Utsläppstak

Lagförslag LF 7/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Landskapsregeringen föreslår en ny paragraf om utsläppsminskningar som ska genomföra det nya direktivet om utsläppstak inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt med tanke på att direktivet förutsattes vara genomfört inom medlemsstaterna senast den 1 juli 2018.


Åtgärder