse med höjd självkänsla som följd av att pyssla med sina traktorer.
  Därför, talman, blev vi i Obunden samling glada av att läsa detta betänkande. Tack för ordet.


 • Innebär det här då alltså att landskapet kommer att förbjuda de befintliga mopedbilarna i framtiden? Eller kommer det fortsättningsvis att vara en klassfråga om du har råd att köpa en mopedbil och kan ta dig fram på det sättet eller om du måste bygga en A-traktor hemma i ett garage?


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 14:35

  Tack, talman! Nej, vi hör ju inte till den sidan som gillar förbud riktigt. Vi tycker ju att valmöjlighet är en bra sak. Vi kommer inte att förespråka att någonting ska förbjudas. Man behöver heller inte, för att ha en A-traktor, vara uppvuxen i ett garage, utan det går minsann att köpa en begagnad A-traktor av någon som har byggt en, återvinning.


 • Tack för klargörandet. Det betyder alltså att man på fullaste allvar år 2020 med stöd av ett grönt parti vill öka privatbilismen på Åland.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 14:35

  Tack, talman! Nej, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till då i sådana fall. Då måste vi skaffa mera barn som kan köra de här. Vi måste ju ha kvar barnen som kör mopedbilarna och skaffa lite fler barn som kör runt i A-traktorer. Det är ju enda möjligheten för att vi skulle få en ökad trafik av detta.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.