För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014.

  7        Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014.

  8        Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor

  9        Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer

  10      Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar

  11      Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

  Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

  Talmannen har beslutat sända ärendena 8 – 11 till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  12      Budget för landskapet Åland 2015

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.11.2014

  13      Närings- och arbetsmarknadspolitik

  Ett meddelande om när landskapsregeringen ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 31.10.2014.

  14      Avgifter i skärgårdstrafiken

  En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

  15      Lagfäst språkråd

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

  16      Närståendevårdarnas situation

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

  17      Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

  18      Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

  19      En helhetssyn inom diskrimineringsområdet

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

  20      Ett åländskt register för bekämpningsmedel

  Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.