Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Christian Beijar

  Fru talman! Som framgår har HELCOM-konventionens bilaga VII om insatser vid föroreningsolyckor preciserats till att förutom samarbete kring bekämpning av oljeskador till havs även omfatta bekämpning av oljeskador på stränderna. Ändringarna föranleder inte några lagstiftningsåtgärder i landskapet till följd av att bilaga VII i praktiken även har tillämpats på stränder.

  I bilaga VII till HELCOM-konventionen åläggs de fördragsslutande parterna att upprätthålla beredskap för att kunna genomföra insatser vid föroreningsolyckor som hotar Östersjöns marina miljö. De fördragsslutande parterna ska också underrätta varandra om föroreningsolyckor som inträffar och vid behov samarbeta kring övervakningen och bekämpningen av föroreningsolyckor till havs.

  Social- och miljöutskottet konstaterar att ändringarna i bilaga VII till HELCOM-konventionen inte föranleder några lagstiftningsåtgärder i landskapet. Enligt gällande landskapslag om bekämpande av oljeskador åligger det landskapsregeringen att utveckla de metoder som används vid bekämpning av oljeskador och vid behov även uppgöra planer för sådan bekämpning. I samband med behandlingen i utskottet fick vi information att landskapsregeringen nu arbetar på en oljeskyddsplan för åren 2014-2018 som då ska uppfylla kraven för beredskapsplan både till havs och för insatser på stranden. Den tidigare planen fastställdes år 2000. Planen för bekämpning av oljeskador 2014-2018 innehåller också en plan för hur landskapsregeringen under denna period ska bygga upp oljebekämpningskapaciteten och där har vi erfarit att det finns det mycket att göra.

  Fru talman! Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i bilaga VII träder i kraft i landskapet och föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet till de delar bilaga VII faller inom landskapets behörighet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet.  Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.