Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Christian Wikström. Ordet ges först till vicetalman Katrin Sjögren.


 • Talman! Utbildning av drönarpiloter. På Åland finns flera yrkesverksamma drönarpiloter. Yrket är reglerat och kräver fortbildning och tentamen för att upprätthålla licensen. I vissa EU-länder är det möjligt att göra det digitalt men inte i Finland vilket blir problematiskt för ålänningarna.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Hur avser landskapsregeringen bistå de 20-talet åländska drönarpiloter så de kan bibehålla sin licens och därmed sitt yrke och försörjning?


 • Tack, herr talman! Den här frågan regleras på EU-nivå i förordning, vilket innebär att det är samma regler som gäller i alla medlemsländer. Det är Trafikcom som ger tillstånd. I Finland är det också Traficom som har dessa online prov som utförs i samband med registrering.

  Det finns olika klasser av drönare: A1, A2 och A3. När det gäller A1 och A2 så är räcker det med online prov, medan det i A2-klassen behövs ett online prov, en praktisk självutbildning och ett fysiskt prov. De fysiska proven genomförs på många ställen i riket och sköts i huvudsak av privata aktörer. Licensen är giltig i fem år. Det är möjligt i Finland - och likaså i Sverige är det samma regler som gäller - att genomföra de här frågorna på distans, alltså online. Men ska man ha tillstånd för A2, en lite större typ av drönare, så måste man också ha ett fysiskt prov. Så ligger det till. Tack.


 • Tack för svaret ministern. Drönarverksamhet är ju delvis ett fritidsintresse, men också en helt ny näring. Det används inom infrastruktur när man planerar vatten och avlopp och karterar och planerar. Man har det också inom marknadsföringsbranscher t.ex. fotografier, filmer och reklam. Vi försöker föra en sådan näringspolitik på Åland så att vi avbyråkratiserar och förenklar. Är det ministerns uppfattning att det här helt och hållet är en riksbehörighet? Det är Finland som har registren. Finns det möjlighet att landskapsregeringen kunde bistå så att man håller utbildningstillfällen, alltså att man bjuder in privata näringsidkare som kan hålla utbildningstillfällen på Åland? Är det en möjlighet?


 • Det är förstås inte bara privata näringsidkare som utför de här fysiska proven, utan det är också Traficom som håller ett visst antal sådana tillfällen, men den absoluta majoriteten är privata. Jag vet inte var uppgifterna om att det finns 20 stycken yrkesverksamma drönarpiloter på Åland kommer ifrån. Men om man nu utgår ifrån numret 20 och att dessa tillstånd behöver förnyas vart femte år så är det en ganska liten marknad för utbildningsverksamhet. Jag tänker att om detta växer i framtiden så finns det säkert en privat aktör som kan ta sig an det här och kanske tjäna en summa pengar. Kanske någon av dem som i dag är yrkesverksam också väljer att få en licens från Traficom och utbilda dem som vill lära sig. Tack.


 • Talman! Det är ju så klart på det viset att det är ju enklare om landskapsregeringen som är en officiell myndighet agerar. Jag är helt förvissad om att den här verksamheten växer, den är under utveckling och inom allt fler områden så använder man sig av drönarverksamhet och drönarpiloter. Min fundering är att i dagsläget så har ju Åland tydligen ett tjugotal drönarpiloter - som var en uppskattning - men i dagsläget så vi på Åland inte en uppfattning om hur många officiella drönarpiloter det finns.

  Det finns ju också en annan del av myntet och det är säkerhetsaspekten. Jag menar att Åland behöver också ha kontroll ur den synvinkeln. Det har till exempel varit incidenter i Sverige med drönare som har hovrat över kärnkraftverk och sådana saker. Hur ser ministern på den saken att Åland av ren självbevarelsedrift behöver ha kontroll på hur många drönarpiloter det finns på Åland?


 • Jag tänker så här att de här uppgifterna finns registrerade. Man kan se hur många av de här olika klasserna som är registrerade för att man lagligt ska få använda dem. Det kan man se i registret. Jag har inte de uppgifterna med mig här idag. Men man kan se där hur många det finns av den här stora storleken och då kan man göra en mer tillförlitlig uppskattning av det här.

  Jag ser ingen anledning att landskapsregering ska agera i den här frågan just nu. Det finns ett begränsat antal piloter som behöver förnya sina licenser, med ganska långt mellanrum. Det privata näringslivet klarar av att hantera den här frågan i övriga delar av landet. Jag tror att det kommer att kunna skötas på samma sätt här när det den marknaden uppstår.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.