Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack talman! Det är ett välkommet protokoll, bilaga 7 i Helcom konventionen, som liberalerna ser positivt på. Det är viktigt att beredskapen vid föroreningsolyckor fungerar, likaså samarbetet vid insatsen när olyckan är framme samt rapporteringsskyldigheten och övervakningen. Det är viktigt att avtalet berör stränderna, vi har 6 000 namngivna öar och skär, en olycka med ett utsläpp i vattnet skulle drabba stränderna hårt och nu åläggs alla fördragsbeslutande stater att bistå om man begär hjälp, det är en viktig fråga som vi ser mycket positivt på.

  Ltl Sara Kemetter

  Tack, fru talman! Jag hade förväntat mig att vi skulle ha hört ministerns redogörelse kring det här, det känns konstigt att gå in och diskuterar utan att ha fått den genomgången, jag antar att ministern är på annat håll.

  Ärendet gäller att sätta ikraft ändringar i konventionen om skydd mot Östersjöområdets maritima miljö, en mycket viktig framställning för det påverkar den åländska skärgården alarmerande om det sker någon form av olycka på internationella vatten, där vi vet att Åland och Kökars skärgård fungerar som en kratta. Det är ett viktigt ärende, socialdemokraterna stöder framställningen och att vi arbetar åt det här hållet.

  Men precis som liberalerna vill vi diskutera beredskapen ytterligare. Vilken nivå ska vi ha på Åland, hur ska den se ut? Hur mycket pengar ska vi satsa på att ha en beredskap? I utskottet kommer vi att fråga hur situationen är på Åland, vad vi har för samarbeten inom Åland och hur vi ska jobba. Vi har även diskuterat samarbete mellan länderna. Hur ska vi se på det när Åland är demilitariserat och neutraliserat? Hur mycket ska vi acceptera att militären kommer in och hjälper vid en katastrofsituation, framför allt om vi begär hjälp från Finland? Händer det vet vi alla att vi man ur husen behöver rycka ut för att rädda den natur och fauna som vi har på Åland.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Jag kom in sent och den ansvarige minister Thörnroos är på väg efter sina handlingar i ärendet. Det handlar främst om oljeskyddet, att säkra den biten och det är bra att man från utskottets kommer att fördjupa sig den här frågeställningen.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Vad jag förstått när det gäller oljeskydd är vi eftersatta på Åland, vi har inte satt ner så mycket pengar på det trots att vi vet att det finns risker, vi har tankerfartyg som inte är dubbelbottnade och åker på internationella vatten, det kan leda till vissa risker om de är i dåligt skick. Med de strömmar vi har Östersjön fungerar Ålands skärgård som en kratta, det har vi också sett när det gäller algblomningen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl John Hilander, replik

  Tack talman! Ltl Kemetter tar upp en viktig fråga om hur organisationen ser ut vid en större oljekatastrof och frågan om understöd från grannländer som har militära delar som man kan lyfta in. På Åland bygger vid det på frivilligt arbete och som vi har sett under de små oljeutsläppen vi har haft att efter 2 - 3 dagar finns inte så många frivilliga händer då stannar övriga samhället, jag ser fram emot att fortsätta diskutera det i utskottet.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Det är i första hand tillgång till båtar som har möjlighet att samla upp om det är stora läckage. Jag har förstått att vi på Åland inte har sådan utrustning direkt att tillhandahålla utan här är det verkligen samarbete som gäller. Det är bra att det tagits upp på ministermötet vid Helcom den 6 oktober för ett år sedan så man är nog välinformerad. Det ska bli intressant att höra vad ministern har att säga.

  Ltl John Hilander, replik

  Tack talman! Båtar och kapacitet är en ytterst viktig resurs för att ta hand om utsläppen ute på vattnet, det är betydligt enklare än att ta hand om det i våra inre vikar och steniga stränder där det är ett enormt handarbete för att fånga upp utsläppen.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Här har ltl John Hilander, med sin yrkeserfarenhet, bra kunskap och det ska bli intressant att i utskottet få diskutera vidare med honom.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Veronica Thörnroos

  Talman! Bästa ledamöter jag vill be om ursäkt för att jag inte fanns på plats när mitt ärende skulle presenteras, det får sättas på kontot tidsoptimist.

  Jag inleder med diskussionen kring oljeskyddet, hur vi har det organiserat här på Åland. De flesta känner till att oljeskyddet är en delad behörighet mellan självstyrelse Åland och riket. Riket handhar djurskyddet utanför åländskt territorialvatten och Ålands självstyrelse, med hjälp av sjöräddningen i första hand och frivilliga brandkåren, sköter det innanför vårt eget område, stränderna är vårt område.

  Problemet som har utkristalliserat sig den senaste tiden är att man från rikshåll har satsat ganska mycket resurser på oljeskyddet, de farledsavgifter som tas upp, har under några års tid haft en högre procentsats, de pengarna har gått till att intensifiera skyddsmekanismen i Östersjön, främst oljeskyddet. Nackdelen, från åländsk sida, är att fartygen är bemannade med personal som kommer från militären, gränsbevakningen vilket i sin tur gör, i ett teoretiskt scenario att de egentligen inte har rätt att beträda åländskt vatten. Problemet med miljökatastrofer, med oljesanering är att det känner inga gränser, det betyder att en oljekatastrof på finska sidan kan oljebältet mycket väl driva över till den åländska sidan och i teorin borde i så fall inte gränsbevakningen, som har militär personal ombord, gå in på åländskt vatten utan specialtillstånd från Ålands landskapsregering.

  Ni hör själva hur komplicerat det här blir praktiskt. För att möta upp den problematiken har landskapsregeringen bjudit in representanter från finska sidan. Inkommande vecka kommer vi att träffa folk från trafiksäkerhetsverket, som i första hand jobbar med oljeskyddsplanen på finska sidan. Jag vill inte förstora upp problemet men jag vill medvetandegöra landskapsregeringen på det, vi har i resonemanget i landskapsregeringen övervägt att föra det som en fråga till självstyrelsepolitiska nämnden för att få synpunkter därifrån.

  Vad gäller det aktuella yttrandet som har kommit er till kännedom, har man i praktiken naturligtvis redan samordnat och koordinerat saneringen efter miljökatastrofer både till land och till sjöss, i praktiken har man redan genomfört det. Det ger en bekräftelse, ett stöd via lagstiftning genom att lägga till den här paragrafen har rätt att göra det samtidigt.

  Det är ett litet steg på vägen. I dagsläget har vi eftersatt oljeskydd, rent praktiskt och därför har landskapsregeringen i budgeten för 2015 äskade om medel på 700 000 för att i första hand kunna börja intensifiera de materialresurser som behöver ställas till förfogande så att det finns den dagen vi har en katastrof på plats.

  Ltl John Hilander, replik

  Tack talman! Tack minister Thörnroos, som är väldigt insatt i oljeskyddet. Du lyfte några viktiga saker med gränsdragningen mellan var det bli kommunalt ansvar och var det är ute på allmänt vatten, vi har erfarenheterna från när fartyget Janra gick omkull och bogserades in till en kommun, det kan drabba vilken åländsk kommun som helst var fartygen, utsläppen kommer i land. Det ska bli väldigt intressant att titta på i utskottet och se att alla de här på pusselbitarna finns på plats.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Tack för det inlägget ltl Helander. Landskapsregeringens målsättning har varit att skapa en gemensam räddningsmyndighet för hela landskapet Åland, min bestämda uppfattning är att de som rör oljeskyddet och saneringsarbetet kring det även borde överföras till den räddningsledningen. Det känns inte speciellt effektivt eller rationellt att vi i dagsläget har en avdelningschef vid landskapsregeringen som ska vara den s.k. experten på oljeskydd och vara oljeskyddschef när vi de facto har utbildat folk, visserligen i kommunal tjänst, som mycket väl kunde axla det här ansvaret och i så fall betala en summa från landskapsregeringen. Vi måste bli effektivare och smartare och använda de resurser vi har.

  Ltl John Hilander, replik

  Tack talman! Det är helt rätt linje, de som är specialiserade ska handha det. Det är helt orimligt att de som sysslar med ett mycket bredare fält ska hålla på med detta också. Ministern var inne på oljeskyddsplanen är eftersatt och det vet vi, de resurser vi har i form av fartyg är inga bra båtar. När vi i fortsättningen ska tänka på hur det ska fungera måste vi ha båtar där vi kan samarbeta brett, Åland är en del i Östersjön och vi ska kunna hjälpa varandra då måste vi se vad vi ska komplettera jämfört med våra grannländer, vi måste ingå i ett större samarbete. Som ministern sade, om det händer en olycka far föroreningarna runt ganska snabbt.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Landskapsregeringen har arbetat fram en ny oljeskyddsplan som sträcker sig tio år framåt i tiden, vi har ännu inte fattat det formella beslutet av två anledningar, vi vill höra trafiksäkerhetsverket här i Mariehamn och vi vill eventuellt ha en dialog med självstyrelsepolitiska nämnden eftersom gränsdragningen kring det här politikområdet är komplicerat.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Om statens pojkar går med mursleven och öser upp olja som har kommit i stränderna, jag skulle hellre se att det lämnar puffran hemma och kommer hit och tar på sig en överhalare och öser olja i stället för att fåglarna får oljan på sig, det skulle vara ändamålsenligt och man behöver inte betrakta dem som militären. Det finns även t.ex. möjlighet att begära bistånd enligt åttonde regeln, det gäller alla fördragsslutande länder.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Tack för det inlägget ltl Torsten Sundblom. Det känns nedlåtande att prata om statens pojkar, vi pratade i alla fall om en myndighet i Finland, om gränsbevakningssystemet och kring sjöbevakningen, var sak ska ha sitt rätta namn. Det är klart att det finns ett utarbetat system i dagsläget vad gäller sanering, men det kan förbättras både hos oss lokalt genom bättre samordning inom landskapet Ålands tjänster men också genom att vi förbereder nya rutiner i samband med en eventuell oljekatastrof.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Inte var det någon som tänkte vara nedlåtande, men tänker vi på våra 6 000 skär är det mycket som ska saneras och det blir inte så många på varje holme om vi bara ska anlita egna krafter.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vtm Roger Jansson, replik

  Tack, fru talman! Den svåra frågan om militär handräckning kan utvidgas i och med konventionen så att även baltiska och svenska militärer kan bli aktuella i de här sammanhangen. Det har vi nyligen behandlat i lagtinget i samband med demilitariserings- och neutraliseringspolicyn i kap. 4.2, hanteringen av civila hot samt handräckning, där är utgångspunkten för nämnden detsamma som landskapsregeringen att alla förutsägbara händelser på Åland ska kunna hanteras utan militär inblandning med beaktande av konventionerna. Den här texten öppnar möjligheten till att ha en plan för hur det ska hanteras även med militär handräckning vid den här typen av fall.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Vtm Roger Jansson sammanfattade det väldigt väl och även den analys som finns i det nämnda dokumentet. Det är också viktigt att vi ser självstyrelsens möjligheter, vågar stå på oss men samtidigt är realistiska. Vi måste vara så realistiska att får vi en svår oljekatastrof, oberoende vilken sida av Åland det är kommer det att krävas alla insatser både från Åland, Finland men även från kringliggande regioner för att skydda och värna om den miljö vi har.

  Vtm Roger Jansson, replik

  Fru talman! Alldeles riktigt. Det gemensamma arbete vi har gjort i samband med demilitarisering- och neutraliseringspolicyn visar på nödvändigheten att vara proaktiv här, vi kan inte begära att lilla Åland ska ha all oljeskyddsutrustning som skulle erfordras vid en större olycka, utan samarbetet som måste byggas upp. Det finns ett kapitel till i vårt betänkande 4.4 en civil krisplan för Åland, där nämnden delar landskapsregeringens uppfattning om att planen för räddningsaktioner lämpligen bör koordineras med den plan för handräckning för landskapsregeringsmyndigheter som omtalas under punkten 4.2, det som jag just nämnde i meddelande. Här gäller det för landskapsregeringen att jobba utgående från det här och vara proaktiv.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Det är exakt det landskapsregeringen försöker göra. Jag vill i ärlighetens namn också säga att det är ett väldigt svårt ämne. Det är inte svårt att sanera olja, det finns det experter runt om i världen, men det är svårt att få samarbetet att funktionera fullt ut och samtidigt värna självstyrelsen. Jag har sagt till min avdelningschef att den dagen vi står inför en kris ska hon ringa och begära hjälp före hon ringer till mig, vi måste värna vår miljö det får inte gå någon tid för spill för att vi inte har färdiga rutiner, men det är just det vi försöker arbeta upp nu.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Mika Nordberg, replik

  Fru talman! Det är ett angenämt ämne vi behandlar och oljeskyddet är en av de katastrofer som kan drabba Åland. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos nämnde 700 000 som äskat om från lagtinget i budgeten, men det finns även en andel som är nationella medlen, är det säkerställt dem eller finns det något förhandsbesked? 700 000 kanske inte räcker till alla de åtgärder som skulle behöva vidtas, ett klargörande gällande den internationella biten skulle jag vilja höra.

  Minister Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Vad gäller 700 000 måste jag tyvärr upplysa er om att det bara är början i ett långt arbete som behöver göras med investeringar om vi vill ha ett fullgott skydd för olja. Vi kommer aldrig att klara av det på egen hand, men till den del som det kan finnas lämpligt att Åland själv kan hantera så är 700 000 en början. Planeringen framåt kommer att finnas i oljeskyddsplanen hur det är tänkt att det skall ligga, vi har en anhållan som ligger hos oljeskyddsfonden men har inte fått ett förhandsbesked därifrån.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.